Werkingssubsidie socio-culturele verenigingen

De gemeente verleent jaarlijks subsidies aan de erkende socio-culturele verenigingen van Oostkamp, binnen de voorziene kredieten op het gemeentebudget. Dit gebeurt na advies van de cultuurraad.

Meer info

Reglement

Voorwaarden

1. Socio-culturele verenigingen, lid van de cultuurraad- Enkel erkende verenigingen komen in aanmerking. De aanvraag voor erkenning gebeurt via de cultuurraad. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de erkenning, op advies van de cultuurraad. Een erkende socio-culturele vereniging moet voldoen aan de volgende voorwaarden

De vereniging is actief in één van volgende secties: 

Sectie 1. Cultuurbewaring en –spreiding (heemkundige kringen).

Sectie 2. Actieve kunstbeoefening (toneelverenigingen, harmonieën en fanfares, koren en volksdans).

Sectie 3. Vorming en educatie (vormingswerk, seniorenverenigingen, vriendenkringen, varia).

Sectie 4. Kunst en vrijetijdsbesteding.. 

Zij kan aantonen dat zij in de gemeente werkzaam is ofwel prestaties levert die de gemeente Oostkamp en hoofdzakelijk haar bewoners ten goede komen.

De verenigingen uit sectie 2 moeten jaarlijks minstens één openbare activiteit in de gemeente organiseren. De verenigingen uit de andere secties moeten jaarlijks minstens 5 subsidieerbare activiteiten organiseren.

De vereniging wordt bestuurd door ten minste 3 bestuursleden, waarvan 2 bestuursleden in Oostkamp wonen.Zij heeft haar aanspreekadres in de gemeente Oostkamp.

De vereniging is lid van de cultuurraad.

Bij het indienen van de aanvraag tot erkenning, heeft de vereniging gedurende ten minste één jaar een werking. Zij kan dit bewijzen aan de hand van een uitgebreid jaarverslag. Het jaar volgend op het jaar van de aanvraag tot erkenning, kan de vereniging subsidies aanvragen.

2. Socio-culturele verenigingen, geen lid van de cultuurraad

Enkel erkende verenigingen komen in aanmerking. 

De berekening van deze subsidie gebeurt op basis van de gegevens en het jaarverslag van het werkjaar dat loopt van 1 januari tot 31 december van het voorbije werkjaar.

Procedure

  • De aanvraag gebeurt via een gegevensformulier en een werkingsverslag.
  • Alle erkende verenigingen ontvangen de nodige documenten van het Gemeentebestuur, elk jaar vóór 15 december.
  • Het subsidiedossier wordt volledig ingevuld ingediend vóór 15 januari volgend op het werkjaar.

Downloads

Openingsuren & contact

dienst Cultuur

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 900
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP