Gemeente Oostkamp versterkt haar sociaal woonbeleid

home (grote weergave)

Het OCMW van Oostkamp zet al geruime tijd in op een sterk sociaal woonbeleid. Hierbij werkt het OCMW van oudsher samen met partners SHM Vivendo (sociale huisvestingsmaatschappij) en SVK Sovekans (sociaal verhuurkantoor). In totaal bieden deze drie partners in Oostkamp een kleine 500 sociale huurwoningen aan. Vivendo heeft veruit het grootst aantal sociale huurwoningen in portefeuille. OCMW Oostkamp beschikt over een 50-tal sociale huurwoningen en enkele doorgangswoningen. Elke partner heeft op vandaag zijn eigen werkwijze, toewijzingsreglement en wachtlijst. Met alle partners samen wil het OCMW een efficiënt en effectief sociaal woonbeleid voeren met een duidelijke afbakening van rol en taak van elke partner. Doel is ook - in de mate van het mogelijke - overlappingen in het aanbod te vermijden. Vanuit deze visie neemt OCMW Oostkamp de regierol op én zet het OCMW zich expliciet in voor de opvang in doorgangswoningen. Hiervoor investeert OCMW Oostkamp in de aankoop van extra doorgangswoningen. Vivendo specialiseert zich verder in de verhuur van sociale woningen en baat ook het OCMW-patrimonium uit. Om dit te realiseren wordt onderzocht of Vivendo de sociale woningen van het OCMW kan overkopen. Om dit onderzoek mogelijk te maken wordt een princiepsovereenkomst afgesloten die in de zitting van juni aan de OCMW-raad wordt voorgelegd.

In deze princiepsovereenkomst staan enkele afspraken rond overdracht en timing. Er wordt ook afgesproken dat het gezamenlijk aanbod aan sociale huurwoningen in Oostkamp nooit lager zal zijn dan de optelsom van het huidige aantal sociale huurwoningen.

Deze overdracht zorgt voor een meer heldere en duidelijke manier van werken: er is één wachtlijst, alle sociale huurwoningen in Oostkamp worden via hetzelfde reglement toegewezen, het beheer en onderhoud gebeurt door Vivendo… Alle bewoners van dit sociaal patrimonium kunnen – als inwoner van onze gemeente – blijvend bij het OCMW terecht voor ondersteuning.

De middelen die deze verkoop genereert, zullen o.a. worden gebruikt voor het verwerven en renoveren van doorgangswoningen. Tegen het einde van de legislatuur willen we in Oostkamp over minstens 15 kwalitatieve doorgangswoningen beschikken. Deze doorgangswoningen worden gebruikt om mensen die een acute woonnood hebben op erg korte termijn te helpen. Deze beleidskeuze zorgt voor een sterke complementariteit tussen de verschillende partners én stelt het OCMW in staat om heel kort op de bal te spelen bij een crisissituatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een nood die zich de laatste jaren steeds duidelijker laat voelen.

De huidige bewoners van sociale woningen van het OCMW worden huurder bij Vivendo. Mensen die op de wachtlijst voor een sociale woning van OCMW Oostkamp staan, worden opgenomen op de wachtlijst van Vivendo met behoud van hun oorspronkelijke aanvraagdatum.

op 19 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP