Voorstellen en verzoekschriften aan de organen van het lokaal bestuur

Iedereen heeft het recht een voorstel of verzoekschrift, door één of meerdere personen ondertekend, aan een orgaan van het lokaal bestuur in te dienen.

De organen van de gemeente zijn de Gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen, de voorzitter van de Gemeenteraad, de burgemeester en de algemeen directeur. De organen van het OCMW zijn de OCMW-raad, het Vast Bureau, het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, de voorzitter van de OCMW-raad, de voorzitter van het Vast Bureau, de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de algemeen directeur.

Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. De vraag moet wel voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het onderwerp moet tot de bevoegdheid van het lokaal bestuur behoren.

Voorwaarden

De vraag dient schriftelijk te worden ingediend en wordt als verzoekschrift beschouwd als:

  1. de vraag voldoende duidelijk geformuleerd is;
  2. het een concreet verzoek is en geen loutere mening;
  3. de vraag met vermelding van naam, voornaam en adres wordt ingediend; anonieme verzoeken kunnen niet behandeld worden;
  4. het taalgebruik niet beledigend is.

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen indien niet aan alle voorwaarden werd voldaan, zodat het verzoek wel behandeld kan worden.

Procedure

Het verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend t.a.v. het orgaan (OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp).

Is het een verzoekschrift voor de Gemeenteraad of de OCMW-raad, dan wordt dit geagendeerd op de eerstvolgende vergadering, op voorwaarde dat het verzoekschrift minstens veertien dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Indien dit niet het geval is, wordt het verzoekschrift geagendeerd op de daaropvolgende vergadering.

De verzoeker kan gehoord worden.

Het orgaan geeft binnen de drie maanden na het indienen van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP