Planologisch attest

Als u een van de volgende situaties herkent, kan een planologisch attest een uitkomst bieden:

  • Uw bedrijf is (gedeeltelijk) zonevreemd en u wilt rechtszekerheid op de bestaande locatie;
  • Uw bedrijf wil uitbreiden of herbouwen maar u kan geen stedenbouwkundige vergunning verkrijgen omdat de bestemming van de locatie dat niet toelaat;
  • De bestemming van uw bedrijfslocatie bemoeilijkt de verlening van uw milieuvergunning.

Pas op! Het is net zo goed mogelijk dat u voor de bovenstaande problemen best een andere weg volgt dan die van het planologisch attest, afhankelijk van uw specifieke situatie.

Bespreek daarom steeds eerst uw situatie en uw ideeën met de expert ruimtelijke ordening van uw Voka - Kamer van Koophandel, met de gemeente of met de gedelegeerd planologisch ambtenaar van het Vlaamse Gewest. Het planologisch attest geeft aan of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. Als het bedrijf behouden kan worden, deelt de bevoegde overheid u de ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn (twee jaar) en op lange termijn (tien jaar) mee.

Het initiatief voor het aanvragen van een planologisch attest ligt bij het bedrijf. Daarin verschilt het planologisch attest van de andere instrumenten om de problemen van de zonevreemdheid op te lossen. Bij het uitreiken van een positief planologisch attest gaat de bevoegde overheid een bindend engagement aan. Ze verklaart dat ze op korte termijn een plan zal opmaken waarmee het behoud of de uitbreiding van het bedrijf rechtszekerheid kan verkrijgen. Dat plan is een voorontwerp van een bijzonder plan van aanleg of een voorontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De bevoegde overheid zal dat plan binnen een jaar na de uitreiking van het planologisch attest voorleggen aan de bevoegde adviserende instanties (de plenaire vergadering). Wie de bevoegde overheid is, wordt bepaald door de gedelegeerd planologisch ambtenaar op basis van de inhoudelijke elementen van de volledige aanvraag. De bevoegde overheid kan de gemeente, de provincie of het Vlaamse Gewest zijn.

Een planologisch attest is geen stedenbouwkundige vergunning! Als u een positief planologisch attest heeft gekregen, kan u wel een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning indienen. Een positief planologisch attest verhoogt immers de kans op een positieve stedenbouwkundige vergunning aanzienlijk, omdat uw locatie door het planologisch attest beschouwd wordt als een geschikte locatie voor de bestemming die u er aan wil geven.

Een planologisch attest moet niet voor het aanvragen van een bestemmingswijziging voor een locatie die niet grenst aan de onmiddellijke omgeving van uw huidige locatie, als u op die locatie een nieuw bedrijf wil vestigen. Het planologisch attest kan dan ook niet gebruikt worden voor vastgoedontwikkeling. Het planologisch attest vervalt bij overdracht van zakelijk recht. Als u uw bedrijf wil overdragen of verkopen, vervalt het planologisch attest.

Voorwaarden

Het planologisch attest is een specifiek instrument voor bedrijven.

Procedure

U vraagt het planologisch attest aan bij de planologisch ambtenaar van het Vlaams Gewest.

De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente. De stedenbouwkundig ambtenaar toetst af welke overheid de bevoegde overheid is (College van Burgemeester en Schepenen, deputatie, Vlaams minister bevoegd voor ruimtelijke ordening). Er wordt door de bevoegde overheid een openbaar onderzoek georganiseerd en de nodige externe adviezen worden opgevraagd. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgt eveneens een advies. Daarna volgt de beslissing door de bevoegde overheid.

Openingsuren & contact

dienst Ruimtelijke Ordening

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 850
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Voor de volgende specifieke zaken is het aangeraden een afspraak te maken:

  • vragen m.b.t. masterplannen, nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, ruimtelijke visie, structuurplannen;
  • bespreking voorontwerpen van verkavelingen en/of groepswoningbouwprojecten, wijzigingen bestaande verkavelingen, splitsen van gronden;
  • vragen m.b.t. ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten, landbouw, milieu;
  • vragen m.b.t. grotere bouwprojecten, ver- her- of nieuwbouw van bedrijven of meergezinswoningen.

Afspraak maken: 050 819 850 of ruimtelijkeordening@oostkamp.be - online

LCP