Sociale woning en seniorenwoning aanvragen

Het OCMW beschikt over 40 seniorenwoningen en 21 sociale woningen, gespreid over verschillende deelgemeenten.

Voorwaarden

Sinds 01/01/2008 is de wet voor sociale verhuring grondig gewijzigd. Om in aanmerking te komen voor de wachtlijst voor de woningen, moeten kandidaat-huurders voldoen aan een aantal voorwaarden.

Leeftijdsvoorwaarde

Minstens 18 jaar zijn op het moment van de inschrijving in het inschrijvingsregister voor een sociale woning en 55 jaar voor een bejaardenwoning.

Inkomensvoorwaarde

Het netto-belastbaar inkomen van drie jaar vóór de inschrijving (= referentiejaar) mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Dit bedrag varieert naar gelang jouw gezinstoestand en de geldende wetgeving. Samen met de sociale dienst kan bekeken worden of je in aanmerking komt.

Eigendomsvoorwaarde

Bij aanvraag van een woning mogen jij of je gezinsleden geen woning of een bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben in binnen- of buitenland.

Taalvoorwaarde

Elke kandidaat-huurder moet aantonen dat hij Nederlands heeft geleerd of bereid is om het te leren. Wie minimum lager onderwijs heeft gevolgd aan een Nederlandstalige onderwijsinstelling in Vlaanderen of Nederland voldoet sowieso aan de voorwaarden.

De mogelijkheid bestaat om in het OCMW een taaltest af te leggen. Als je hiervoor slaagt, geldt dit als voldoende bewijs en hoef je niet op zoek naar een diploma of ander attest.

Inburgeringsvoorwaarde

In bepaalde gevallen is een attest van inburgering noodzakelijk. 

Ingeschreven in het bevolkingsregister

Tenslotte moet je als woningzoekende en jouw gezinsleden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Tot het bevolkingsregister behoort ook het vreemdelingenregister, maar niet het wachtregister.

Ook wie ambtelijk geschrapt is, kan niet worden ingeschreven. Je kan je in die situatie wel wenden tot het OCMW, dat je een referentieadres kan verschaffen. Dan kan je je wel weer inschrijven.

Verblijfsvoorwaarde

De kandidaat-huurder moet in de periode van zes jaar voor toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn geweest van de gemeente Oostkamp.

Procedure

Info en aanvraag bij de Sociale dienst van het OCMW.

Elke nieuwe verhuring moet door de OCMW-raad worden goedgekeurd.

Wat meebrengen

Jouw identiteitskaart en jouw aanslagbiljet  inkomsten van 3 jaar geleden.

Bedrag

Gratis

Openingsuren & contact

OCMW - Sociale dienst

adres
OostCampus (loket 3), Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 960
e-mail
Vandaag open van 8.30 - 12.30 uur
Morgen open van 8.30 - 12.30 uur - 13.30 - 19 uur
LCP