Toelagereglement op de nestgelegenheden voor diverse soorten zwaluwen en voor de bescherming van kraamkolonies van vleermuizen in residentiële verblijven

boerezwaluwen (grote weergave)

Er wordt, onder andere in de broedvogelinventaris van de Vogelwerkgroep Mergus, een gestaag dalend aantal broedparen van de huiszwaluw, de boerenzwaluw en de gierzwaluw op de gemeente, vastgesteld. Dit is te wijten aan het dalend voedselaanbod (insecten), de verminderde nestmogelijkheden en de moeilijkheden tijdens de trek.

Het is zo dat de gierzwaluw in Vlaanderen uitsluitend in menselijke constructies nestelt, meer bepaald in holten in muren en onder daken terwijl de huiszwaluw bij voorkeur onder houten dakgoten of betonnen richels zijn nesten maakt. Als gevolg van de nieuwbouw in de moderne veehouderij en de toenemende verharding op de landbouwbedrijven verdwijnt de nestgelegenheid en het materiaal, o.a. slijk, om de nesten te maken. Verder worden de vogels soms weggejaagd omdat wordt gevreesd voor vervuiling van muren en paden. Dit kan evenwel worden verholpen door het plaatsen van kunstnesten en/of nestplankjes waardoor de broedgelegenheid kan worden behouden.

De zwaluwen blijven op het platteland en in de dorpen iconische beelden die het waard zijn om te behouden. Zowel het plaatsen van kunstnesten als het in standhouden van nesten kan door middel van een gemeentelijke toelage worden ondersteund.

Vleermuizen zijn zoogdieren die door Europese wetgeving onvoorwaardelijk beschermd zijn. Een klein aantal soorten vormt ’s zomers kraamkolonies van soms honderd dieren in spouwen en op zolders van bewoonde woningen. Dat leidt meestal tot ongerustheid van de betrokken bewoners, die onterecht vrezen voor schade en ongemak. Een bezoek van een deskundige en een kleine subsidie kan onnodig verjagen of bestrijden van de kolonies voorkomen.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Milieu

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 860
e-mail
Vandaag gesloten
Morgen gesloten

We moeten qua volksgezondheid de risico’s maximaal beperken. We moeten daarom ons servicemodel hertekenen en overschakelen naar het ‘model op afspraak’.  Mensen die langskomen zonder dringende redenen vergroten – weliswaar ongewild - het risico op besmetting bij de personeelsleden, maar ook voor klanten voor wie de dienstverlening wel dringend is. Daarom schakelen we vanaf 17 maart over naar werken op afspraak. Op die manier willen we als gemeente de dienstverlening verder kunnen zetten.
Hoe werkt het concreet?

Heb je een afspraak nodig, neem contact met de gemeentelijke diensten:

* Op het telefoonnummer 050 819 819
* Via mail:
burgerzaken@oostkamp.be voor loket ‘Onthaal en Burgerzaken’
ruimtelijkeordening@oostkamp.be voor loket ‘Wonen en Omgeving’
socialedienst@oostkamp.be voor de sociale dienst van het OCMW

De medewerker zal je vragen waarover de afspraak gaat en oordelen of dit
- dringend is => afspraak
- telefonisch of digitaal afgehandeld kan worden
- kan wachten tot na corona-tijden

Enkel op afspraak zal er nog toegang zijn tot OostCampus.

Voor meer informatie over de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, verwijzen we naar onze infopagina op de website.

LCP