Gemeenteraad keurt jaarrekening 2020 goed en blikt hierbij terug op afgelopen coronajaar

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)

Op de Gemeenteraad van donderdag 20 mei, werd de gezamenlijke jaarrekening 2020 van de gemeente en OCMW besproken en vastgesteld. 2020 was met het corona-virus een speciaal jaar. Gemeente en OCMW Oostkamp konden steunen op gezonde financiële fundamenten, waardoor de corona-crisis weliswaar zijn impact heeft op de financiën, maar het bestuur financieel niet in de problemen heeft gebracht. 

De jaarrekening in zijn geheel:

De belangrijkste info over de budgettaire en financiële positie van de gemeente en OCMW worden gebundeld in drie te onderscheiden resultaten:

 • het exploitatieresultaat
  • o = uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de dagelijkse werking
  • o Uitgaven: 26,89 miljoen euro
  • o Ontvangsten: 34,23 miljoen euro
  • o Resultaat: positief saldo van 7,34 miljoen euro.
 • het investeringsresultaat
  • o = de investeringsprojecten in wegen, gebouwen, materialen, voertuigen,…
  • o Uitgaven: 10,71 miljoen euro
  • o Ontvangsten: 2,15 miljoen euro
  • o Resultaat: een negatief resultaat van - 8,56 miljoen euro. Het negatief resultaat wordt weggewerkt door gebruik te maken van de beschikbare financiële middelen. Er moeten dan ook geen nieuwe leningen worden opgenomen.
 • Opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen.
  • o Uitgaven: 4,24 miljoen euro
  • o Ontvangsten: 2,72 miljoen euro
  • o Resultaat: een negatief resultaat van - 1,52 miljoen euro.

De drie resultaten samen betekenen voor het dienstjaar 2020 een negatief saldo van 2,74 miljoen euro. Daarnaast is er een gecumuleerd overschot van de vorige jaren (dus van de jaren voor 2020) van 14,90 miljoen euro. Dit maakt dat de gemeente en het OCMW op 31 december 2020 over een totaal bedrag van 12,16 miljoen euro aan financiële middelen beschikten. Dit bedrag van 12,16 miljoen euro moet evenwel verminderd worden met 3,12 miljoen euro aan geplande investeringen van 2020 die in 2021 nog moeten worden afgewerkt en betaald. Dit maakt dat het gezamenlijk beschikbaar budgettair resultaat 2020 12, 16 miljoen euro – 3,12 miljoen euro of 9,03 miljoen euro bedraagt. Het bedrag van 9,03 miljoen euro is 2,42 miljoen euro hoger dan wat bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 eind 2020 werd voorzien. Deze gelden zullen hoofdzakelijk in 2021 en volgende jaren worden aangewend voor de financiering van de geplande investeringen.

Naast het cijfermatige luik heeft de jaarrekening ook een inhoudelijk luik. Hierin wordt toelichting gegeven over de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen gerealiseerd werden. Ook de actieplannen en acties voor de realisatie van het gemeentelijk beleid zijn hierin opgenomen. Het jaarverslag dat vroeger een apart document is, zit vervat in de jaarrekening van het betrokken jaar.

De impact van corona:

2020 is als gevolg van de coronapandemie, die sinds maart 2020 volop aanwezig was, in veel opzichten een bijzonder jaar gebleken. Van de ene op de andere dag werd de ‘business as usual’ overschaduwd door de zorg voor de lokale gemeenschap in de brede zin van het woord. Het lokale bestuur had niet enkel een bestuurlijke rol, maar had ook verantwoordelijkheden op het vlak van gezondheid (fysisch en psychisch), het instandhouden en het versterken van het sociale weefsel en de heropstart van de lokale economie. Dit waren dan ook de drie pijlers waarop het bestuur heeft ingezet. Vanaf dag 1 werd een lokale corona-crisiscel in het leven geroepen om de situatie op te volgen en lokale beslissingen te nemen om de crisis zo goed mogelijk aan te pakken.

De focus lag in de eerste instantie op communicatie: zorgen dat de boodschappen van de hogere overheid lokaal vertaald werden en duidelijk overgebracht naar de bevolking. Dit was zeker in het begin geen evidente opdracht. Iedereen klopte aan bij de gemeente voor de interpretatie van de vaak te algemene regels. Het was belangrijk dat iedereen de maatregelen goed kende en gemotiveerd werd om die te volgen om deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Daarnaast was er ook expliciete aandacht voor het mentaal welzijn, met zichtbare en onzichtbare acties. In een tijd waar iedereen afgesneden leek van elke sociaal contact, werden extra inspanningen geleverd om binnen een veilig kader toch contact mogelijk te maken. Er werden diverse kleinschalige initiatieven gelanceerd en ondersteund om ontmoeting mogelijk te maken, zowel in de zomer als tijdens de donkere dagen van de winter. Vele verenigingen en vrijwilligers sprongen op de kar. Het ging van kleine activiteiten in open lucht, over bellen van 85-plussers tot de lichtplek om even troost te vinden of de burenhulpkaart. Ook lokaal talent kreeg een podium met cultuur in ’t licht, een wekelijks online optreden. En de grote klassiekers zoals Ontbijt in ’t Wit en de Nieuwjaarsdrink kregen een variant op de eigen stoep. Zo werd toch een gevoel van verbondenheid gecreëerd. Naast deze acties heeft de sociale dienst ook heel wat mensen geholpen die zwaar getroffen waren door het sociaal isolement en de financiële impact van de crisis.

Tot slot werd ook de lokale economie niet losgelaten. In plaats van een eenmalige subsidie werden acties op touw gezet om mensen aan te zetten lokaal te winkelen, zoals Shop & Geniet. Zo wilde het gemeentebestuur een duurzame trend creëren van lokaal winkelen waarbij zowel de handelaar als shopper zijn voordeel haalde. Ondernemers werden ook via diverse andere acties ondersteund.

Oostkamp heeft binnen de regio zijn verantwoordelijkheid opgenomen en actief de hand gereikt voor samenwerkingen, onder andere binnen de eerstelijnszone. De traditie van samenwerken en openheid loont en zorgt voor een snellere en kordatere aanpak van de uitdagingen die we op lokaal niveau voor de kiezen kregen.

De corona-crisis heeft in 2020 veel geld heeft gekost. De uitgaven voor het bestrijden van de gezondheidscrisis (115.000 euro), het relanceplan van het verenigingsleven en de lokale economie (215.000 euro), de extra ondersteuning van de verenigingen (100.000 euro), de extra ondersteuning voor de kansengroepen (60.000 euro) bedroegen samen 490.000 euro. Wel vielen zo’n 143.000 euro geplande uitgaven voor evenementen, toelagen aan feestcomités weg. De gemeente ontving via de Vlaamse en provinciale overheid in totaal voor 485.000 euro aan toelagen, maar anderzijds vielen zo’n 205.000 euro aan ontvangsten weg door het stilvallen van de activiteiten (geen zaalverhuur, geen ticketverkoop, min ontvangsten gebruik sporthal en zwembad,…) tijdens de lockdowns. Naast de netto kost van 65.000 euro is de grootste, niet direct becijferbare kost de inzet van zowel de beleidsmensen als personeelsleden van de uitvoerende en de administratieve diensten om de bevolking bij te staan om de impact van de coronapandemie zo goed als mogelijk te verhelpen.

Jan de Keyser, burgemeester: “Financieel mogen we erg tevreden zijn over het resultaat van het zware jaar 2020. Het eerste jaar van de crisis werd financieel goed verteerd, de meeste geplande projecten zijn ondanks de crisis verder gezet en er zijn perspectieven voor de toekomst. Ons aanpassingsvermogen werd danig op de proef gesteld en zal ook in de toekomst cruciaal blijven. Zowel voor ons als bestuur, maar ook voor bedrijven, handelaars en voor alle mensen individueel. We zijn hoopvol dat de gezondheidscrisis op zijn einde loopt. Toch komt er nog een moeilijke periode vooraleer iedereen terug zijn plek gevonden heeft. Als lokaal bestuur willen we er ook dan samen met diverse partners blijven staan voor wie hier leeft of werkt. We hopen te mogen blijven rekenen op de solidariteit en betrokkenheid van onze inwoners, om elkaar te blijven steunen. Want als we iets geleerd hebben, dan is het dat we SAMEN altijd net iets meer kunnen.“

op 21 mei 2021
Nieuwsoverzicht
LCP