Stemmen bij volmacht

Kan je zelf niet gaan stemmen, dan moet je een volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde.

Meer info

Je bent volmachtgever:

  • volmachtformulier invullen en ondertekenen (te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken/Onthaal of te downloaden op www. Vlaanderenkiest.be/kiezer)
  • zorgen voor attest dat bewijst dat je zelf niet kan stemmen, bv. doktersattest, attest werkgever, religieuze overheid, onderwijsinstelling,…
  • als je tijdelijk in het buitenland verblijft of je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger en je kan omwille van je beroepsactiviteit niet stemmen, dan moet de volmacht vergezeld zijn van een attest dat door de burgemeester is ondertekend

 Je bent volmachtnemer:

Breng volgende documenten mee naar het stembureau:

  • ondertekende volmachtformulier
  • identiteitskaart
  • oproepingsbrief van de volmachtgever
  • eigen oproepingsbrief
  • attest van de volmachtgever 

Opgelet: je kan maar één keer met een volmacht stemmen!

Wat als je geen volmacht wil geven of je te laat bent om dit nog te regelen?

Aangezien de deelname aan de stemming verplicht is, moet je een volmacht geven wanneer je zelf niet kan stemmen.

Je kan de redenen van jouw onthouding, met de nodige verantwoording, ook aan de vrederechter meedelen.

Als de vrederechter, in overeenstemming met de procureur des Konings, jouw redenen gegrond acht, wordt geen vervolging ingesteld.

In jouw brief aan de vrederechter noteert je duidelijk jouw persoonsgegevens en bij welk stembureau je moet stemmen. Uiteraard voegt je een medisch attest bij.

Je kan ook aan een familielid of vriend vragen om naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven:

  • het bewijs van de reden waarom je niet kan stemmen;
  • een brief waarin je die reden uiteenzet en die je ondertekent.

De voorzitter van het stembureau zal die documenten voor verder gevolg aan de vrederechter bezorgen.

Meer info: verkiezingen@oostkamp.be of dienst Burgerzaken: 050 819 887

Praktisch

dienst Burgerzaken-bevolking

OostCampus, Burgerzaken, loket Onthaal

Siemenslaan 1
8020 Oostkamp

tel.050 819 890
fax050 552 408
burgerzaken@oostkamp.be visitekaartje
openingsuren dienst
LCP