Toelage voor bachelor- of masterproef waarbij Oostkamp tot de gevalstudie behoort

Als je als Oostkampse student een bachelor- of masterproef uitwerkt waarbij Oostkamp tot de gevalstudie behoort kan dat nuttige informatie over Oostkamp opleveren waar de gemeente gebruik kan van maken om Oostkamp als gemeente en openbaar bestuur te profileren of om toekomstig beleid uit te werken.

Aan de hand van onderstaand toelagereglement wordt het nemen van Oostkamp als onderwerp voor dergelijke proefschriften aangemoedigd en wordt in een financiële ondersteuning ervan voorzien.

Meer info

Toelagereglement als ondersteuning voor het uitwerken van een bachelor- of masterproef waarbij Oostkamp tot de gevalstudie behoort

Artikel 1 – Het toelagereglement als ondersteuning van in Oostkamp gedomicilieerde studenten voor het uitwerken van een bachelor- of masterproef waarbij Oostkamp tot de gevalstudie behoort wordt voor een periode vanaf heden en eindigend op 31 december 2025 vastgesteld.

Artikel 2 – De Oostkampse studenten die een bachelor- of masteropleiding volgen kunnen in aanmerking komen voor een toelage als de bachelor- of masterproef Oostkamp als onderwerp heeft of als een facet van Oostkamp een belangrijk onderdeel van de gevalstudie uitmaakt, bv. de landbouw, de handel, de bestuurlijke organisatie, de vrijetijdsbesteding, de sociale werking ...

Artikel 3 – De toelage wordt per bachelor- of masterproef toegekend onder de vorm van een forfaitaire premie van 250 euro. Het bedrag van de premie kan verhoogd worden tot 1.000 euro als de productiekosten van het proefschrift minstens 2.500 euro bedragen.

Artikel 4 - De aanvragen tot het bekomen van de toelage dienen schriftelijk bij het College van Burgemeester en Schepenen ingediend te worden op het daartoe bestemde aanvraagformulier. De aanvraag bevat gegevens over de persoon, de studierichting en het thema met korte situering waarvoor Oostkamp als gevalstudie wordt gebruikt.

Artikel 5 – De toelage wordt toegekend op basis van een evaluatieverslag van de ingediende projecten door een jury bestaande uit een afgevaardigde van het College van Burgemeester en Schepenen die bevoegd is voor het thema van de bachelor- of masterproef, de voorzitter van de Jeugdraad en een medewerker van de gemeente die dagelijks werkzaam is in het thema van de bachelor- of masterproef.

Artikel 6 – Eén persoon kan de toelage meerdere keren ontvangen op basis van de bachelor- en/of masterproeven die Oostkamp als onderwerp hebben, zelfs als de masterproef een verdere uitwerking van de bachelorproef zou inhouden.

Artikel 7 – De student verbindt er zich toe om het proefwerk ter beschikking van de gemeente te stellen. De gemeente kan het document op de website plaatsen en er met bronvermelding gebruik van maken in de gemeentelijke communicatie.

Artikel 8 – De toelage wordt uitbetaald naar aanleiding van het behalen van het bachelor- of masterdiploma waarvoor het proefwerk een essentiële voorwaarde was.

Procedure

Dien jouw aanvraag in via het e-formulier waarvoor je de link onderaan deze pagina vindt.

Regelgeving

Beslissing Gemeenteraad 17 juni 2021 (gepubliceerd 18 juni 2021)

Digitaal loket

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP