Concrete acties om de schoolomgevingen veiliger te maken | 19 juni 2020

schoolgaande kinderen (grote weergave)
De Gemeenteraad heeft op 18 juni verkeersreglementen goedgekeurd om de schoolomgevingen veiliger te maken. Alle belijningen moeten uitgevoerd zijn tegen 1 september. Deze werken kunnen voor (beperkte) hinder zorgen.

Een van de topprioriteiten in het Meerjarenplan 2020-2025 en het mobiliteitsplan is het zorgen voor meer verkeersveiligheid in de omgeving van scholen en op weg van en naar scholen. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd met de verschillende scholen (alle actoren) en met de Kindergemeenteraad. Ook de Gemeenteraad werd vooraf ingelicht. Om tegen 1 september de aanpassingen in elke schoolomgeving te kunnen uitvoeren, werden in de Gemeenteraad van 18 juni verkeersreglementen goedgekeurd. Daarna kunnen de wegmarkeringen en verkeersborden geplaatst worden en zijn de nieuwe regels van kracht.

Maatregelen per school

Baliebrugge – De Dobbelsteen

 • Aanpassen van de verkeerscirculatie op het Baliebruggeplein.
  Het Baliebruggeplein wordt gebruikt als parkeerplaats. Om het op- en afrijden van het plein ordelijk en vooral veilig te laten gebeuren, zeker in functie van de schoolkinderen, zal ter hoogte van de toegang aan de Torhoutsestraat enkel opgereden kunnen worden en moet het afrijden via de Vrijgeweidestraat gebeuren.
 • In afwachting van de volledige herinrichting van de Torhoutsestraat tussen Baliebruggeplein en de beek worden de dynamische verkeersborden vernieuwd (de lichtborden die de zone 30 aanduiden bij begin- en einduren van de school).

Hertsberge – De Bosbes

 • Er komt een extra zebrapad in de Toekomststraat.
 • Zone 30 Wingensestraat wordt uitgebreid met een stuk van de  Toekomststraat.
 • Regelmatig parkeren auto’s in de Molleree dicht tegen de aansluiting met de Wingensestraat. Dit veroorzaakt problemen bij in- en uitrijden van de Molleree. Ook voor fietsers leidt dit tot gevaarlijke situaties. Er zal een middenlijn aangebracht worden waardoor het niet langer mogelijk is om op de rijweg te parkeren.

Moerbrugge – De Vaart

 • In de Moerbrugsestraat 20 is er een nieuwe vestiging van de Vrije Basisschool De Vaart. Voor de verkeersveiligheid is het aangewezen een zone 30 schoolomgeving (in een deel van de Moerbrugsestraat en Rivierstraat) af te bakenen. Aangezien de Moerbrugsestraat een drukke doorgangsweg is, worden daarvoor variabele ledborden voorzien die de snelheid beperkten tijdens het begin en het einde van de school.
 • Niet alle fietsende kinderen begrijpen de voorrangsregeling, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Daarom worden de Sint-Godelievestraat en de Patersonstraat voorrangswegen.
 • Om de verkeersveiligheid van de schoolkinderen te verhogen, wordt in de Patersonstraat t.h.v. de Rivierstraat een zebrapad voorzien.
 • Parkeerverbod tussen school en rotonde, als bijkomende kiss-and-ridezone en om de schoolbus veilig te laten manoeuvreren.
 • Regelmatig parkeren auto’s in de Rivierstraat dicht tegen de aansluiting met de Patersonstraat en de Moerbrugsestraat. Dit veroorzaakt problemen bij in- en uitrijden van de Rivierstraat. Ook voor fietsers leidt dit tot gevaarlijke situaties. Door het aanbrengen van middenlijn is het niet langer mogelijk om op de rijweg te parkeren.
 • De zonale beperking van 50 km/uur in Moerbrugge wordt uitgebreid. De Moerbrugsestraat, de Stationsstraat tussen het Gruuthof en de Everaertstraat, de Everaertstraat, de Erkegemstraat tot nummer 75 en de Stuivenbergstraat tot nummer 101 vallen nu ook binnen de zonale beperking. Deze aanpassing zorgt voor meer verkeersveiligheid voor fietsers en zorgt voor een betere aansluiting bij de zone 30 die voorzien is aan de schoolomgeving in de Moerbrugsestraat 20.
 • Aanbrengen van een brede fietssuggestiestrook (1,90 meter) in de Sint-Godelievestraat. Die breedte is nodig om de positie van de fietser aan te duiden en het spoort de automobilisten aan om de wettelijk verplichte zijdelingse afstand te respecteren. De optische versmalling van de rijbaan werkt bovendien snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.

Oostkamp – Klimop

 • Regelmatig parkeren auto’s op de rijweg in de Olieboomstraat aan de oneven kant dicht tegen de aansluiting met de Fabiolalaan. Dit zorgt voor conflicten tussen fietsers en indraaiende wagens. Om de verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen te verhogen wordt daar een parkeerverbod ingevoerd tussen de Fabiolalaan en de Snoekstraat.

Oostkamp - Koning Boudewijnschool

 • De Marechalstraat wordt ingericht als fietsstraat.
 • Om het wegbeeld te versmallen in het deel met tweerichtingsverkeer wordt de denkbeeldige rand van de rijweg aan de kant van de even huisnummers gemarkeerd.

Oostkamp – Sint-Pietersschool

 • Zichtbaarheid op de Kortrijksestraat verhogen t.h.v. de uitrit aan de school (rotonde).
 • De fietsenberging gemakkelijker bereikbaar maken.

Ruddervoorde – De Kiem

 • Om de verkeersveiligheid van de schoolkinderen te verhogen wordt een deel van de Leegtestraat ingericht als fietsstraat.
 • Om de verkeersdoorstroming, zeker tijdens het begin van de school, te garanderen wordt in het eerste deel van de Leegtestraat aan de kant van de school, een parkeerverbod ingevoerd van 8 tot 9 uur op weekdagen. Dit parkeerverbod geldt tussen de wegel naar het voetbalplein en de Torhoutsestraat en moet verkeersdoorstroming verbeteren.
 • Leegtestraat wordt 50km/u regime vanaf de Groenstraat.
 • Er komt een fietssuggestiestrook in de Kanunnik Andriesstraat (fietsroute naar school). De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.

Waardamme – De Sprong

 • De ingang van de school in Waardamme is niet langer gelegen langs de Kloosterstraat maar is nu ter hoogte van het Dorpsplein dat bereikbaar is via de Beekstraat en de Kerkstraat. Daarom is het aangewezen de Beekstraat tussen de Kortrijksestraat en de Kloosterstraat en het Dorpsplein en de Kerkstraat zone 30 schoolomgeving te maken.
 • De rijrichting in de Sint-Blasiusstraat wordt omgekeerd. Verkeer vanuit de Kloosterstraat wordt daarbij verboden. Zo is er beter zicht op het aankomend verkeer wanneer fietsers de wegel ter hoogte van de kerk verlaten.

Algemene ingrepen in het wegbeeld, die gelden voor elke schoolomgeving

 • Accentueren van de zone 30-schoolomgeving met groene markering op de grond.
 • De Kiss-and-ridezones aan de scholen beter aanduiden door de vakken groen te markeren.

Op middellange termijn zijn volgende aanpassingen voorzien:

 • Baliebrugge: herinrichting Torhoutsestraat.
 • Moerbrugge: aanleg veilige voetgangersverbinding tussen rotonde kanaal en Rivierstraat.
 • Oostkamp
  - Masterplan
  : beslissing over de circulatiekeuzes in centrum Oostkamp.
  - Samen met de provincie en gemeente Zedelgem pakken we de fietspaden in de Loppemsestraat aan. Binnen de bebouwde kom wordt de fietsinfrastructuur geoptimaliseerd, buiten de bebouwde kom komen er volledig nieuwe en vrijliggende fietspaden. Ook het kruispunt Fabiolalaan/Boudewijnlaan wordt heraangelegd. Dit dossier bevindt zich nog in ontwerpfase, de uitvoeringstermijn is op dit moment nog niet gekend.
  - Op termijn wordt het fietspad in de Fabiolalaan doorgetrokken tot aan de Kortrijksestraat zodat fietsers de drukke Molenstraat kunnen vermijden. De gemeente heeft hiervoor een woning aangekocht in de Kortrijksestraat (nabij brug van de E40).
  - De kruising van de dienstweg naar het winkelcomplex (Delhaize) en de fietsverbinding langs OostCampus wordt aangepast.
 • Waardamme
  - Dorpskernvernieuwing.
  - Aanpassingen door AWV op de N50 aan de nieuwe schoolomgeving in Waardamme.
 • Digitale snelheidsborden plaatsen aan de schoolomgevingen. De bestuurder krijgt een rode of groene smiley al naargelang hij/zij sneller of trager rijdt dan 30 km/u.

Andere initiatieven in het kader van veilige schoolomgevingen

De schoolomgevingen veiliger maken, gebeurt in verschillende fasen. Zo zijn er ingrepen die al uitgevoerd zijn:

 • Een gemachtigd opzichter in elke schoolomgeving.
 • Het afsluiten van een charter werftransport met de bouwunie, met als doel het werfverkeer te weren in de buurt van scholen tijdens begin- en einduren van de school.
 • Het opmaken van schoolroutekaarten met vermelding van de knelpunten zodat ouders hiermee rekening kunnen houden bij het bepalen van de route van en naar school.
 • Het financieel ondersteunen van 1) de aankoop van hesjes en/of ander reflecterend materiaal voor de beveiliging van schoolkinderen en 2) van andere mobiliteitsacties.
 • Het organiseren van fietsbehendigheidslessen
 • Opleiding door de politie over de dode hoek.

Er wordt ingezet op educatie in samenwerking met de politie:

 • Organiseren van fietsopleidingen en/of fietsexamens door de politie om de kennis en de vaardigheden van de leerlingen te bevorderen. Het gaat over praktische opleidingen langs de route naar de school.
 • Kwalitatieve opleidingen voor gemachtigd opzichters.

Er is aandacht voor sensibilisering in samenwerking met de politie:

 • Ouders aanmoedigen om correct te parkeren in de schoolomgeving.
 • Aanwezigheid van de wijkagent in de schoolomgeving.
 • Weggebruikers en bewoners informeren over het wettelijk statuut van een fietsstraat
 • Waar sensibilisering niet helpt, overgaan tot handhaving.

Belijningswerken in juli en augustus 2020

Tegen uiterlijk 1 september, bij het begin van het nieuwe schooljaar, moeten alle wegmarkeringen aangebracht zijn.

Afhankelijk van de aard van de werken en de locatie zullen deze schilderwerken voor beperkte of grotere hinder zorgen. Daar waar een straat afgesloten moet worden, worden de betrokken bewoners en handelaars per brief ingelicht van zodra de exacte uitvoeringsdatum gekend is. De hinder zal het grootst zijn in de: 

 • Kortrijksestraat: aanbrengen groene markering op de rijweg ter hoogte van de Marechalstraat  en ter hoogte van de Schooldreef.
 • Brugsestraat: aanbrengen nieuwe ribbelmarkering ter hoogte van de kerk 
 • Kanunnik Andriesstraat: aanbrengen fietssuggestiestrook
 • Sint-Godelievestraat: aanbrengen fietssuggestiestrook
 • Marechalstraat: aanbrengen wegmarkeringen voor een fietsstraat 
 • Schooldreef: aanbrengen groene markering op de rijweg 

Heb je vragen hierover?

Neem contact met de medewerkers van de dienst Publieke Ruimte: tel. 050 819 880 of openbarewerken@oostkamp.be. Zij helpen je graag verder. 

op 19 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP