150.000 euro voor acties om schoolomgevingen nog veiliger te maken | 21 februari 2020

Veilige fietsomgevingen (grote weergave)
De schoolomgevingen zo veilig en kindvriendelijk mogelijk maken, is een topprioriteit in het nieuwe mobiliteitsplan en is meegenomen in het meerjarenplan. In de voorbije jaren hebben we al heel wat maatregelen genomen. Nu gaan we nog een stap verder door maatregelen op maat van elke school te nemen.

Reeds genomen maatregelen

In het verleden zijn al heel wat maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen, zoals bijvoorbeeld:

 • Een gemachtigd opzichter in elke schoolomgeving.
 • Het afsluiten van een charter werftransport met de bouwunie, met als doel het werfverkeer te weren in de buurt van scholen tijdens begin- en einduren van de school.
 • Het opmaken van schoolroutekaarten met vermelding van de knelpunten zodat ouders hiermee rekening kunnen houden bij het bepalen van de route van en naar school.
 • Het financieel ondersteunen van 1) de aankoop van hesjes en/of ander reflecterend materiaal voor de beveiliging van schoolkinderen en 2) van andere mobiliteitsacties.
 • Het organiseren van fietsbehendigheidslessen door de sportdienst.
 • Opleiding door de politie over de dode hoek.

Overleg met elke school

Gezien de topprioriteit in het mobiliteitsplan hebben we in het najaar van 2019 in elke school een overleg gehad met een afvaardiging van de directie, leerkrachten en ouderraad. Dit heeft geleid tot enerzijds acties die we in elke schoolomgeving kunnen toepassen en anderzijds tot acties op maat van een school.

Acties in/voor elke school

Ingrepen in het wegbeeld

 • Accentueren van de zone 30-schoolomgeving met groene markering op de grond.
 • Plaatsen van een digitaal snelheidsbord. De bestuurder krijgt een rode of groene smiley al naargelang hij/zij sneller of trager rijdt dan 30 km/u. Op die manier wordt de bestuurder attent gemaakt op zijn/haar rijgedrag.

Educatie in samenwerking met de politie

 • Organiseren van fietsopleidingen en/of fietsexamens door de politie om de kennis en de vaardigheden van de leerlingen te bevorderen. Het gaat over praktische opleidingen langs de route naar de school.
 • Kwalitatieve opleidingen voor gemachtigd opzichters.

Sensibilisering in samenwerking met de politie

 • Ouders aanmoedigen om correct te parkeren in de schoolomgeving.
 • Aanwezigheid van de wijkagent in de schoolomgeving.
 • Weggebruikers en bewoners informeren over het wettelijk statuut van een fietsstraat
 • Waar sensibilisering niet helpt, overgaan tot handhaving.

Een greep uit de acties op maat van de school:

Baliebrugge – De Dobbelsteen

 • Aanpassen van de verkeerscirculatie op het Baliebruggeplein.
 • Volledig herinrichten en veiliger maken van de Torhoutsestraat tussen het Baliebruggeplein en de beek. Dit gebeurt samen met de rioleringswerken.
 • In afwachting hiervan vernieuwen we de dynamische verkeersborden (de lichtborden die de zone 30 aanduiden bij begin- en einduren van de school).

Hertsberge – De Bosbes

 • Aanbrengen extra zebrapad in de Toekomststraat ter hoogte van Stekelbees/achteringang zaal.
 • Opleiden van medewerkers van de school tot gemachtigd opzichter, i.s.m. de politie.
 • Het statuut van de Wingensestraat verder bekijken (al dan niet eenrichtingsverkeer tijdens begin- en einduren van de school).

Moerbrugge – De Vaart

 • Aanbrengen van een brede fietssuggestiestrook (min. 1,75 meter) in de Sint-Godelievestraat. Die breedte is nodig om de positie van de fietser aan te duiden en het spoort de automobilisten aan om de wettelijk verplichte zijdelingse afstand te respecteren. De optische versmalling van de rijbaan werkt bovendien snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.
 • Niet alle fietsende kinderen begrijpen de voorrangsregeling, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Daarom worden de Sint-Godelievestraat en de Patersonstraat voorrangswegen. Wie uit de zijstraten komt, zal dus niet langer voorrang hebben.
 • Aanbrengen van extra zebrapaden in de Rivierstraat, Patersonstraat en ter hoogte van de kanaalbrug.
 • Aanleggen van een veilige voetgangersverbinding tussen de rotonde en de Rivierstraat.

Oostkamp – Klimop

 • Aanpassen fietspad in de Fabiolalaan ter hoogte van de Olieboomstraat om fietscomfort te verhogen.
 • Invoeren van parkeerverbod in Olieboomstraat, kant Fabiolalaan om verkeersveiligheid op kruispunt te verhogen.
 • Samen met de provincie en gemeente Zedelgem pakken we de fietspaden in de Loppemsestraat aan. Binnen de bebouwde kom wordt de fietsinfrastructuur geoptimaliseerd, buiten de bebouwde kom komen er volledig nieuwe en vrijliggende fietspaden. Ook het kruispunt Fabiolalaan/Boudewijnlaan wordt heraangelegd. Dit dossier bevindt zich nog in ontwerpfase, de uitvoeringstermijn is op dit moment nog niet gekend.
 • Op termijn wordt fietspad in de Fabiolalaan doorgetrokken tot aan de Kortrijksestraat zodat fietsers de drukke Molenstraat kunnen vermijden. De gemeente heeft hiervoor een woning aangekocht in de Kortrijksestraat (nabij brug van de E40).

Oostkamp - Koning Boudewijnschool

 • De Marechalstraat wordt een fietsstraat.
  In een fietsstraat hebben de fietsers (incl. speed pedelecs) absolute voorrang op gemotoriseerde voertuigen. Gemotoriseerde voertuigen zijn er toegelaten, maar mogen de fietsers niet inhalen. De bewoners van de Marechalstraat krijgen hierover een brief.
 • Aanpassen van de kruising van de dienstweg naar het winkelcomplex (Delhaize) en de fietsverbinding langs OostCampus.

Oostkamp – Sint-Pietersschool

 • Zichtbaarheid op de Kortrijksestraat verhogen t.h.v. de uitrit aan de school (rotonde).
 • De fietsenberging gemakkelijker bereikbaar maken.

Ruddervoorde – De Kiem

 • Het eerste deel van de Leegtestraat wordt een fietsstraat.
  In een fietsstraat hebben de fietsers (incl. speed pedelecs) absolute voorrang op gemotoriseerde voertuigen. Gemotoriseerde voertuigen zijn er toegelaten, maar mogen de fietsers niet inhalen. De bewoners van de Leegtestraat en de Jozef Verduynstraat worden hiervan ingelicht per brief.
 • Invoeren van parkeerverbod in de Leegtestraat aan de kant van de school tussen de wegel naar het voetbalplein en de Torhoutsestraat om de verkeersdoorstroming te verbeteren.
 • Aanbrengen van een fietssuggestiestrook in de Kanunnik Andriesstraat (fietsroute naar school) met als doel het aanduiden van de positie van de fietser. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.

Waardamme – De Sprong

 • Beter accentueren van de Kortrijksestraat ter hoogte van de Kerkstraat als schoolomgeving, in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer. De dynamische verkeersborden zone 30 (bij begin en einde school) en de accentverlichting ter hoogte van de oude schooltoegang worden dus verplaatst naar omgeving Kerkstraat.
 • Zone 30 invoeren in de Beekstraat tussen de Kortrijksestraat en de Kloosterstraat;
 • De rijrichting in de Sint-Blasiusstraat omkeren. Zo is er beter zicht op het aankomend verkeer wanneer fietsers de wegel ter hoogte van de kerk verlaten. De bewoners van de Sint-Blasiusstraat worden hiervan ingelicht per brief.

Kindergemeenteraad

Alle maatregelen worden op woensdag 11 maart 2020 voorgesteld aan en besproken met de Kindergemeenteraad.

Investering

 • We hebben 150.000 euro voorzien.
 • In april 2020 leggen we aan de Gemeenteraad een toelagereglement voor om budgetten te voorzien voor de opleiding door scholen van gemachtigd opzichters.

Timing

Uiterlijk 1 september 2020

 • Het aanbrengen van de groene markeringen op de grond, de extra belijningen, … gebeurt door een externe firma, alsook het plaatsen van alle digitale snelheidsborden.
 • Wijzigen verkeerssituatie (bijv. parkeerverbod, wijzigen circulatie, …): Gemeenteraad juni 2020. Na goedkeuring worden de verkeersborden geplaatst en zijn de maatregelen van toepassing.

Middellange termijn

 • Moerbrugge, aanleg veilige voetgangersverbinding tussen rotonde en Rivierstraat: 2021
 • Masterplan Oostkamp: beslissing over de circulatiekeuzes in centrum Oostkamp: halfweg 2021
 • Baliebrugge, herinrichting Torhoutsestraat: 2022
 • Waardamme, dorpskernvernieuwing: wordt in 2022 voorzien.
op 21 februari 2020
Nieuwsoverzicht
LCP