Gemeentelijke volksraadpleging

De Gemeenteraad kan beslissen om de inwoners te raadplegen over een bepaald onderwerp. Dit kan ook op initiatief van de inwoners zelf. In dat geval moet het initiatief wel gesteund worden door minstens 3.000 inwoners.

Procedure

De Gemeenteraad kan beslissen om de inwoners te raadplegen over een onderwerp van gemeentelijk belang. Dit kan ook op initiatief van de inwoners zelf. In dit geval moet het initiatief wel gesteund worden door minstens 3.000 inwoners die zestien jaar of ouder zijn.

Het onderwerp van de volksraadpleging moet betrekking hebben een aangelegenheid van gemeentelijk belang. Uitzonderingen hierop zijn het meerjarenplan, de aanpassingen ervan, de jaarrekeningen, de gemeentebelastingen en de retributies. Deze zaken kunnen niet het voorwerp zijn van een volksraadpleging.

Op initiatief van de inwoners

Een vraag voor een volksraadpleging op initiatief van de inwoners zelf kan, indien het initiatief gesteund wordt door minstens 3.000 inwoners (minstens 16 jaar en ingeschreven in het bevolkingsregister). Het onderwerp moet betrekking hebben op de bevoegdheden van Gemeenteraad of College van Burgemeester en Schepenen. Het verzoek moet worden ingediend op een specifiek formulier (zie hieronder).

Het verzoek bevat:

  • de vraag of vragen waarop de volksraadpleging betrekking heeft;
  • een gemotiveerde nota;
  • de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft (minstens 3.000 16-plussers uit Oostkamp)
  • de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van de personen die het initiatief nemen voor de volksraadpleging (ouder dan 16 jaar en ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente).

Het verzoek wordt aangetekend verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp. De gemeente onderzoekt de handtekeningen.

Uitvoering volksraadpleging

De gemeente organiseert de volksraadpleging volgens de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur| Titel 6 Participatie van de burger | Hoofdstuk 3 De gemeentelijke volksraadpleging (artikel 305 en verder). 

De gemeente maakt voorafgaand aan de volksraadpleging het onderwerp ervan bekend aan de inwoners. De deelname aan een volksraadpleging is niet verplicht, maar de stemmen worden alleen geteld als tenminste 3.000 inwoners hebben deelgenomen. De uitslag van een volksraadpleging is niet bindend en dient voornamelijk als indicatie voor het standpunt van de inwoners. Deze uitslag wordt bekendgemaakt aan de bevolking.

Bedrag

Gratis

Digitaal loket

Openingsuren & contact

dienst Secretariaat

adres
OostCampus, Siemenslaan 18020 Oostkamp
tel.
050 819 940
e-mail

Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail.

LCP