Verzoekschriften voor de OCMW-raad

Ieder heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) in te dienen. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. De vraag moet voldoende duidelijk geformuleerd zijn en het onderwerp moet tot de bevoegdheid van het OCMW behoren.

Voorwaarden

De vraag dient schriftelijk te worden ingediend en wordt als verzoekschrift beschouwd als:

  1. de vraag duidelijk geformuleerd is;
  2. het een concreet verzoek is, en geen loutere mening;
  3. als de vraag met vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend; anonieme verzoeken kunnen niet behandeld worden;
  4. het taalgebruik niet beledigend is.

De OCMW-voorzitter doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen indien niet aan alle voorwaarden voldaan werd, zodat het wel geagendeerd kan worden op de OCMW-raad.

Procedure

Het verzoekschrift wordt schriftelijk ingediend t.a.v. de OCMW-raad | Siemenslaan 1 | 8020 Oostkamp. De OCMW-voorzitter plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende raad voor maatschappelijk welzijn indien het verzoekschrift minstens veertien dagen voor de vergadering werd ontvangen. Anders wordt het op de agenda van een volgende zitting geplaatst.

De aanvrager kan worden gehoord.

De OCMW-raad geeft binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP