Vaststellen toelagereglementen 2020-2025: extra stimulans voor initiatief en meer ruimte voor participatie

Nieuws (grote weergave)
De toelagereglementen aan burgers en verenigingen waarbij vooral de nieuwe relatie tussen bestuur en verenigingen als samenwerkingsverband kan aangestipt worden, werden vastgelegd. Deze reglementen tonen de ambitie van het bestuur om meer in te zetten op nieuwe vormen van participatie.

Verenigingen en burgers krijgen de kans om actiever mee te bouwen aan een Oostkamp vol verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid. Wie zich daarvoor inzet, kan dan ook op extra toelage rekenen.

De gemeente is al lang niet meer de enige actor op de gemeente en de rol van regisseur evolueert steeds meer naar samenwerkingsverbanden met mensen, hetzij georganiseerd in een vereniging, hetzij als vrijwilliger. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd in tal van situaties het verschil te kunnen helpen maken en voorziet traditioneel in een aantal toelagen aan individuele burgers, verenigingen, instellingen en organisaties. De traditie van het verstrekken van toelagen wordt verder gezet, maar er is een duidelijke accentverschuiving van het passief verstrekken van toelagen naar een actieve vorm van toelageverlening. Verenigingen en burgers krijgen de kans om nog actiever mee te bouwen aan een gemeente vol verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid. Wie zich daar expliciet voor inzet, kan dan ook rekenen op extra toelage en de gemeente engageert zich ook om waar nodig een coachende rol op te nemen.


Om dit objectief maximale kans op slagen te geven, heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om de toelagereglementen sterk te vereenvoudigen. Ook voor het gemeentepersoneel zal er omtrent de toelageverstrekking het één en het ander veranderen, nl. van een controlerende functie zullen de betrokken personeelsleden actief met de verenigingen aan de slag gaan om de geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Verenigingen

De bestaande toelagereglementen voor jeugd-, culturele - en sportverenigingen werden opgeheven en vervangen door één toelagereglement waarbij de toelage voor 2020 en volgende jaren gebaseerd is op de gemiddelde toelage over de voorbije 5 jaar. Van dit bedrag is er 70% toelage vast, maar kan bijkomend 40% extra toelage worden bekomen op basis van opgenomen engagementen. Dit betekent dus een potentiële verhoging van de toelage tot 110% van wat de vereniging nu krijgt.

Kermissen, wijk- en buurtfeesten

Het toelagereglement op de kermissen wordt uitgebreid met een toelage voor open wijkfeesten en gesloten buurt-, wijk-, of straatfeesten. De gemeente is ervan overtuigd dat samenkomen om te feesten verbindend werkt en muren tussen mensen helpt slopen. Voor de kermissen blijft de toelage op 0,5 euro per inwoner van de deelgemeente. Voor een open wijkfeest bedraagt de toelage 0,25 euro per inwoner in de betrokken wijk. Een gesloten wijk-buurt-straatfeest richt zich exclusief tot de bewoners van de wijk, buurt of straat en de toelage bedraagt voor de eerste organisatie 150 euro te verhogen met 0,50 euro per deelnemer. Voor de tweede organisatie in hetzelfde jaar kan een gesloten wijk-buurt-straatfeest rekenen op 0,50 euro toelage per deelnemer.

Participatieraden

De gemeente wil ook de vroegere adviesraden, nu omgevormd tot participatieraden, hun initiatieven en werkgroepen blijvend ondersteunen met werkingsmiddelen. Elke participatieraad krijgt jaarlijks een vaste toelage van 350 euro, terwijl een werkgroep 250 euro ontvangt. Als een participatieraad of werkgroep een activiteit opzet kan ze daarvoor rekenen op een bijkomende toelage op basis van het voorleggen van een begroting.

Buurt- en ontmoetingshuizen

De gemeente wil ook verder evolueren naar een warme gemeente en zal structureel de buurt- en ontmoetingshuizen die onder de koepel Welzijnschakels vallen financieel ondersteunen à rato van 1.500 euro/jaar te verhogen met 0,5 euro per inwoner van het werkingsgebied. De toelage kan stijgen als ingetekend wordt op de doelstellingen van de gemeente.

Burgerinitiatieven

In de afgelopen legislatuur zagen we verschillende burgerinitiatieven ontstaan. Het gemeentebestuur heeft nu een kader voorzien om ook hen te kunnen ondersteunen.

Die burgerinitiatieven kunnen wijk- of straatgericht zijn, of thematisch, zoals bijvoorbeeld de werkgroepen zwerfvuilruimers, levende gevels... Er wordt een toelage tot 1.500 euro/per jaar per burgerinitiatief over een periode van 3 jaar voorzien, dus in totaal max. 4.500 euro. Nadien kan het burgerinitiatief als vereniging of via projectfinanciering verder op de steun van de gemeente rekenen.

Onderwijs

De gemeente wil daarnaast een vaste, jaarlijkse flankerende toelage aan het onderwijsbeleid verstrekken waardoor de Oostkampse onderwijsinstellingen bijkomende middelen krijgen om een synergie tussen het leerplan en de gemeentelijke doelstellingen te helpen realiseren. Elke Oostkampse school ontvangt een jaarlijkse toelage van 5 euro per leerling. Deze toelage kan bij het opnemen van engagementen binnen de doelstellingen van de gemeente groeien naar 110% van de basistoelage.

Projecten in het Zuiden

De gemeente wil blijvend Oostkampse organisaties activeren om zich in te zetten voor projecten in het Zuiden. Per jaar en per organisatie wordt een toelage van 2.500 euro voorzien.

Handel en landbouw

Een bruisende gemeente heeft ook nood aan blijvende handels- en landbouwactiviteit. De gemeente wil de promotie voor het lokale handelsgebeuren en de lokale landbouw dan ook blijvend financieel ondersteunen voor speciale acties voor het publiek. Er wordt een maximale toelage van 1.500 euro per promotieactiviteit voorzien die per handelsvereniging tot 4.000 euro en voor de landbouwverenigingen tot 1.500 euro per jaar wordt beperkt.

Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat deze vernieuwde toelagereglementen de verenigingen en andere initiatieven een belangrijk duwtje in de rug geven om hun werking kwaliteitsvol verder te zetten, nieuwe initiatieven kans op slagen geven én een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de realisatie van de doelstellingen uit het meerjarenplan 2020-2025

op 20 december 2019
Nieuwsoverzicht
LCP