Arbeidskaarten voor vreemdelingen

Er bestaan 3 types arbeidskaarten:

 • de arbeidskaart A geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor onbepaalde tijd. Ze wordt toegekend aan de buitenlandse onderdaan die, over een maximale periode van tien jaar wettig en ononderbroken verblijf onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag, bewijst dat hij vier jaar arbeid met een arbeidskaart B heeft verricht. In bepaalde gevallen kan de termijn van vier jaar teruggebracht worden tot twee of drie jaar. Bepaalde perioden (bv. perioden van ziekte...) worden overigens gelijkgesteld met arbeidsperioden. Bepaalde perioden worden daarentegen niet in aanmerking genomen, zelfs als ze gedekt worden door een arbeidskaart B (bv. stage, gedetacheerde werknemer, ...);
 • de arbeidskaart B is beperkt tot de tewerkstelling bij één werkgever en geldt voor maximum 12 maanden. De toekenning aan de werkgever van een arbeidsvergunning heeft automatisch tot gevolg dat de arbeidskaart B aan de betrokken werknemer wordt toegekend. Het is dan ook de werkgever die de aanvraag moet indienen;
 • de arbeidskaart C geldt voor alle in loondienst uitgeoefende beroepen en voor bepaalde tijd. Ze wordt toegekend aan bepaalde categorieën buitenlandse onderdanen die slechts over een beperkt of onzeker verblijfsrecht in België beschikken (bv. studenten, kandidaat-vluchtelingen, ...).

Procedure

Arbeidskaart A

De aanvraag van de arbeidskaart A moet gebeuren door de buitenlandse werknemer zelf via modelformulieren die ter beschikking zijn bij het gemeentebestuur. Als de arbeidskaart wordt aangevraagd voor een werknemer die op regelmatige wijze in België verblijft, moeten de aanvraagformulieren vergezeld worden van een inlichtingenblad. Dit formulier moet, nadat het werd ingevuld door de aanvrager, geviseerd worden door de burgemeester  van de gemeente waar de werknemer verblijft. Daarna brengt de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling het dossier over naar de territoriaal bevoegde migratiedienst, waar de aanvraag behandeld wordt.

De aflevering van de arbeidskaart gebeurt door tussenkomst van het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de werknemer. De arbeidskaart wordt rechtstreeks aan de werknemer afgeleverd.

Arbeidskaart B

De aanvraag van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B moet gebeuren door de werkgever die een werknemer van buitenlandse nationaliteit wil tewerkstellen, via modelformulieren die ter beschikking worden gesteld bij de dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus. De aanvraagformulieren moeten vergezeld worden van:

 • een geneeskundig getuigschrift als de vreemde werknemer voor de eerste keer in België tewerkgesteld wordt;
 • een inlichtingenblad als de arbeidskaart wordt aangevraagd voor een werknemer die op regelmatige wijze in België verblijft;
 • een arbeidsovereenkomst.

De arbeidsvergunning wordt alleen toegekend wanneer het niet mogelijk is binnen een redelijke termijn onder de werknemers op de arbeidsmarkt een werknemer te vinden die, al of niet door een nog te volgen gepaste beroepsopleiding, geschikt is om de betrokken arbeidsplaats op een bevredigende wijze en binnen een billijke termijn in te nemen.

Na goedkeuring van de bevoegde migratiedienst wordt de arbeidsvergunning afgeleverd aan de werkgever. Aansluitend kan de werknemer die regelmatig in het land verblijft, zijn arbeidskaart afhalen op de gemeente waar hij verblijft. Indien de werknemer niet of onregelmatig in België verblijft, wordt de arbeidskaart afgeleverd aan de werkgever door tussenkomst van het gemeentebestuur van de verblijfplaats van de werkgever of van de zetel van de onderneming. De bedoeling is dat hij die op zijn beurt bezorgt aan de werknemer.

Arbeidskaart C

De aanvraag van de arbeidskaart C moet gebeuren door de buitenlandse onderdaan via formulieren die ter beschikking zijn bij het gemeentebestuur. De aanvraag moet vergezeld worden van een inlichtingenblad dat ondertekend wordt door de burgemeester van de gemeente waar de aanvrager verblijft.

De arbeidskaart C wordt aan de aanvrager bezorgd via de gemeentelijke administratie van zijn verblijfplaats.

Wat meebrengen

Identiteits- en/of verblijfsdocument en recente pasfoto

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Burgerzaken-burgerlijke stand

adres
OostCampus (loket 2), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 890
e-mail

Voor vragen en/of een registratie van wijzigingen maak je een afspraak.

 • aangifte huwelijk,
 • aangifte geboorte,
 • erkenning voor de geboorte,
 • aangifte overlijden,
 • vragen over begraafplaatsen,
 • laatste wilsbeschikking,

Ook voor vreemdelingenzaken maak je een afspraak.

Een afspraak maken: tel 050 819 819 of burgerzaken@oostkamp.be – online

LCP