Masterplan Oostkamp centrum is klaar

Op weg naar 2040: Oostkamp centrum bereidt zich voor op de toekomst

2 jaar hebben diverse expertenbureaus en de gemeente Oostkamp gewerkt aan een masterplan voor het centrum van Oostkamp. Oostkamp staat namelijk voor een aantal uitdagingen, vooral op vlak van mobiliteit en klimaatverandering. Doel blijft dat Oostkamp centrum een gezellige plek blijft om te wonen, te werken en te shoppen. Er zijn heel wat diverse insteken die in 1 geheel moeten samenkomen. Dat is nu gebeurd. Het is een strategisch plan, geen concreet uitvoeringsplan. Het toont de mogelijkheden aan van hoe Oostkamp zou kunnen evolueren. Het is een richting om in de toekomst de juiste keuzes te kunnen maken. De concrete projecten die eruit voortvloeien zullen deze en komende legislaturen beslist moeten worden. 

De uitdagingen in het centrum van Oostkamp zijn divers:

 • Hoe kan dichterbij elkaar wonen samen gaan met een kwalitatieve leefomgeving?
 • Hoe kunnen we zorgen voor een vlotte mobiliteit en voldoende ruimte voor de trage weggebruiker?
 • Hoe zorgen we dat de behoeften van een bloeiend lokaal handelscentrum gecombineerd kunnen worden met de noden van de bewoners?
 • Hoe creëren we ruimte voor water & groen en ook voor ontmoeting?

Deze uitdagingen zijn voor Oostkamp niet anders dan voor de rest van de wereld. Maar er moet gekeken worden hoe we er concreet kunnen mee omgaan in onze gemeente. Hiervoor werd samen met diverse studiebureaus een masterplan opgemaakt. Ook de Gemeenteraad, de Raad voor Publieke en Open ruimte, een gebruikersgroep … werden bij dit plan betrokken.

De oplossingen vallen onder 4 domeinen:

 • Publieke ruimte: structuur van de groene dreven herstellen, groene centrumpleinen inrichten, aanpak van de Kortrijksestraat-Brugsestraat.
 • Bebouwde ruimte: slim omgaan met appartementen, waardevolle gevels koesteren, zorgen voor kwalitatieve bouwprojecten.
 • Handelsactiviteit: gevarieerd en kwaliteitsvol winkelaanbod behouden en stimuleren, compact en gezellig kernhandelsgebied inrichten, aantrekkelijk centrum voor de regio met blijvende aandacht voor bereikbaarheid.
 • Duurzame mobiliteit: slim parkeren voor iedereen (van Shop&Go-plaatsen tot langparkeren), minder doorgaand verkeer op de Kortrijksestraat/Brugsestraat, autoluw centrum en meer ruimte voor veilig fietsen en wandelen.

Status van het plan

Het masterplan is geen uitvoeringsplan. Het is een strategische visie van hoe Oostkamp er tegen 2040 zou kunnen uitzien, opgemaakt met de kennis die er op vandaag is. De gemeente zal deze en komende legislaturen zelf projecten definiëren om aan te werken. Daarnaast moeten ook de ogen open gehouden worden voor opportuniteiten op privaat terrein en voor mogelijke samenwerkingen. En tot slot worden initiatieven genomen om nieuwe private ontwikkelingen te sturen in de richting van dit plan.

Eerste concrete projecten

Afbakening kernhandelsgebied en autoluwer centrum:

 • Doel = een blijvend aantrekkelijke winkelzone met beleving creëren, o.m. door handelszaken nog meer te concentreren.
 • Uitdaging = het centrum (woningen en handelszaken) bereikbaar houden én tegelijk autoluw maken.

Herinrichting Schooldreef:

 • Doel = de Hogedreef doortrekken tot de Kortrijksestraat, om er een groener, klimaatvriendelijker en aantrekkelijke doorsteek van te maken van aan de Gruuthuselaan tot de Kortrijksestraat.
 • Uitdaging = eerst moet een oplossing gevonden worden voor de parkeerplaatsen die hierdoor zouden verdwijnen. Zo zijn er gesprekken om te kijken of een gedeelde ondergrondse parking mogelijk is met de vernieuwing van de oude site ’t Boldershof en/of de hoek Schooldreef/Kortrijksestraat.

Oprichting van een kwaliteitskamer:

 • Doel = bouwprojecten kwalitatief adviseren in de richting van de beleidsmatig gewenste ontwikkeling, waarbij niet enkel gekeken wordt naar het pand zelf, maar hoe het een meerwaarde kan zijn in de ruimere ruimtelijke omgeving.
 • Uitdaging = op ruimtelijk vlak de gemeente op een kwalitatieve en duurzame manier verder ontwikkelen.

Jan de Keyser, burgemeester:

De uitdagingen voor de toekomst zijn groot en de oplossingen niet eenvoudig. Onze belangrijkste troef is dat we een duidelijke richting en toekomstbeeld hebben, zodat we in deze én volgende legislaturen de juiste beslissingen kunnen nemen. Het uitgangspunt is dat Oostkamp een warme, aantrekkelijke, bruisende gemeente moet blijven voor huidige en toekomstige generaties. En dat kan maar door te anticiperen. We kunnen en mogen bepaalde maatschappelijke tendensen niet keren, maar moeten er ons wel klaar voor maken. Zorgen dat we ze omarmen, zonder onze identiteit te verliezen. De uitvoering moet stapsgewijs gebeuren. Ook dat wordt een uitdaging. In deze en toekomstige legislaturen moeten keuzes gemaakt worden. Voor de een hoeft het niet allemaal snel te gaan, voor de ander gaat het niet snel genoeg. Dit plan geldt als ons kompas richting een warme, duurzame, bruisende en verbonden toekomst.”

op 21 mei 2021
Nieuwsoverzicht
LCP