Geldigheid van het (voorlopig) rijbewijs wordt verlengd

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)
Door de corona-crisis worden er een aantal maatregelen genomen.

Met het koninklijk besluit van 13 december 2020 wordt de geldigheid van al de voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid verstreek na 15 maart 2020 verlengd t.e.m. 30 september 2021.

Bovendien wordt ook de geldigheid van volgende documenten verlengd t.e.m. 30 september 2021:

  • de rijgeschiktheidsattesten
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken
  • het bezoldigd vervoer

De verlenging van de geldigheid van deze documenten geldt uitsluitend in België.

Ook de geldigheid van de aanvragen voor een (voorlopig) rijbewijs wordt verlengd t.e.m. 30 september 2021.

En tot slot, rijbewijzen of voorlopige rijbewijzen die na 15 december 2019 werden opgemaakt en die nog niet zijn afgehaald, kunnen t.e.m. 30 september 2021 worden afgehaald, ook al zijn er intussen meer dan 3 maanden verstreken.

Anderzijds blijft ook de Europese regelgeving van toepassing die voorzag in de verlenging van de geldigheid van de rijbewijzen en bewijzen van vakbekwaamheid (code 95) met 7 maanden na 31 januari en voor 1 september 2020. Inzake een verdere verlenging wacht FOD Mobiliteit en Vervoer nog op een beslissing van Europa.

op 18 december 2020
Nieuwsoverzicht
LCP