Masterplan centrum Oostkamp: ontwerp in ontwikkeling

zicht op het Sint-Pietersplein (grote weergave)
Al geruime tijd is de gemeente bezig met een masterplan voor centrum Oostkamp. De eerste voorstellen zijn deze week afgetoetst met de Gemeenteraad, met de Raad voor Publieke en Open Ruimte en met diverse gebruikers en andere adviesraden.

Al geruime tijd is de gemeente bezig met een masterplan voor centrum Oostkamp. Daarin wordt naar oplossingen gezocht op korte en lange termijn voor de mobiliteit, de inrichting van de wegen en pleinen, voor meer groen in het centrum, klimaatuitdagingen en aantrekkelijke winkelstraten. De studie wordt uitgevoerd door een aantal gespecialiseerde studiebureaus: Omgeving, PlusOfficeArchitects, Suunta en CityD. De eerste voorstellen zijn deze week afgetoetst met de Gemeenteraad, met de Raad voor Publieke en Open Ruimte en met diverse gebruikers en andere adviesraden. Tijdens die sessies werden verschillende aandachtspunten geuit, waarmee de studiebureaus nu verder aan de slag gaan. Doelstelling is de studie af te ronden voorjaar 2021. Uitvoering is voorzien op lange termijn.  

De uitdagingen van de toekomst zijn divers. Dat is voor Oostkamp niet anders dan voor de rest van de wereld. Maar er moet gekeken worden hoe we er concreet kunnen mee omgaan. Het studiebureau heeft de uitdagingen / mogelijkheden die zij zien voor Oostkamp samengevat in een klavertje vier.

  1. Publieke ruimte: structuur van de groene dreven herstellen, groene centrumpleinen inrichten, aanpak van de noord-zuid-as (Kortrijksestraat-Brugsestraat)
  2. Bebouwde ruimte: slim omgaan met appartementisering, waardevolle gevels koesteren, aandacht hebben voor aantrekkelijke gelijkvloerse gevels
  3. Handelsactiviteit: gevarieerd winkelaanbod behouden en stimuleren, compact en gezellig kernhandelsgebied inrichten, aantrekkelijk centrum voor de regio (blijvende aandacht voor bereikbaarheid, gemengde activiteiten)
  4. Duurzame mobiliteit: slim parkeren voor iedereen, minder doorgaand verkeer op de Kortrijksestraat/Brugsestraat en meer ruimte voor veilig fietsen en wandelen.

Om hieraan te werken zijn er verschillende aanpakken en faseringen mogelijk. Dat is waar de studiebureaus zich over gebogen hebben. Hun huidige voorstellen werden deze week voorgesteld aan de Gemeenteraad, aan de Raad voor Publieke en Open Ruimte tijdens hun algemene vergadering, en aan een gebruikersgroep met straatambassadeurs, scholen en afgevaardigden uit diverse andere adviesraden zoals de jeugdraad, seniorenraad en de welzijnsraad.

Het waren heel interessante en nuttige bijeenkomsten. Vooral de herinrichting en vergroening van de pleinen en de aandacht voor de zachte weggebruiker konden op veel bijval rekenen. Er zijn echter ook diverse bekommernissen. Er wordt vanuit de bevolking vooral aandacht gevraagd voor het levendig en bereikbaar houden van de winkels en voldoende parkeergelegenheid voor alle soorten gebruikers. Er is ook een grote bekommernis over de eventuele transitie van woonstraten naar doorgangsstraten: wat is daar realistisch en hoe zouden die straten daarvoor ingericht moeten worden. En tot slot zijn er vragen of de huidige ringweg wel geschikt is voor extra verkeer. Hiervoor is ook al een streefbeeldstudie lopende met Agentschap Wegen en Verkeer om de as afrit E40 tot aan de brug van Steenbrugge naar de toekomst toe beter in te richten. Alle vragen / bedenkingen zijn meegegeven aan het studiebureau om hier verder mee aan de slag te gaan. De eindversie zou tegen voorjaar 2021 klaar moeten zijn. Daarna kan het gemeentebestuur keuzes maken over de scenario’s en fasering van uitvoering.  

Jan de Keyser, burgemeester:

“Het was een boeiende week. Voor het eerst werden de conceptplannen van de studiebureaus afgetoetst bij een ruimer publiek, met heel diverse insteek en achtergrond: van bewoners, over handelaars, tot scholen… Ik ben dankbaar dat iedereen in dit debat zijn eigen situatie probeert te overstijgen en nadenkt over het ruimere plaatje en de impact op anderen. De bekommernissen die deze week naar boven gekomen zijn, zijn terecht en worden ook door ons gedeeld. Maar we moeten eerlijk zijn: er zijn nu eenmaal uitdagingen die we zullen moeten aanpakken voor de toekomst van ons dorp. We mogen de ogen niet sluiten en dit aan de volgende generaties overlaten. Een lange termijn-visie en stapsgewijze invoering is belangrijk. Maar het zou fout zijn ons enkel te richten op de voorstellen van studiebureaus, hoe gefundeerd ook. Alle voorstellen moeten maatschappelijk afgetoetst worden en er moet gezocht worden naar een toekomstvisie passend bij en gedragen door onze bevolking. Want het is voor onze inwoners, de huidige en volgende generaties, dat we dit doen. De beslissingen moeten passen bij het DNA van Oostkamp centrum, waar we een mooie mix hebben van winkel- en woonfuncties, kleinschalig en gezellig met toch een lichtstedelijke toets. Dat DNA gaan we niet opgeven. De studiebureaus gaan nu verder aan de slag met de bemerkingen en bekommernissen en het is de bedoeling dat ze hun visie tegen het voorjaar 2021 kunnen afronden. Dan is het aan het gemeentebestuur om in overleg te beslissen welke scenario’s gekozen worden en hoe de uitvoering zal gebeuren. Ik kan wel al meegeven dat dit sowieso gefaseerd zal gebeuren, met tussentijdse evaluaties. Het is een groeiproces dat tientallen jaren in beslag zal nemen en waar we zullen in mee-evolueren met de behoeften en veranderingen in de maatschappij.”

op 27 november 2020
Nieuwsoverzicht
LCP