Oostkamp geeft negatief advies voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus

Gepubliceerd op woensdag 17 mei 2023 om 18:48 uur

De Vlaamse overheid bereidt momenteel een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor in kader van het project Ventilus. Alle gemeenten waar het voorkeurstracé doorheen loopt, moeten een advies geven tegen 22 mei. In Oostkamp loopt slechts een kort stukje van het tracé, maar wel vrij dicht bij de woonkern van Baliebrugge. Ook het voorziene opstijgstation staat ingeplant op de grens met Oostkamps grondgebied. Omdat de gemeente Oostkamp hier een aantal essentiële bedenkingen en vragen bij heeft, geeft Oostkamp een negatief advies op het voorliggend dossier.

Ventilus maakt deel uit van een groter plan waarbij gekeken wordt om een sterker elektriciteitsnet uit te bouwen in België. Ingrepen zoals het aan land brengen van elektriciteit geproduceerd door windmolens op zee, een krachtiger net aanleggen, aantakkingen van en naar hernieuwbare energieproductie in West-Vlaanderen maar ook naar andere landen, moeten ervoor zorgen dat de bevoorrading van elektriciteit zekerder wordt. Dit is erg belangrijk in tijden waar steeds meer elektrisch wordt in de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen (denk maar aan elektrische wagens …).

In de zoektocht naar een goed tracé voor het traject van elektriciteit van op zee naar Avelgem werden eerst meerdere pistes onderzocht. Heel wat elementen speelden daarin mee. Uiteindelijk werd een voorkeurstraject vooruitgeschoven. Dit  voorkeurstracé loopt grotendeels langs de E403. Voor dit tracé gebeuren nu verdere onderzoeken – o.a. bodemonderzoeken – en wordt ook een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt.

In dit proces wordt ook advies gevraagd aan de gemeenten waar het tracé doorheen loopt. Ook Oostkamp heeft zich over dit dossier gebogen.

Oostkamp, meer bepaald Baliebrugge, is slechts beperkt in het traject opgenomen, maar er zou volgens huidig plan wel net daar een opstijgpunt komen. Met de huidige technologie is het mogelijk om een stukje ondergronds te werken, maar slechts over een beperkte afstand. Daarna moeten de kabels bovengronds komen. Dit gebeurt in een opstijgpunt. Vanaf dat opstijgpunt vervolgen de hoogspanningskabels via hoogspanningsmasten hun verdere traject.

Oostkamp geeft in deze fase een negatief advies. Het belang van een goed, toekomstgericht elektriciteitsnet wordt niet in vraag gesteld. Er zijn wel verschillende vragen en bedenkingen bij het huidig tracé. Het is uit het dossier immers niet duidelijk gemotiveerd waarom bepaalde alternatieven niet meer verder meegenomen zijn en waarom gekozen geweest is voor huidig voorkeurstracé, terwijl dit een langer traject is en er meer gemeenten door geïmpacteerd worden. De gemeente Oostkamp stelt dan ook het voorkeurstracé in vraag.

Een belangrijke bekommernis hierbij is dat de ondergrondse en bovengrondse leidingen in Oostkamp wel erg dicht bij de woonkern van Baliebrugge komen wat een grote bezorgdheid over de gezondheid met zich meebrengt, niet in het minst bij de bewoners zelf. De vraag is dan ook of deze leidingen niet verderaf van de bebouwing kunnen blijven. En om de bezwaren die door de burgers ingediend zijn bij de start- en procesnota grondiger te analyseren en terug te koppelen.

Een tweede bekommernis van het bestuur en de burgers is de landschappelijke inkleding. In huidig dossier is te weinig concrete informatie opgenomen over het opstijgpunt zelf en de bijhorende impact van de masten. Zal de groene inkleding die later bekeken wordt, wel gerealiseerd kunnen worden op het terrein? Met andere woorden: kunnen de bomen die de masten wat minder zichtbaar moeten maken wel geplant worden op de plaatsen die daarvoor het meest geschikt lijken. En wie zal dat groen onderhouden?

Tot slot vindt Oostkamp ook dat er op dit ogenblik te veel vastgelegd wordt vanuit huidige technologieën. Een proces als dit, duurt lang. Intussen staat de technologie niet stil. Wie weet komen er in de komende jaren nog oplossingen voor langere ondergrondse trajecten of andere alternatieve oplossingen. Door nu reeds zoveel rigide vast te leggen, laat huidig dossier daar weinig ruimte voor over.

Al deze facetten samen maken dat de gemeente Oostkamp een negatief advies geeft op het voorontwerp RUP Ventilus.