De dienstverlening blijft op hoog niveau

Algemene principes

 • Digitale communicatie wordt de basisregel.
 • De gemeente kiest voor een meer ondersteunende en regierol boven zelf organiseren en uitvoeren. De gemeente geeft bijvoorbeeld een financiële ondersteuning van 0,5 euro per inwoner per deelgemeente aan een plaatselijk comité voor de organisatie van een feestprogramma naar aanleiding van de plaatselijke kermis.
 • De interne werking wordt nog efficiënter. Diensten zullen nog nauwer samenwerken en medewerkers worden flexibeler ingezet. De doorgedreven samenwerking van de gemeente het OCMW en AGB-O is hiervan een voorbeeld. De ondersteunende diensten werken op vandaag al voor alle organisaties.
 • Er wordt ingezet op participatief burgerschap, en er wordt een beroep gedaan op vrijwilligers. Samen met de werkgroep Mensen spreken Mensen deed de gemeente een oproep voor straatambassadeurs. Vanaf 2014 worden zij het aanspreekpunt van hun straat of wijk en de tussenschakel tussen de gemeente, politie en de inwoners.
 • De dienstverlening in de deelgemeenten wordt uitgebouwd via de bib-punten.

Het beleidsplan per beleidsdomein

Inspanningen van de gemeente: premies/tegemoetkoming

De gemeente kiest ervoor om blijvend tegemoetkomingen te geven aan inwoners of aan specifieke doelgroepen. Dit kan zijn om bij te dragen aan een behoefte die bij de inwoners leeft of om bepaalde dienstverlening voor iedereen toegankelijk te houden.

Een aantal voorbeelden:

De gemeente kiest ervoor om de milieubelasting op 55 euro te houden, en ook om de sociale vermindering met 15 euro te behouden. Per jaar maken zo’n 1.500 Oostkampse gezinnen hiervan gebruik.

Ook blijven de 20 gratis groenophalingen (om de twee weken in de periode maart–november) behouden. Op die manier kunnen mensen die hun groenafval niet naar het containerpark kunnen brengen, toch selectief en dus milieubewust bezig blijven.

De gemeente kiest ervoor om het containerpark De Leite verder open te houden, weliswaar met een beperkte aanpassing van de openingsuren. Zo kan er ook bespaard worden op personeelskosten. Oostkamp blijft daarmee een van de weinige gemeenten met twee containerparken.

Op het vlak van handel en nijverheid verleent de gemeente een tussenkomst van 50 euro aan een individuele opstarter van een onderneming en wordt 10.000 euro voorzien voor het opzetten van activiteiten om het handelsgebeuren op de gemeente te stimuleren.

De gemeente blijft het openbaar vervoer voor jongeren en ouderen promoten door zo’n 50.000 euro te voorzien als tussenkomst voor de Buzzy Pazz en het 1 euro-tarief.

Scholen en verenigingen kunnen blijven rekenen op een gemeentelijke tussenkomst bij het opzetten van milieu- en natuureducatieve activiteiten.

 

Principe “vervuiler betaalt” meer toepassen

De gemeente besteedt veel aandacht aan het beheersen van de factuur voor de afvalverhandeling. Een inschatting op basis van de vorige jaren leert dat de gemeente jaarlijks 500.000 euro bijlegt. Ze is echter van oordeel dat wie de afvalt aflevert ook moet betalen voor de verwerking van het afval. De gemeente heeft dan ook gekozen om in de geest van het principe ‘de vervuiler betaalt (meer)’, opgelegd door Europa, een aantal nodige, gerichte tariefaanpassingen te doen.

Volgende aanpassingen worden doorgevoerd:

 • de prijs van de afvalzakken werd verhoogd;
 • forfaits voor het containerpark vervallen want niet meer toegelaten door de Vlaamse overheid;
 • het gratis aanleveren van 2 zakken groen per dag vervalt, waardoor er geen groenafval meer afgeleverd kan worden in De Leite. 20 gratis groenophalingen per jaar blijven.

Investeringen

De gemeente investeert heel wat middelen in het onderhoud van wegen, maar de komende zes jaren vooral in het aanleggen van rioleringen. Volgende investeringen, deels met kapitaalstoelagen van de Vlaamse Milieumaatschappij, worden voor de komende zes jaar voorzien:

 • Heraanleg van voetpaden: 3 miljoen euro (500.000 euro per jaar)
 • Asfaltering van wegen: 1 miljoen euro
 • Aanleg fietspad Beverhoutstraat-Van Cailliedreef: 1,2 miljoen euro
 • Herstel betonwegen bloemenwijk: 500.000 euro
 • Rioleringswerken St.-Jozefsdreef: 300.000 euro
 • Rioleringswerken verkaveling Fabiolalaan: 1 miljoen euro
 • Rioleringswerken zijweg Torhoutsestraat, Groenhove, Bergenstraat, Hogestraat,..: 600.000 euro
 • Wegenis- en rioleringswerken Stuiverstraat: 1,2 miljoen euro
 • Aansluiting clusters Erkegemestraat-Stuivenbergstraat:1,5 miljoen euro
 • Rioleringswerken Erkegemstraat-Wollestraat: 1,1 miljoen euro
 • Afkoppelingswerken Hertsberge: 2 miljoen euro
 • Doortocht Hertsberge en Rapaertstraat: 2 miljoen euro
 • Rioleringen Ruddervoorde (Dorpsbeek-Molenhoek): 750.000 euro
 • Rioleringswerken Emiel Welvaertstraat: 300.000 euro
 • Wegenis- en rioleringswerken Poelstraat: 1,5 miljoen euro
 • Wegenis- en rioleringswerken Neerstraat en Vrijgeweidestraat: 355.000 euro
 • Plaatsen van IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater): 990.000 euro
 • Vernieuwing openbaar groen Nieuwenhove: 550.000 euro

2. Leven

Inspanningen van de gemeente: premies/tegemoetkoming

Ondanks de budgettair moeilijke tijden blijven de individuele sociale premies gevrijwaard. De gemeente en het OCMW willen zo blijvend hun waardering tonen voor de zorg van mensen voor andere mensen. Deze premies worden met ingang van 2014 niet langer door de gemeente, maar door het OCMW toegekend. Het betreft de mantelzorgpremie, de premie voor nachtoppas, de palliatieve thuiszorgpremie en de sociaal pedagogische toelage, alles samen goed voor zo’n 52.000 euro per jaar.

Inwoners die om medische redenen nood hebben aan extra afvalzakken krijgen nog steeds 1 rol grote of 2 rollen kleine afvalzakken. Het gaat over zo’n 400 Oostkampse gezinnen.

Vanaf 2014 is er een verlenging van een grafconcessie voor 10 jaar mogelijk. Voorheen was enkel een verlenging met 25 jaar mogelijk.

Aanpassing aan de werkelijke kostprijs

Een aantal tarieven voor de dienstverlening worden aangepast aan de werkelijke kostprijs van de documenten (kids-ID) en aan de personeelsinzet. Het gaat concreet over het afleveren van documenten door de dienst burgerzaken. Zo wordt een belasting geheven van 5 euro op de afgifte van e-ID en rijbewijzen en 10 euro op de afgifte van een reispas.

Het tarievenreglement voor de verlenen van grond- en nisconcessie op de begraafplaatsen werd grondig herdacht rekening houdend met de gestegen onderhoudskost.

De vergoeding van de prestaties van de vrijwillige brandweer worden aangepast aan de werkelijke kostprijs. Dit is een gevolg van o.a. de gestegen personeelskost en van de gebruikte materialen. De vergoeding voor het vervoer met de dienst 100 wordt jaarlijks door FOD Volksgezondheid aan de gestegen index aangepast.

Investeringen

De politiezone en vanaf 2015 ook de brandweerzone krijgen naast de werkingsmiddelen van de gemeente ook financiële middelen om de nodige investeringen in gebouwen en materiaal te doen. Voor de termijn van het meerjarenplan komt dat voor de brandweer neer op 280.000 euro. Voor de politiezone is 685.800 euro voorzien.

3. Vrije tijd

Inspanningen van de gemeente: premies/tegemoetkoming

De toelagen voor jeugd-, cultuur- en sportverenigingen zijn belangrijk voor de verenigingen. Met een forse inspanning van de gemeente blijven de totale subsidiebedragen even hoog. De gemeente blijft het verenigingsleven financieel steunen!

Er wordt wel bekeken in hoeverre de toelagereglementen moet bijgesteld worden om de toelagen te betalen aan die verenigingen die activiteiten organiseren die aanvullend zijn aan de gemeentelijke dienstverlening. Dit wil zeggen aan verenigingen die activiteiten organiseren die nu niet of te weinig aan bod komen.

Aangepaste tarieven

De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke culturele en sportinfrastructuur werden al geruime tijd niet aangepast en bleven dan ook ver beneden de werkelijke kostprijs voor onderhoud en energieverbruik van de lokalen. De gemeente heeft er voor gekozen om de tarieven aan te passen, met aandacht voor de noden van de verenigingen.

Bij de vaststelling van de nieuwe tarieven voor het gebruik van culturele en sportinfrastructuur werden een aantal parameters, zoals energiekost en onderhoud, meegenomen in de vaststelling van de nieuwe tarieven. Ook de tarieven voor de theaterproducties werden op basis van bijgestelde parameters opnieuw vastgesteld.

Op voorstel van het provinciebestuur werd ingestapt in een provinciaal bibliotheek leenreglement met als inzet dat de huidige ontvangsten op peil blijven. De klemtomen in dat reglement zijn: het abonnement wordt duurder, de uitleningen worden gratis. Brengt men boeken te laat binnen, dan moet men een leengeld betalen dat een stuk hoger ligt dan het huidige boetesysteem.

Investeringen

Er wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur ten voordele van het verenigingsleven, in de brede zin van het woord. Volgende investeringen zijn de volgende zes jaar voorzien:

 • herinrichting Riderfort: 4,5 miljoen euro
 • grondige opfrissing van De Valkaart: 470.000 euro
 • renovatiewerken De Schakel: 150.000 euro
 • renovatie bovenzaal De Valkaart: 100.000 euro
 • energiebesparende maatregelen en herstel betonrot Bibliotheek-infopunt: 180.000 euro
 • aanpassingswerken bibliotheek Ruddervoorde: 40.000 euro
 • aanleg omnisportterrein De Waarde in Waardamme: 50.000 euro

Openingsuren & contact

LCP