Gemeente past reglementen aan in kader van relanceplan KERNgezond 8020

noun_Information_2447145 (2) (grote weergave)

De gemeente wil het sociale en economische leven ondersteunen bij de terugkeer naar het ‘normale leven’ na de corona-crisis. Sinds 8 juni zijn de maatregelen versoepeld en werd het startschot gegeven voor de uitwerking van het plan ‘KERNgezond 8020’. Kernpunten hierin zijn het stimuleren van de lokale economie en het nieuw leven inblazen van onze gemeenschap vol verbondenheid. Dit plan werd besproken met de Gemeenteraad op 28 mei en werdverder verfijnd op de Gemeenteraad van juni. Door de financiële beslissing rond een aantal thema’s, kunnen de verschillende acties verder uitgevoerd worden.

In het kader van het relanceplan ‘KERNgezond 8020’, werden enkele financiële maatregelen voorgelegd aan de Gemeenteraad. Na de goedkeuring kan het plan op de verschillende facetten van start gaan. Deze beslissingen kaderen in de filosofie van het meerjarenplan 2020-2025 om flexibel in te spelen op uitzonderlijke omstandigheden en daar ook budgettair de consequenties van te dragen. Met de financiële acties wil de gemeente het verenigingsleven en de individuele burger ondersteunen. Er wordt uiteraard nog meer budget uitgetrokken voor het relanceplan, het stimuleren van het sociale leven en de lokale economie, maar die inspanningen staan los van bestaande reglementen.

De gemeente blijft wel trouw aan de begrotingsonderrichtingen, met name het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge zal voor elk jaar van het meerjarenplan 2020-2025 positief blijven!

Gemeentelijke toelagen

In het Meerjarenplan 2020-2025 werd bepaald dat een vereniging of organisatie tussen 70% en 110% van hun referentiebedrag voor de gemeentelijke toelage kon ontvangen, naar gelang ze voldeden aan een aantal parameters. Door de uitzonderlijke situatie wordt voorgesteld om voor 2020 elke vereniging op zijn minst 100% van de referentietoelage toe te kennen.

Huurkost feestmateriaal valt weg voor verenigingen

De gemeente wil ook de huur van het feestmateriaal door Oostkampse verenigingen ten laste nemen tot eind 2020. Zo kunnen zij bij het organiseren van het evenementen en activiteiten gratis beroep doen op materiaal zoals tafels, stoelen, nadarhekkens,…. Op die manier willen we verenigingen helpen om op korte termijn een evenement of activiteit uit te werken.

Geen huur of concessie voor gemeentelijke locaties tot activiteit hernomen mag worden

In het kader van de bestrijding van de corona-crisis in België werd met ingang van 14 maart 2020 een lockdown door de Veiligheidsraad opgelegd. Hierdoor moesten o.a. cafés, restaurants, winkels,… tijdelijk hun deuren sluiten. De gemeente verhuurt een aantal woningen voor een sociaal of commercieel doel zoals de pastorie Ruddervoorde en de pop-up paintbal in de Stationsstraat. Daarnaast heeft de gemeente ook een aantal concessies van uitbating toegestaan, met name: concessie cafetaria De Valkaart, ’t Bloemenhuisje, de Wara, de marktconcessie en de domeinconcessies in de Brugsestraat en de Kortrijksestraat. De gemeente wenst de huurders en de concessionarissen te steunen door voor de periode waarop de activiteiten niet toegelaten zijn de huur- of concessievergoeding kwijt te schelden. Concreet komt het erop neer dat de huurders en concessiehouders geen vergoeding voor het tweede kwartaal moeten betalen.

Gemeentebelasting wordt later geïnd

Tenslotte zal het innen van de gemeentebelasting pas in oktober gebeuren. Zo gaan gewoonlijk in juni-juli de aanslagbiljetten milieubelasting de deur uit, dit zal dit jaar begin oktober worden.  De financieel directeur zal voor alle openstaande fiscale en niet-fiscale vorderingen die betrekking hebben op het aanslagjaar/dienstjaar 2020 geen gerechtsdeurwaarder aanstellen in 2020. Zo zal voor alle niet betaalde vorderingen standaard een afbetalingsplan voorgesteld worden.

Vraag aan Farys om zwemabonnementen te verlengen

De Gemeenteraad verzoekt de S-Divisie van Farys om de termijn van de zwemabonnementen te verlengen met de periode waarin het zwembad ingevolge de federale maatregelen niet toegankelijk voor publiek mag zijn.

Impact van alle financiële inspanningen op het meerjarenplan 2020-2025 en budget 2020

De gemeente heeft de voorbije maanden al grote bedragen geïnvesteerd voor het aanschaffen van mondmaskers, zowel voor de zorgverleners als voor de inwoners, het aankopen van veiligheidsproducten voor heropstartende winkels, het inrichten van een triagepost in de Valkaart, de gerichte aandacht voor de zwakkeren in de gemeente, voorzien in passende communicatie naar de inwoners, de zeer gerichte inzet van de gemeente – en OCMW-diensten,... Daarnaast voorziet de gemeente ook een budget van om en bij de 350.000 euro om tal van activiteiten en organisaties te ondersteunen om Oostkamp na corona te laten bruisen! De gemeente krijgt daarvoor een financiële ondersteuning van zowel Vlaanderen als van de provincie West-Vlaanderen. Op die manier zal de impact op het budget 2020 relatief beperkt blijven. Er wordt voor de komende jaren evenwel een daling van een aantal essentiële belastingen, o.a. daling aanvullende personenbelasting met 4%, verwacht. De gemeente zal bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 daar zeker rekening mee moeten houden wat mogelijks een invloed op het uitvoeren van bepaalde projecten zal hebben.

Jan de Keyser: “Door deze financiële maatregelen te nemen en een budget voor ondersteuning van activiteiten te voorzien willen we, waar mogelijk, de verenigingen, inwoners en ondernemingen steunen en motiveren om terug activiteiten te organiseren na deze bijzondere periode. Er zijn niet alleen de vele maatregelen om alles corona-veilig te houden, maar vaak ook de schrik voor het financieel plaatje die kunnen zorgen dat men aarzelt om evenementen en activiteiten te organiseren. Om op kleine schaal activiteiten te organiseren, willen we zorgen voor een duwtje in de rug en zo terug werken aan een ‘KERNgezond 8020’.”

op 19 juni 2020
Nieuwsoverzicht
LCP