Meerjarenplan 2020-2025 Oostkamp voorziet 41.3 miljoen aan investeringen

De Gemeenteraad van 19 december 2019 boog zich over een ganse resem van agendapunten die bijna integraal betrekking hebben op het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het OCMW.

Het meerjarenplan 2020-2025 weerspiegelt de ambitie die het gemeentebestuur heeft om een belangrijke stap te zetten in de realisatie van ‘Visie Oostkamp 2030’! In totaal is 41.3 miljoen euro voorzien voor investeringen zonder de leninglast te verhogen. Een zuinige interne werking en samenwerking met heel wat partners zijn de sleutels om dit ambitieuze plan te verwezenlijken.

Situering meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan 2020-2025 kadert in BBC 2020 (Beheers – en Beleidscyclus) en is een verplicht document dat elke gemeente en OCMW van Vlaanderen in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur moet opmaken. Het meerjarenplan gaat over een periode die loopt tot en met het eerste jaar van de volgende legislatuur, dus tot 2025. 2019 is dan ook het jaar bij uitstek geworden waarin alle ambities van het bestuur, de inwoners, de belanghebbenden, de verenigingen, de gemeentelijke administratie,…die de voorbije jaren in Visie Oostkamp 2030 en het bestuursprogramma werden uitgewerkt, in concrete beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties werden omgezet.

De regelgever heeft met BBC 2020 voor een paar nieuwigheden gezorgd. Het belangrijkste is dat gemeente en het OCMW vanaf het meerjarenplan 2020-2025 één gezamenlijk beleidsplan opmaken. Zo wordt de bestuurlijke en ambtelijke integratie van beide besturen nog meer een feit. Er worden gemeenschappelijke beleidsrapporten opgemaakt, er zijn gedeelde beleidsdoelstellingen en er is één financieel overzicht voor gemeente en OCMW samen.  

Participatietraject opmaak meerjarenplan 2020-2025

Het gemeentebestuur is voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 niet over 1 nacht ijs gegaan! De visie Oostkamp 2030 vormde de basis. Die visie is in 2016 tot stand gekomen in een samenwerking met experten, diverse actoren en belanghebbenden, maar ook met inspraakmogelijkheden voor inwoners en medewerkers van de gemeente. Zo werd na een bevraging bij de bevolking een omgevingsanalyse opgemaakt, werd de droomavond in OostCampus georganiseerd, werden diverse participatieavonden georganiseerd rond drie grote luiken: sociaal, ruimtelijk en duurzaamheid/klimaat. De drie sleutelbegrippen uit die visie worden ook in het meerjarenplan 2020-2025 opgenomen om tot uitvoering te brengen: ‘verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid’!

Het meerjarenplan is opgedeeld in 12 beleidsdomeinen: Vrije Tijd, Levenslang leren, Leven en Welzijn, Veiligheid, Omgeving, Klimaat, Wonen, Mobiliteit, Werken Consumptie, Beleid, interne werking en dienstverlening en tenslotte Algemene Financiering. Voor elk van deze beleidsdoelstellingen werd de ambitie omschreven en werd die ambitie vertaald in actieplannen en acties met de nodige budgetten. Zoals decretaal bepaald zal de algemeen directeur jaarlijks, uiterlijk in september, verslag aan de Gemeente – en OCMW-raad over de vooruitgang in de realisatie van de beleidsdoestellingen uitbrengen.

1 financieel overzicht gemeente en OCMW samen

Lees het vervolg van dit bericht in de pdf bij downloads

op 20 december 2019
Nieuwsoverzicht
LCP