Openbaarheid van bestuur

Meer info

Actieve openbaarheid van bestuur:

De gemeente en het OCMW zijn verplicht een aantal documenten openbaar te maken: de agenda en de verslagen van de Gemeente- en OCMW-raad, het budget en de jaarrekening, de reglementen en verordeningen, de beleidsplannen,… .

Deze documenten kunnen geraadpleegd worden op de website of bij de verschillende diensten.

Passieve openbaarheid van bestuur:

Iedereen kan een verzoek indienen om bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over of een kopie van te krijgen.

Procedure

In principe kan elk bestuursdocument openbaar worden gemaakt, maar het is ook mogelijk dat een bestuursdocument niet of maar gedeeltelijk openbaar kan worden gemaakt. Dit zal het geval zijn als (een deel van) de informatie niet mag worden vrijgegeven om andere belangen te vrijwaren, bijvoorbeeld de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de openbare orde, het economische belang van de overheid, … .

Hoe een verzoek indienen?

Het verzoek moet schriftelijk worden ingediend op één van de volgende manieren:

 • per (aangetekende) brief aan het Secretariaat van het bestuur dat het bestuursdocument in haar bezit heeft: OostCampus, Secretariaat gemeente / OCMW / AGB-O / …, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp
 • per e-mail aan secretariaat@oostkamp.be
 • door het ingevulde aanvraagformulier (onderaan deze pagina te downloaden) te overhandigen aan het Secretariaat gevestigd in OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp

Welke gegevens moeten vermeld worden in het verzoek?

Vermeld zo duidelijk mogelijk wat u precies wil (inzage / uitleg / verbetering of aanvulling / afschrift van een bestuursdocument) en van welke bestuursdocumenten u dit wenst.

Indien u een afschrift van een bestuursdocument wenst, vermeld dan ook in welke vorm.

Vermeld uw identiteit (naam en adres).

Als het verzoek om openbaarmaking betrekking heeft op informatie van persoonlijke aard (een beoordeling, een waardeoordeel of beschrijving van een gedrag van een natuurlijk persoon), dan moet u een belang aantonen, tenzij het gaat om milieu-informatie of informatie over uzelf.

Verdere procedure?

Na ontvangst van uw verzoek, wordt uw aanvraag zo snel mogelijk geregistreerd.

Binnen 15 kalenderdagen vanaf de registratie krijgt u een antwoord met de beslissing of er al dan niet (gedeeltelijk) kan worden ingegaan op uw verzoek. Als er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, dan wordt deze termijn verlengd met 15 dagen (u krijgt hiervan bericht).

Een positieve beslissing, dit is een beslissing tot (gedeeltelijke) inwilliging van uw verzoek, wordt binnen 30 kalenderdagen vanaf de registratie uitgevoerd. Als de antwoordtermijn verlengd werd met 15 dagen, wordt deze uitvoeringstermijn ook verlengd met 15 dagen.

Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig is, wordt uw aanvraag afgewezen.

Als uw verzoek te algemeen geformuleerd is of onredelijk is en bijvoorbeeld een massa kopieën vergt, dan zal u gevraagd worden uw verzoek te specificeren of te vervolledigen. Blijft uw aanvraag te algemeen of onredelijk, dan wordt ze afgewezen.

Bedrag

Vergoeding

De inzage en de uitleg zijn gratis.
Ook toezending van een afschrift via e-mail is gratis.

Voor een kopie of afgifte op een andere drager kan het bestuur een redelijke kostprijs vragen. De tarieven werden door de OCMW-raad vastgelegd op 16 december 2013 en door de Gemeenteraad op 19 december 2019 en zijn als volgt:

 • Voor een afschrift van een bestuursdocument op papier:
  • in zwart-wit en formaat niet groter dan A4-formaat:
   • De eerste vijftig bladzijden zijn gratis
   • Daarna: 0,10 euro per bladzijde tot en met de honderdste bladzijde
   • Daarna: 0,05 euro per bladzijde
  • in zwart-wit en formaat groter dan A4-formaat:
   • De eerste vijftig bladzijden zijn gratis
   • Daarna: 0,20 euro per bladzijde tot en met de honderdste bladzijde
   • Daarna: 0,10 euro per bladzijde
  • in zwart-wit en een combinatie van verschillende formaten (A4-formaat en groter dan A4-formaat): de vergoeding wordt berekend alsof het twee afzonderlijke aanvragen zijn volgens de vergoedingen die hierboven aangegeven staan
  • in kleur (geheel of gedeeltelijk) of in een formaat groter dan A3: de gevraagde vergoeding is gelijk aan de reële kostprijs van het afschrift
 • Voor een afschrift van een bestuursdocument op een andere drager dan papier is de gevraagde vergoeding gelijk aan de reële kostprijs van het afschrift

Indien aan uw verzoek een kostprijs is verbonden, ontvangt u hiervoor een factuur. Na betaling van de factuur ontvangt u het afschrift van de opgevraagde bestuursdocumenten.

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP