Site De Valkaart volop in ontwikkeling

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)

Tijdens een studiebezoek op de site van De Valkaart kregen alle leden van de Gemeenteraad een update over de uitgevoerde en geplande werken op en rond de site. Enkele belangrijke elementen hierin zijn de afkoppelingswerken en de aanleg van regenwaterreserves voor alle gebouwen op de site, de ontwikkeling van RUP Rodenbach en de archeologische onderzoeken die uitgevoerd zijn, het woonproject voor mensen met een beperking in villa ‘t Valkennest, de bouw van een nieuwe berging voor de jeugdlokalen, de plannen rond de renovatie van de theaterzaal,… Het is duidelijk dat er veel gebeurt en leeft op de site van De Valkaart.

Afkoppelingswerken en aanleg regenwaterreserves

De afkoppelingswerken op het domein moeten zorgen dat er geen regenwater meer terechtkomt in de riolering van de A. Rodenbachstraat. In de grachten van De Valkaart komt geen afvalwater meer terecht. Het afvalwater van de gebouwen werd daarvoor afgekoppeld, zodat regenwater en afvalwater gescheiden afgevoerd worden.

In 2018 werd al een waterreservoir voor regenwater van 200.000 liter aangelegd op de site.  Een tweede waterreservoir (300.000 liter) werd daar dit jaar aan toegevoegd. Zo is er een enorme capaciteit beschikbaar om regenwater op te slaan. Bedoeling is dat dit regenwater hergebruikt kan worden voor alle toiletten en buitenkranen in alle gebouwen en voor het besproeien van sportterreinen.

Alle rioleringswerken op het domein zijn volgende week afgerond. In het najaar worden alle gebouwen afgekoppeld en aansluitend wordt de watertoevoer in de gebouwen aangepast zodat het opgeslagen regenwater gebruikt kan worden voor o.a. toiletten te spoelen.

Parkbeheerplan

In 2015 stelde de gemeente een studiebureau aan om een parkbeheerplan op te maken voor het Beukenpark, Hogedreef en De Valkaart. Dit is een toekomstvisie om van deze parken een samenhangend en kwalitatief groendomein te maken. Via een enquête en tijdens een parkwandeling konden bezoekers, gebruikersgroepen en omwonenden hun mening geven.

Het historisch parkgedeelte (groenzone rond villa ’t Valkennest) wordt gerestaureerd. Oude parkbomen worden vrijgesteld door het wegnemen van nabijstaande concurrerende beplanting. De eerste fase hiervan is uitgevoerd.

De vijver ter hoogte van de Stationsstraat wordt als visvijver gerestaureerd. Daarvoor wordt slib verwijderd en een 8-tal zitplaatsen voor vissers gemaakt op de oever. Deze werken zijn gepland voor najaar 2020.

Er wordt ook een ligweide aangelegd aan de achterkant ’t Valkennest. Er komt een heuvel waartegen 4 houten ligbedden voorzien worden. Die aanleg is gepland voor het najaar van 2020.

De belangrijkste ingangen (A. Rodenbachstraat, Stationsstraat en Guido Gezellestraat) worden volgens een zelfde concept en huisstijl heringericht. Het is de bedoeling om de ingangen zo aantrekkelijker en meer uitnodigend te maken voor bezoekers en gebruikers van het park.

Er wordt daarbij gewerkt met zelfde beplanting, uniforme vormgeving en materialen. De uitvoering van die aanpassingen zijn voorzien vanaf 2021.

Ook de parkeervoorzieningen worden aangepast. Door het verkeer meer te stroomlijnen en de parkeervoorzieningen te optimaliseren zorgen we voor meer  parkeeraanbod, verminderen we het wildparkeren en lossen we conflicten met zachte weggebruikers en jeugdwerking op.

In 2024 wordt het studiewerk hieromtrent opgestart.

RUP Rodenbach

Archeologisch onderzoek

In de voorbije maanden heeft de firma Monument het archeologisch onderzoek uitgevoerd. De firma is nog beperkt bezig in het noordelijk deel van het gebied (kant spoorweg).

Sinds januari 2017 maakt Oostkamp deel uit van Raakvlak, Interlokale Vereniging voor Onroerend Erfgoed in Brugge en Ommeland. Raakvlak heeft o.a. tot doel: het behoud, beheer, onderzoek en ontsluiting van het onroerend erfgoed in het noordoosten van de provincie West-Vlaanderen.

Raakvlak heeft zopas een archeologische opgraving afgerond ter hoogte van de A. Rodenbachstraat. Tijdens het veldwerk is een meerperiodensite aangetroffen, bestaande uit landelijke bewoning vanaf de Gallo-Romeinse tijd tot de late middeleeuwen. De sporen uit de vroegste periode bevinden zich landschappelijk op de hoger gelegen gronden en omvatten naast huisplattegronden ook een grafveld met bijhorend grafmonument, diverse waterputten, maar eveneens een wegtracé in functie van grootschalige ontginning van het landschap.

De sporen uit de volle tot late middeleeuwen (11de tot 13de eeuw) sluiten duidelijk aan bij de in 1994 onderzochte site ter hoogte van ’t Zwarte Gat. Het gaat om een aaneenschakeling van omgrachte erven bestaande uit een hoofdgebouw, bijgebouwen, aanhorigheden (spijkertjes, hooioppers), waarbinnen diverse kuilen en grachten te situeren zijn.

Op basis van de (voorlopige) data lijkt het dat de opgraving substantiële gegevens en kennis toevoegt over de Oostkampse geschiedenis.

Infrastructuurwerken

In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale en Global Estate Group is Aannemingen Verhelst uit Oostende gestart met de riolerings- en wegenwerken en de aanleg van de bufferberm tussen het nieuwe bedrijventerrein en de aanpalende woningen.

Het einde van deze werken is voorzien in het voorjaar van 2021. Nadien worden de nutsleidingen aangelegd.

Plannen theaterzaal

Een bruisend 8020, waar het goed is om leven: daar hoort ook een succesvolle theaterzaal bij. In het beleidsplan 2020-2025 is er daarom budget voorzien om de huidige theaterzaal in De Valkaart te renoveren. Deze zaal is intussen 25 jaar oud en toe aan vernieuwing. We willen ze nog meer laten voldoen aan de noden van de gebruikers en de bezoekers. Een zaal die meegaat met haar tijd en een mooie, frisse look krijgt, dat is de vernieuwing waar we voor gaan.

De werken hiervoor gaan normaal van start in januari 2022 en zullen duren tot 1 juli 2022. Deze timing is onder voorbehoud. We communiceren later nog over de concrete startdatum.

Tijdens de corona-lockdown werden de redders van het zwembad ingezet om enkele opfrissings- en onderhoudswerken te doen in het sportcomplex. Zo werden de sporthallen en gangen geschilderd en is het onderhoud van het zwembad vervroegd uitgevoerd (zodat er in de maand september geen sluiting meer nodig is hiervoor).

Nieuwe berging jeugdlokalen

De gemeente vindt het belangrijk om te blijven investeren in het verenigings- en vrijetijdsleven. Jeugdbewegingen zorgen voor een sterk sociaal weefsel binnen onze gemeente. Daarom is er gehoor gegeven aan de vraag van de jeugdbewegingen om hun houten bergingen te vernieuwen en uit te breiden.

De bouw van nieuwe bergingen voor de jeugdbewegingen is bijna afgerond. De aannemer legt momenteel de laatste hand aan de afwerking. Daarna gaan de gemeentediensten nog werk maken van de verlichting, binneninrichting, elektriciteit en de aanleg van een verharde weg naar de lokalen. Bedoeling is dat de jeugdbewegingen hun materiaal na de zomerkampen in deze berging kunnen opslaan en dat daarna de oude bergingen afgebroken kunnen worden.

Woonproject voor mensen met beperking in Villa Valkennest

Het gebouw werd in 2017 in erfpacht gegeven aan cvba ’t Valkennest voor initiatieven gericht op het creëren van woon- en/of verblijfplaats voor mensen met een beperking. Een grondige renovatie van het gebouw maakte integraal deel uit van de erfpacht.

Personen met een beperking hebben een volwaardige plaats in de maatschappij. Met villa ’t Valkennest bieden we zes volwassenen met een beperking de kans op een inclusief leven in het centrum van Oostkamp.

Villa ‘t Valkennest deed lange tijd dienst als conciërgewoning voor het park De Valkaart en werd daarnaast ook als gemeentelijke vergaderaccommodatie gebruikt. In het kader van het optimaliseren van het gemeentelijke patrimonium werd beslist om het gebouw niet langer zelf te gebruiken maar een nieuwe functie te geven. Er werd bewust voor een sociale invulling gekozen waarbij de gemeente vanuit haar regierol het patrimonium ter beschikking wou stellen voor initiatieven met een sociaal doel. Na de marktbevraging werd het gebouw voor 36 jaar in erfpacht gegeven aan CVBA ’t Valkennest.

De cvba ’t Valkennest kwam tot stand onder impuls van ouders en familie van personen met een beperking. Ze vonden in de Brugse vzw Viro (de nieuwe fusie-vzw die onder andere Ter Dreve vzw omvat) een geschikte partner om mee te investeren en in een latere fase het zorgconcept te ontwikkelen en de exploitatie ter harte te nemen. Ook de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ werd bereid gevonden om mee te participeren.

De renovatiewerken, die de authenticiteit van de villa respecteren, zijn gestart in 2018 en zijn bijna afgerond. De kostprijs werd geraamd op 600.000 euro, ten koste van de cvba. De eerste bewoners namen in februari hun intrek in de villa, onder begeleiding van conciërge Annelies. Tijdens de corona-crisis konden de bewoners tijdelijk niet in de villa verblijven, maar sinds begin juni heerst er opnieuw een gezellige drukte.

op 22 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP