Afkoppelingsbeleid

Vroeger betekende de aanpak van de afwateringsproblematiek voornamelijk het opvangen van het regenwater en afvalwater om dan samen af te voeren naar een waterzuiveringsinstallatie. Nu streven wij naar een duurzamere aanpak op dat vlak: afvalwater wordt zoveel mogelijk apart afgevoerd. Zo kunnen we het beter zuiveren en verbetert de kwaliteit van het water in beken, rivieren en kanalen. Daarnaast wordt regenwater zoveel mogelijk opgevangen, hergebruikt (buitenkraan, toiletten, wasmachine) of laten we het maximaal in de grond dringen ... Zo vullen we de grondwatertafels terug aan tijdens natte periodes én heeft onze leefomgeving meer waterreserve tijdens droogte.

Het afkoppelen of scheiden van regenwater en afvalwater is verplicht bij zowel nieuwe woningen, grondige verbouwingen als bij rioleringswerken in de straat. De gemeente heeft voor inwoners die hiermee geconfronteerd worden de nodige ondersteuning uitgebouwd.

Vooreerst wordt door het gemeentebestuur een afkoppelingsdeskundige aangesteld. U wordt persoonlijk of in ruimere groep de nodige info bezorgd omtrent alle te nemen stappen. De afkoppelingsdeskundige komt ter plaatse en maakt voor uw woning een afkoppelingsstudie op. De afkoppelingsdeskundige zal bij het opstellen van de studie steeds de volgende volgorde voor de afvoer van regenwater volgen:

 1. opvang voor hergebruik
 2. infiltratie op eigen terrein
 3. buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater
 4. lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat

Een aansluiting op RWA-riolering zal dus enkel worden voorgesteld, als blijkt dat de opties met hogere voorkeur technisch onhaalbaar zijn.

Op basis van de afkoppelingsstudie wordt met de eigenaar een uitvoeringsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst geeft aan op welke manier de afkoppelingswerken uitgevoerd zullen worden.

De werken worden uitgevoerd door een aannemer die in opdracht van de gemeente door Aquafin wordt aangesteld. Aquafin houdt toezicht op de uitvoering van de werken en stelt ook een erkend keurder aan om de uitgevoerde werken te laten keuren.

De gemeente voorziet volgende financiële ondersteuning tot een maximum van 2.000 euro:

 • voor de kosten voor de afvoer van het huishoudelijk afvalwater;
 • voor de afvoer van hemelwater komen de volgende kosten in aanmerking voor de toelage:
  • aanleggen van een bovengrondse infiltratievoorziening als op basis van de afkoppelingsstudie wordt aangetoond dat men kan infiltreren op eigen terrein,
  • aansluiten op een achterliggende gracht/wadi,
  • volledig of gedeeltelijk aansluiten op de regenafvoerleiding in de straat als dit op basis van de ladder van Lansink in de afkoppelingsstudie wordt aangetoond dat dit de hoogst mogelijk haalbare oplossing is.

Waar een nieuwe riolering in de straat wordt aangelegd zal het gemeentebestuur zelf met u contact opnemen.

De gemeente voorziet ook nog bijkomende subsidies die inwoners aanmoedigen tot duurzaam waterbeheer

Regelgeving

Het 'toelagereglement bij verplichte afkoppeling van afval- en hemelwater bij rioleringswerken en voor maatregelen voor het opvangen, infiltreren en bufferen van hemelwater' vindt u bij de downloads.

Dit reglement werd vastgesteld in de Gemeenteraad op 17 september 2020
en gepubliceerd op 21 september 2020.

Praktisch

Wonen & omgeving: dienst Publieke Ruimte (groen, water, verkeer, wegen)

OostCampus, wonen & omgeving, loket 4

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 880
fax050 552 408
openbarewerken@oostkamp.be groen@oostkamp.be mobiliteit@oostkamp.be visitekaartje
LCP