Verzoekschriften voor de Gemeenteraad

Iedereen heeft het recht een verzoekschrift aan de Gemeenteraad in te dienen, door een of meerdere personen ondertekend. Een verzoekschrift is een vraag om iets te doen of te laten. De vraag moet wel voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het onderwerp moet tot de bevoegdheid van de gemeente behoren.

Voorwaarden

De vraag dient schriftelijk te worden ingediend en wordt als verzoekschrift beschouwd als:

  1. de vraag duidelijk geformuleerd is;
  2. het een concreet verzoek is, en geen loutere mening;
  3. als de vraag met vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; anonieme verzoeken kunnen niet behandeld worden;
  4. het taalgebruik niet beledigend is.

De voorzitter van de Gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen indien niet aan alle voorwaarden voldaan werd, zodat het wel geagendeerd kan worden op de Gemeenteraad.

Procedure

Het verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend t.a.v. de Gemeenteraad (OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp). De voorzitter van de Gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende raad indien het verzoekschrift minstens veertien dagen voor de vergadering werd ontvangen. Anders wordt het op de agenda van een volgende zitting geplaatst.

De aanvrager kan gehoord worden.

De Gemeenteraad geeft binnen de drie maanden na het indienen van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP