Klachten

Elke gebruiker van de Oostkampse dienstverlening heeft recht om een klacht te uiten. Onder klachten wordt het volgende begrepen: ongenoegen over een door de gemeente of OCMW (al dan niet) verrichte handeling of prestatie, die niet rechtstreeks verband houdt met een beleidsbeslissing.

Een vraag om informatie, een melding, een suggestie, beroep, bezwaar, petitie en een beleidsklacht vallen niet onder deze specifieke procedure.

Voorwaarden

De klacht handelt enkel over de uitvoering of werking van de gemeentelijke organisatie, het OCMW of zorgsite Ter Luchte.

Procedure

Klacht indienen

Dit kan schriftelijk (brief, fax, ingevuld formulier), via een formulier op de website, via e-mail.

Behandeling

  • De behandeling gebeurt door de klachtenbehandelaar
  • Eerst wordt nagegaan of de klacht ontvankelijk is
  • Als de klacht ontvankelijk is, stelt de klachtenbehandelaar een intern onderzoek in naar de gegrondheid van de klacht. Dit gebeurt op basis van de informatie aangedragen door de betrokken diensten, de klager en eventueel andere betrokkenen of belanghebbenden.

Indien de klacht gegrond is, wordt gestreefd naar een rechtzetting van de situatie of een andere vorm van tegemoetkoming of genoegdoening. Deze wordt expliciet meegedeeld aan de burger. Indien deze tegemoetkoming niet mogelijk is, wordt door de klachtenbehandelaar een gemotiveerd antwoord gegeven.

Wat meebrengen

Een schriftelijke, ondertekende beschrijving van de klacht.

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Communicatie

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 820
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP