Bezoldigingen en presentiegelden 2015

budget (grote weergave)

De laatste periode worden er veel vragen gesteld over de intercommunales, de vertegenwoordiging erin en de vergoedingen. Het gemeentebestuur van Oostkamp wil open communiceren over de verschillende bestuursorganen van intercommunales waarin de gemeentemandatarissen zetelen en over de vergoedingen die ze er krijgen.

Intercommunales hebben een groot nut en zijn historisch gegroeid uit opdrachten voor gas, water en elektriciteit die in de jaren ’20 van vorige eeuw aan de gemeenten werden toegewezen. Later zijn daar nog afvalverwerking en het ter beschikking stellen van bedrijventerreinen bijgekomen.

Omdat gemeenten deze opdrachten niet alleen konden organiseren hebben zij samenwerkingsovereenkomsten hiervoor afgesloten. Uiteraard wilden de gemeenten hierop toezicht houden omdat het opdrachten betrof die hun burgers sterk aanbelangen.

Deze samenwerkingen zijn in de voorbije decennia uitgegroeid tot performante bedrijven met complexe opdrachten. De gezamenlijke gemeenten zijn eigenaar van die bedrijven doordat ze vennoot zijn in die intercommunales. Om toezicht te kunnen houden op wat er met dit gemeentelijke geld gebeurt, duidt de gemeente mandatarissen aan die zetelen in de bestuursorganen van deze bedrijven.

Het nut en de noodzaak van de intercommunales kan moeilijk in twijfel getrokken worden, al evenmin als van de controle erop door de gemeenteraden, via de gemeentelijke mandatarissen. De Gemeenteraad duidt om de 6 jaar, telkens bij het begin van de nieuwe legislatuur, de gemeentelijke mandatarissen aan.

In Vlaanderen is het al tientallen jaren verplicht er een vergoeding betaald wordt per bijgewoonde zitting van een bestuursorgaan. De zitpenning mag niet meer bedragen dan de zitpenning voor een gemeenteraadszitting, namelijk 201,02 euro bruto. Hierop wordt ca. 30% bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Ook Oostkampse gemeenteraadsleden zetelen in raden van bestuur en directiecomité’s van intercommunales waarbij zitpenningen worden uitbetaald. U vindt het overzicht voor de in 2015 betaalde zitpenningen bij de downloads.

Meer info

Wedden van de leden van het College van Burgemeester en Schepen, gemeenteraadsleden, OCMW-raadsleden, Politieraadsleden, leden van Raad van Bestuur en DirectieComité Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp (AGB-O):

 • Raadsleden ontvangen geen wedde, maar krijgen een presentiegeld voor hun aanwezigheid op vergaderingen:
  • per bijgewoonde vergadering van Gemeenteraad en OCMW-raad kregen de raadsleden in 2015 een zitpenning van 201,02 euro bruto;
  • per bijgewoonde vergadering van de Politieraad kregen de raadsleden in 2015 een zitpenning van 194,70 euro bruto;
  • per bijgewoonde vergadering van de Politieraad kregen de raadsleden in 2015 een zitpenning van 194,70 euro bruto;
  • per bijgewoonde vergadering van AGB-O kregen de raadsleden in 2015 een zitpenning van 100,51 euro bruto; indien vergaderingen van Raad van Bestuur en DirectieComité na elkaar doorgingen, werd slechts 1 zitpenning voor die dag uitgekeerd;
 • De wedde van de burgemeester wordt berekend op basis van twee criteria:
  1. de grootte van de vergoeding van de leden van het Vlaams Parlement (geïndexeerde bruto-wedde jaarwedde = 87.790 euro; bedrag vastgelegd op 1 juli 2016);
  2. het inwonersaantal van de gemeente: voor gemeenten met een inwonersaantal tussen 20.001 en 25.000 inwoners krijgt de burgemeester 87,8797% van de wedde van een Vlaams parlementslid

Voor Oostkamp, met 23.285 inwoners komt dit neer op een geïndexeerde maandwedde van 6.429,14 euro bruto (bedrag vastgelegd op 1 juli 2016). Hierop wordt 7,5%, werknemersbijdrage voor pensioen en bedrijfsvoorheffing (BV; is minimaal 25% tot 45%) ingehouden. De BV is afhankelijk van de persoonlijke situatie en eventuele andere beroepsinkomsten.

 • De wedde van de schepenen en van de voorzitter van het OCMW wordt berekend als een percentage van de wedde van de burgemeester. Dit is 60% van de wedde van de burgemeester in gemeenten tot 50.000 inwoners. In Oostkamp komt dit neer op een geïndexeerde maandwedde van 3.857.48 euro bruto (bedrag vastgelegd op 1 juli 2016). Ook hierop wordt 7,5% werknemersbijdrage pensioen en 25 tot 45% BV toegepast (BV ook hier afhankelijk van de persoonlijke situatie en eventuele andere beroepsinkomsten).

Praktisch

Secretariaat

OostCampus

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 940
fax050 826 676
secretariaat@oostkamp.be visitekaartje
LCP