Vrijstelling heffing afvalwater

Het Vlaams Gewest heft een belasting op het leidingwaterverbruik (een bijdrage voor de zuivering en voor afvoer van het afvalwater). Om sociale redenen of omdat u een private zuiveringsinstallatie gebruikt, kan u een vrijstelling bekomen.

Voorwaarden

1. Vrijstelling om sociale redenen

Op de bijdrage voor zuivering kan u enkel een vrijstelling bekomen op uw domicilieadres en dit voor zover één van de gezinsleden op 1 januari van het facturatiejaar voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • personen die het leefloon of het levensminimum ontvangen van het OCMW
  • gepensioneerden die het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inkomensgarantie voor ouderen ontvangen
  • personen met een handicap die de inkomensvervangende tegemoetkoming en/of de integratietegemoetkoming en/of de tegemoetkoming hulp aan bejaarden ontvangen

De vrijstelling om sociale redenen geldt niet:

  • als de heffing niet op uw naam of die van een inwonend gezinslid staat
  • als de heffing ook betrekking heeft op het waterverbruik van één of meerdere gezinnen waar u geen deel van uitmaakt

In deze gevallen kan u - als u wel de werkelijke verbruiker van het water bent - beroep doen op een compensatieregeling. Deze regeling vergoedt u voor uw deel in de heffing.

 

2. Vrijstelling om reden van private zuiveringsinstallatie

Abonnees die hun huishoudelijk afvalwater zelf zuiveren in een private installatie kunnen vrijgesteld worden van zowel de bijdrage voor zuivering als de bijdrage voor afvoer, op voorwaarde dat de zuiveringsinstallatie aan de normen voldoet en gebouwd werd op een ogenblik dat de woning nog niet kon worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Procedure

Wie vrijstellingsgerechtigd is, zal zo veel als mogelijk automatisch vrijgesteld worden. Wie toch niet automatisch vrijgesteld wordt, kan schriftelijk een vrijstellingsaanvraag indienen binnen de 3 maanden na de verzending van het heffingsbiljet bij uw drinkwatermaatschappij.

Als de heffing betrekking heeft op het waterverbruik van meerdere gezinnen, moet u compensatie aanvragen bij uw drinkwatermaatschappij. Enkel wanneer u een eigen waterwinning gebruikt, moet u uw aanvraag naar de Vlaamse Milieumaatschappij sturen.

Wat meebrengen

  • een kopie van het heffingsbiljet
  • het juiste attest, om te bewijzen dat u aan één van de voorwaarden voldoet

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
LCP