Reglement op het boeken van vorderingen als oninbaar om proceseconomische redenen

De financieel directeur boekt conform artikel 103 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus de vorderingen als oninbaar om reden van onvermogen, insolvabiliteit, overlijden zonder erfgenamen, verworpen nalatenschap of verjaarde vorderingen. Het oninbaar boeken gebeurt op basis van een bewijskrachtig document en de financieel directeur legt daaromtrent verantwoording af via de rapportering over het debiteurenbeheer op basis van artikel 177 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.


Het komt evenwel regelmatig voor dat de kosten voor de invordering te zwaar zijn in verhouding tot de opbrengsten of dat de betrokkene in een precaire financiële situatie verkeert. De financieel directeur is niet bevoegd om dergelijke vorderingen als oninbaar uit te boeken. De Gemeenteraad heeft daarom in het kader van zijn bevoegdheid over het organisatiebeheersingssysteem de regels vastgesteld waarop vorderingen om proceseconomische redenen oninbaar worden geboekt. Het oninbaar boeken van dergelijke vorderingen betekent niet dat de schuld wordt kwijtgescholden.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 21 januari 2021.

Gepubliceerd op 22 januari 2021.

Praktisch

dienst Milieu

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4
Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

Recyclagepark Oostkamp, Siemenslaan, tel 050 819 857

Recyclagepark Ruddervoorde, De Leiteweg, tel 050 281 679 (enkel gratis afvalsoorten)

tel.050 819 860
fax050 552 408
milieu@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP