Toelage sensibilisatie/educatie ontwikkelingssamenwerking

Organisaties die in Oostkamp een initiatief ondernemen om personen te sensibiliseren ivm de Noord-Zuidrelatie kunnen tot 2/3 van hun onkosten betoelaagd krijgen, met een max. van 500 euro.

Meer info

Het reglement en het aanvraagformulier kan je opvragen in de Sociale Dienst.

Voorwaarden

 • Het initiatief heeft als hoofddoel mensen te sensibiliseren rond het Noord-Zuidbeleid.
 • Initiatieven die voornamelijk sponsoring als doel hebben, komen niet in aanmerking.
 • Het initiatief heeft geen commerciële doeleinden.
 • Het initiatief richt zich tot inwoners van Oostkamp.
 • Projecten die enkel gedragen worden door individuen, zonder verankering in een organisatie /vereniging, komen niet in aanmerking.
 • Een organisatie kan jaarlijks meerdere initiatieven indienen.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt in digitale versie via standaardvragen.
 • Alle aanvragen worden doorgenomen door de bevoegde gemeentelijke ambtenaar. De dossiers worden voorbereid.
 • De Noord-Zuidraad behandelt de aanvragen in juni en in november. Ze formuleert haar advies over de verdeling van de middelen.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning. De aanvrager krijgt een brief met de beslissing.

 • Na het initiatief dient de aanvrager een verslag in met een exemplaar van het publiciteitsmateriaal, de afrekening en de kostbewijzen. Dit gebeurt aan de hand van de standaardvragen.
 • De Noord-Zuidraad bespreekt het verslag en geeft advies voor akkoord tot uitbetaling.
 • De uitbetaling gebeurt in juli en op het einde van het jaar op het rekeningnummer van de vereniging/organisatie. Vanaf 2014 t.e.m. 2019 is jaarlijks 2500 euro voorzien voor de toelage ‘educatieve en sensibiliserende initiatieven i.v.m. de Noord-Zuid relatie.

Bedrag

De toelage omvat de onkosten voor het initiatief met maximum 2/3 van de gemaakte kosten en een maximum van 500 euro. Inbegrepen zijn: drukwerk, publiciteit, mailing, huur locatie, huur didactisch en logistiek materiaal, uitkoopsom.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

Noord-Zuidwerking

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP