Toelagereglement op het aanmoedigen van beveiliging van woningen tegen inbraak

De gemeente biedt een premie aan voor inbraakbeveiliging in de woningen. De genomen maatregelen moeten bijdragen tot de beveiliging van de gehele woning en moeten het risico op inbraak voor de hele woning verkleinen. Dit houdt in dat alle toegangen (deuren, ramen, keldergaten, ...) tot de woning in dezelfde mate moeten worden beveiligd. De maatregelen die in aanmerking komen, moeten gericht zijn op de verbetering van de organisatorische en de fysische beveiliging van een woning. De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen. De premie bedraagt 25 % van de aankoop en/of installatiekosten met een maximum van 300 euro per woning.

Meer info

Vastgesteld op de Gemeenteraad van 19 december 2019.

Gepubliceerd op 24 december 2019.

Voorwaarden

Voor wie:

  • personen die het slachtoffer werden van inbraak of een poging tot inbraak in hun woning waarvan een proces-verbaal werd opgemaakt.
  • personen die op het ogenblik van de aanvraag 60 jaar of ouder zijn.
  • alle overige personen.

De aanvragen worden gecentraliseerd bij de gemeentelijke preventiedienst.

De aanvraag moet ten laatste gebeuren binnen de drie maand na de aankoop en/of installatie van de bijkomende beveiliging. De aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoop- en/of installatiefactuur waarmee de gemaakte kosten worden bewezen.

De preventiedienst voert een technische en administratieve controle uit.

De administratieve controle omvat een controle van de bewijsstukken, d.w.z. de facturen op hun echtheid controleren en vergelijken met de originelen, nagaan of de periode van aanvraag werd gerespecteerd. De technische controle omvat het ter plaatse nakijken of de beveiligingsmaatregelen die het voorwerp zijn van de premieaanvraag daadwerkelijk zijn uitgevoerd en of het inbraakwerend effect betrekking heeft op de hele woning.

De preventiedienst maakt een verslag op van de controle. Het verslag en het advies betreffende het al dan niet toekennen van de premie worden overgemaakt aan het College van Burgemeester en Schepenen dat beslist over de toekenning van de premie.

Procedure

  • Inlichtingen en aanvraagformulieren kan je bekomen bij de politie in de Siemenslaan 6 in Oostkamp.
  • Indienen aanvraagformulier bij de politie in de Siemenslaan 6 in Oostkamp.

Wat meebrengen

Inlichtingen: info over de werken of bestek

Aanvraag: gedetailleerde facturen en/of attest verwijzend naar factuur met soort maatregel, aantal, kostprijs, …

Openingsuren & contact

LCP