Inbuizen straatgrachten

Grachten spelen een rol in het bergen en infiltreren van regenwater. Ze hebben ook een ecologische functie. Het dempen, inbuizen of overwelven ervan kan afvoerings- en infiltratieproblemen veroorzaken en het lokale waterbeheerstelsel verstoren.

Daarom wenst het bestuur deze activiteiten zoveel als mogelijk te ontmoedigen. Indien omwille van technische redenen het overwelven van een (gedeelte) gracht toch noodzakelijk is, moeten volgende richtlijnen nageleefd worden:

  • Voor dergelijke werken moet u een stedenbouwkundige vergunning bij de dienst Ruimtelijke Ordening aanvragen.
  • De nodige werken worden steeds door de gemeente uitgevoerd.
  • De kosten voor de aankoop van de nodige materialen worden verhaald op de aanvrager.

Voor het overwelven van baangrachten is de Provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelven van baangrachten, goedgekeurd door de provincieraad op 24 april 2008, van toepassing.

Voorwaarden

Bekomen van een stedenbouwkundige vergunning.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. U neemt inlichtingen bij de dienst Ruimtelijke Ordening, waarna u een aanvraag indient.

Als uw dossier volledig is, wordt het voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.Wanneer uw aanvraag strookt met de provinciale reglementering kan deze behandeld worden. Het is mogelijk dat een aantal voorwaarden opgelegd worden in uw stedenbouwkundige vergunning.

Wat meebrengen

Een stedenbouwkundige vergunning en bijhorend plan.

Bedrag

De kosten voor levering van de materialen nodig voor de uitvoering van de werken worden betaald door de aanvrager.

Openingsuren & contact

dienst Publieke Ruimte

adres
OostCampus (loket 4), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 880
e-mail

Openingsuren van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur.

Afspraak maken: tel 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be

LCP