Toelage voor integratie specifieke doelgroepen

Erkende jeugdverenigingen die een beleid voeren dat erop gericht is specifieke doelgroepen duurzaam te integreren in de werking voor het voorbije werkjaar, kunnen een toelage krijgen.

Voorwaarden

Enkel tijdig ingediende documenten komen in het dossier.

De jeugdvereniging engageert zich om tijdens het werkjaar van de onderstaande drempels minstens 3 fysieke en 2 psychische drempels weg te werken. De keuze van de werkpunten wordt gemotiveerd. Mogelijke fysieke drempels: Bekendheid, betaalbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid en plezier, betrokkenheid. Mogelijke psychische drempels:Beleving, basishouding, contact en relatie, benadering (positieve vs. probleembenadering).

Procedure

De jeugdvereniging moet bepaalde informatie aan de dienst Jeugd bezorgen op papier of elektronisch. Tegen 1 januari van het betreffende werkjaar:De gekozen drempels met daarbij een omschrijving van strategie om de doelstellingen te bereiken. Een grondige omschrijving van de toestand van de werkpunten.

Tegen 1 oktober na het werkjaar: het financieel verslag, de opsomming van de acties, de resultaten en de motivering. Een jury beoordeelt de inspanningen. Ze houden hierbij rekening met volgende criteria:Vorming, succes van de acties, financiële inspanningen, samenwerking met externen en met het netwerk rond de specifieke doelgroep, inspraak van begeleiding; leden; de specifieke doelgroep en hun netwerk, aanpassing van activiteiten aan de specifieke doelgroep, variatie in acties, tijdspanne van acties.

Bedrag

De toelage per vereniging: (waarde in euro van één punt) x (het aantal punten).

Op basis van het plan en het verslag wordt een van volgende beoordelingen gegeven:

  • Helemaal niet geslaagd: 0 punten
  • Voor een vierde geslaagd: 25 punten
  • Voor de helft geslaagd: 50 punten
  • Voor drie vierde geslaagd: 75 punten
  • Helemaal geslaagd: 100 punten

 

Als referentie: in 2011 was de waarde van 1 punt 8,67 euro

Downloads

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Jeugd

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP