Toelage professionalisering jeugdverenigingen

Erkende jeugdverenigingen die initiatieven nemen voor de kwaliteitsverhoging van de interne werking voor het voorbije werkjaar krijgen een toelage.

Meer info

Voor bijkomende vragen, neem contact op met de dienst Jeugd.

Voorwaarden

Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier.

De jeugdvereniging engageert zich om te werken aan 2 van de onderstaande werkpunten.

De keuze van de werkpunten wordt gemotiveerd.

 • Mogelijke werkpunten:Administratie: Digitalisering, ledenadministratie, boekhouding,…
 • Interne communicatie: Leidersvergaderingen, oudercomité, apart deel van de website,…
 • Taakverdeling: Taken expliciteren en verdelen, grote taken opsplitsen,…
 • Ondersteuning nieuwe begeleiding: Is er een werking voor die groep? Meter-peterschap, evaluatiemomenten, feedback-boekje, worden ze gestimuleerd om vorming te volgen?
 • Planning: Wanneer leg je kampen vast?
 • Maak je een jaarplanning met openbare activiteiten (ouderfeest, fuif, ...)?
 • Externe communicatie: verbeteren van contact en informatiedoorstroom naar ouders, gemeente, andere organisaties,…

Procedure

De jeugdvereniging moet bepaalde informatie aan de dienst Jeugd bezorgen (op papier of elektronisch):

 • Tegen 1 januari van het betreffende werkjaar: De aanvraag met daarin 2 gekozen werkpunten, de motivering en een grondige omschrijving van de toestand van de werkpunten.
 • Tegen 1 oktober na het werkjaar: Het verslag met daarin een overzicht en motivering van de genomen acties en initiatieven en een grondige omschrijving van de toestand van de werkpunten.Daarna beoordeelt een jury de inspanningen. Ze houden hierbij rekening met volgende criteria: De geleverde inspanningen, de resultaten, de motivering.

De uitbetaling gebeurt voor 31december.

Bedrag

De toelage per vereniging = (waarde in euro van één punt) x (aantal punten)

De waarde van één punt= (beschikbare budget)/(puntentotaal van alle jeugdverenigingen samen)

Op basis van de geleverde inspanningen, de resultaten en de motivering wordt een van de volgende beoordelingen gegeven:

 • Helemaal niet geslaagd: 0 punten
 • Voor een vierde geslaagd: 10 punten.
 • Voor de helft geslaagd: 20 punten.
 • Voor drie vierde geslaagd: 30 punten
 • Helemaal geslaagd: 40 punten

 

Als referentie: in 2011 was de waarde van 1 punt 8,67 euro.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP