Stemmen bij volmacht

Bepaalde kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen. Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder). De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven:

 • de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
 • de kiezer die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;- De kiezer die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de omogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden om beroeps- of dienstredenen.

Dit blijkt uit een attest van de werkgever;

 • de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. Dit blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;
 • de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert.

Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;

 • de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
 • de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
 • de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden) en zich in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Meer info

De kiezer die volmacht krijgt, meldt zich aan op het stembureau van de volmachtgever met de ingevulde volmacht met bijhorend attest afhankelijk van de wettelijke reden (bijvoorbeeld: doktersattest, studieattest, attest van de burgemeester ...).

Voorwaarden

Je kan volmacht geven aan elke andere kiezer. Iedere gemachtigde mag slecht één volmacht hebben. De kiezer die volmacht krijgt, moet de volmacht uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Wat meebrengen

De kiezer die volmacht krijgt, meldt zich aan op het stembureau van de volmachtgever met de ingevulde volmacht met bijhorend attest afhankelijk van de wettelijke reden (bijvoorbeeld: doktersattest, studieattest, attest van de Burgemeester,…).

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP