Zorgsite Ter Luchte – zorg voor de toekomst

Gepubliceerd op donderdag 22 jun 2023 om 12:32 uur

Tegen 2028 moet er een nieuw woonzorgcentrum zijn op de site van Ter Luchte in Ruddervoorde. Het gebouw zal tegen die tijd  bijna einde levensduur. Hiervoor worden nu de eerste stappen gezet. Vzw Ter Luchte, de publiek-private samenwerking waar Gemeente & OCMW Oostkamp samen met de Groep Zorg H. Familie deel van uitmaken, wil gaan voor een toekomstgericht project. Het concept dat nu voorbereid wordt, moet onderdak bieden voor ouderenzorg tot over 30 – 40 jaar. Om dit kwalitatief te doen, wordt eerst een ruimtelijk plan voor de hele site opgemaakt, vooraleer een concreet ontwerp voor het nieuwe woonzorgcentrum wordt opgemaakt. Om een ontwerper aan te stellen voor het ruimtelijke masterplan én het concrete ontwerp van het woonzorgcentrum wordt voorgesteld te werken via de Open Oproep. De Open Oproep is de internationale selectieprocedure om een architect aan te stellen van de Vlaams Bouwmeester. Werken met deze procedure garandeert  een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte architectuur.

Zorgsite Ter Luchte in Ruddervoorde kent een lange geschiedenis van zorg. Al sinds 1838 wordt er op verschillende manieren zorg gedragen voor ouderen. Het is de ambitie om dit ook te behouden voor de toekomst. De meest recente uitbreidingen op de site zijn de bouw van het lokaal dienstencentrum en de assistentiewoningen in 2013 en de nieuwe seniorenwoningen in 2020. Het woonzorgcentrum zelf werd in 2018 nog opgefrist, maar dit betrof voornamelijk schilderwerken. Het is hoog tijd voor vernieuwing.

Aan de ontwerpers wordt gevraagd ruim en toekomstgericht na te denken:

  • Het moet een groene site blijven, die aangenaam is om er te wonen én aantrekkelijk en uitnodigend is voor de buurt en de omgeving. Er moeten wandelpaadjes doorlopen.
  • De gebouwen moeten klaar zijn voor de uitdagingen van morgen. Denk dan aan zorg op maat, flexibele invulling, goeie logistieke stromen …
  • De site wordt bij voorkeur ingericht met wooneenheden die aaneengeschakeld kunnen worden tot ruimere blokken. Zo wordt ingezet op ‘samen’-wonen, maar met voldoende autonomie en privacy van de bewoners.
  • Bewoners moeten er graag wonen, medewerkers graag werken en ook vrijwilligers en omwonenden moeten zich er thuis voelen.
  • Is het mogelijk om naast zorgfuncties op termijn ook andere activiteiten te integreren op de site? Denk dan aan horeca, kinderopvang, appartementen voor vrijwilligers of buddy’s … Hier bestaan nog geen concrete plannen rond, maar het is wenselijk hier toch al op te anticiperen.
  • Is het mogelijk om het gebouw aanpasbaar te maken voor andere vormen van residentiële zorg die er eventueel op termijn zouden kunnen komen, vb. mensen met een handicap.

Dit is geen makkelijke opdracht. Daarom wordt gewerkt via de Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester. De opdracht wordt in twee delen getrokken:

 • Opmaak van een masterplan: voor de hele site wordt een toekomstig ruimtelijke inplanting gemaakt. Wat komt waar, hoe werkt het logistiek, welke doorsteken zijn er …
 • Daarna wordt voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum zelf een ontwerp opgemaakt, voor een capaciteit van 119 bewoners.

De woonzorgsite Ter Luchte is in beheer van de vzw Ter Luchte, een privaat-publieke samenwerking van Gemeente & OCMW Oostkamp en de Groep Zorg Heilige Familie vzw. Dit sinds 1 januari 2020. De vzw kiest bewust voor kwalitatieve zorg waarbij levenskwaliteit centraal staat. De zorg moet ook voor iedereen toegankelijk en betaalbaar blijven. Voor het nieuwe project zal OCMW Oostkamp als bouwheer optreden. De uitbating nadien gebeurt dan door de vzw Ter Luchte. Naast de procedure van de Open Oproep moeten hiervoor nog de nodige juridisch-financiële stappen gezet worden. Deze worden momenteel voorbereid.

Jan de Keyser, burgemeester:De maatschappij verandert snel, het is moeilijk 20 à 30 jaar vooruit te kijken. Toch is dat de uitdaging waar we voor staan. De bouw die we nu voor ogen hebben, moet goed zijn voor de komende 40 jaar. De behoeften van de volgende generaties zullen anders zijn dan die van vandaag. Dit vraagt een open blik op zorginfrastructuur. Vandaar ook de vragen richting andere invullen naar de toekomst toe. In voorbereiding van dit project zijn we daarom met een team bestuurs- en directieleden naar verschillende woonzorgsites in Nederland geweest, die op vlak van ouderenzorg een andere, vaak verfrissende en vooruitstrevende kijk hebben. Hoewel de context daar vaak anders is, was het erg leerrijk en inspirerend. We willen een nieuwbouw die toekomstgericht en functioneel is, maar vooral ook betaalbaar blijft. Dat we deze puzzel als lokaal bestuur niet alleen kunnen leggen, is duidelijk. Daarom gingen we eerder al de samenwerking met Groep Zorg Heilige Familie aan en willen we ook via de Open Oproep de nodige expertise inroepen.”