Stemmen bij volmacht

4_Verkiezingen (grote weergave)

Bepaalde kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen. Het volmachtformulier  is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd.

Voorwaarden

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

Geldige reden Soort attest
Ziekte of handicap Medisch attest
Werk (zowel in als buiten België.  Als je in het buitenland verblijft : ook je gezinsleden en mensen die meereizen) Attest werkgever
Studenten Attest directie van de school
Tijdelijk verblijf in het buitenland (vakantie, familiebezoek,…) Attest tijdelijk verblijf *
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling…) Attest directie van de instelling
Schipper, marktkramer, kermisreiziger (en hun gezin) Attest schipper, marktkramer of kermisreiziger*

* Attest tijdelijk verblijf en attest schipper, marktkramer of kermisreiziger moeten ten laatste zaterdag 25 mei voorgelegd worden ter goedkeuring van de Burgemeester aan het Onthaal van OostCampus.

 • de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
 • de kiezer die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;- De kiezer die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de omogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden om beroeps- of dienstredenen.

Dit blijkt uit een attest van de werkgever;

 • de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. Dit blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;
 • de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert.

Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;

 • de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
 • de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
 • de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden) en zich in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

De kiezer die volmacht krijgt, meldt zich aan op het stembureau van de volmachtgever met de ingevulde volmacht met bijhorend attest afhankelijk van de wettelijke reden (bijvoorbeeld: doktersattest, studieattest, attest van de burgemeester ...).

Je kan volmacht geven aan elke andere kiezer. Iedere gemachtigde mag slecht één volmacht hebben. De kiezer die volmacht krijgt, moet de volmacht uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Wat meebrengen

De kiezer die volmacht krijgt, meldt zich aan op het stembureau van de volmachtgever met:

 • de ingevulde volmacht
 • bijhorend attest afhankelijk van de wettelijke reden 
 • oproepingsbrief van de volmachtgever
 • zijn/haar eigen oproepingsbrief
 • Zijn/haar identiteitskaart

 

 

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP