Nieuw openbaar vervoerplan voor vervoersregio Brugge in de maak

Vervoer (grote weergave)

Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen creëerde de Vlaamse overheid een kader voor steden en gemeenten waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen. In het Decreet Basisbereikbaarheid zijn de werking van de 15 vervoerregio’s en de taken van de vervoerregioraad vastgelegd.

Binnen elke vervoerregio wordt een regionaal mobiliteitsplan opgesteld. Dat plan legt de gezamenlijke mobiliteitsvisie van de lokale besturen voor alle vervoersmiddelen op lange termijn vast. Het ontwerpplan is klaar en de gemeente kan hierop nu reageren.

Inhoud van het voorstel van de vervoersregio Brugge voor Oostkamp

De vervoerregio Brugge bestaat uit Stad Brugge, Oostkamp, Beernem, Blankenberge, Zedelgem, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist en Zuienkerke. De inhoud van het voorstel dat nu op tafel ligt, bepaalt volgende zaken voor Oostkamp:

Voor het kernnet:

Met lijn 20 is er tussen Brugge en Oostkamp-centrum (halte Cardijnplein) een halfuurfrequentie (zowel in de week als op zaterdag en zondag), met bundeling van alle ritten op één snelle en korte as – namelijk via Steenbrugge.

Voor Waardamme en Ruddervoorde is eveneens op lijn 20 een vaste uurfrequentie voorzien, een opwaardering t.o.v. huidige bediening. Op zondag gaat het om een tweeuurfrequentie, zoals op dit moment het geval is.

De wijk Steenbrugge wordt bediend door de Brugse stadslijn 5, die met haar twintigminutenfrequentie ook zorgt voor een verbinding tussen Oostkamp en het AZ Sint-Lucas – mits overstap tussen lijnen 20 en 5.

Voor het aanvullend net:

Lijn 22 zorgt op werkdagen voor een functionele busverbinding Brugge – Moerbrugge – Hertsberge – Ruddervoorde/Baliebrugge – Torhout. Op deze as zal op de piekmomenten ’s ochtends en ’s avonds gereden worden in functie van woon-werk en woon-schoolverplaatsingen.

Voor de avond-/nachtbediening:

De avond- en nachtbediening volgt in Oostkamp lijn 20, wat wil zeggen dat behalve Oostkamp-centrum ook Waardamme en Ruddervoorde volwaardig bediend worden.

Voor Moerbrugge, Erkegem en Hertsberge voorziet men een aanvullend en vraagafhankelijk nachtaanbod met collectieve taxi’s die op vrijdag- en zaterdagavond – ieder uur en na reservatie – vertrekken vanuit het centrum van Oostkamp.

Vervoer op Maat:

Lancunes in het regulier net worden ingevuld met het zogenaamde Vervoer op Maat. Dit vormt een volwaardige en complementaire laag in flexibele en vraaggestuurde oplossingen op die punten waar slechts een beperkt vast aanbod is.

Flexvervoer moet een oplossing bieden voor kernen en wijken die enkel in de spitsmomenten een vaste busbediening hebben. Door de verbinding te maken naar centrale mobipunten met deelmobiliteit of naar kernnetlijn 20. In een volgende fase moet dit concept verder verfijnd worden.

Voor de zuidelijke tangentlijn:

Er zal op weekdagen dagelijks vijf keer per richting een bus tussen Torhout en Beernem-station rijden, weliswaar enkel tijdens de daluren.

In verband met deelmobiliteit:

Voor twee Oostkampse mobipunten wordt in huidig voorstel een vorm van deelmobiliteit voorzien:

  • Oostkamp-centrum: deelwagens
  • Oostkamp-station: deelfietsen

Extra vragen vanuit gemeente Oostkamp

Gemeente Oostkamp stelt een aantal extra vragen rond de verdere uitwerking van Vervoer op Maat, die van belang zijn voor de inwoners van Oostkamp.

Er wordt gevraagd om te onderzoeken of de zuidelijke tangentlijn ook tijdens de piekmomenten voor een verbinding tussen Ruddervoorde, Hertsberge en Beernem-station kan zorgen. Net tijdens deze piekmomenten is de toegevoegde waarde van deze verbinding het grootst, zeker in combinatie met aantrekkelijke overstapmogelijkheden op het treinaanbod in Beernem.

Er wordt ook gevraagd om te onderzoeken of ook voor het mobipunt ter hoogte van O-Forty/de toekomstige carpoolparking langs de Kapellestraat een vorm van deelmobiliteit kan worden voorzien. Een deelfietsensysteem geniet hierbij de voorkeur. Deze vraag kadert in het streven naar een inperking van de autoafhankelijkheid van werknemers in deze zone, door hen aantrekkelijke alternatieven te bieden.

De hertekening van het OV-net brengt met zich mee dat de deelkern Moerbrugge (via het aanvullend net) enkel nog een functionele busverbinding met Brugge en Oostkamp-centrum zal hebben. Het College van Burgemeester en Schepenen vraagt dat de uitwerking van het flexvervoer concrete en kwalitatieve oplossingen brengt voor mensen wiens vervoersvraag hierdoor moeilijker ingelost wordt.

Er wordt gevraagd om bij de verdere uitwerking van het flexvervoer aandacht te hebben voor afstemming met de Vervoerregio Roeselare. Dit is met name voor Ruddervoorde en Baliebrugge een belangrijke factor, rekening houdend met de specifieke vervoersvraag tussen deze deelkernen en Torhout.

De raadsleden werden reeds via infomomenten betrokken, en konden kennis nemen van het voorstel van concept.

De geformuleerde vragen vanuit het college werden door vervoerregioraad meegenomen in het besluit van de voorlopige vaststelling.

Volgende stappen in dit Openbaar Vervoerplan is om de praktische kant van het nieuwe netwerk, met exacte reiswegen, haltelocaties, doorstroming, toegangkelijkheid, tariefering van het VOM enz verder concreet uit te werken

op 19 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP