Definitieve vaststelling gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vijvers

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
Aan de Gemeenteraad van 16 mei werd gevraagd om het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vijvers definitief vast te stellen. Het RUP Vijvers beschrijft de toekomstvisie voor een aantal Oostkampse zandwinningsvijvers en grote vijvers met een grote landschappelijke waarde.

Het hoofddoel van het RUP Vijvers is het ontwikkelen van een visie over de functie/bestemming van deze vijvers. Dit gebeurt vanuit 2 perspectieven: enerzijds voorkomen dat de vijvers, die gelegen zijn in een nog bebouwbare zone, verdwijnen uit het landschap en anderzijds onderzoek doen naar de bestaande en/of nieuwe ondersteunende functies (bijv. recreatie zoals vissersport). 

Welke vijvers?
Het RUP beperkt zich in de eerste plaats tot de grotere (zandwinnings)vijvers op het grondgebied van de gemeente, meer bepaald alle vijvers die gegraven werden om zand te winnen voor de aanleg van autowegen en spoorwegtaluds, al dan niet in recreatief gebruik. Het gaat over:

 • put Fribona,
 • Karperput,
 • put van Erkegem,
 • de Koude Puit en
 • Driekoningenput.

Daarnaast werden ook nog deze vijvers toegevoegd aan het RUP:

 • een publiek toegankelijke oude ontginningsput gelegen in het woonpark Hertsberge, de ‘ronde put’,
 • Westkantput (als visvijver vergund). 

De overige vijvers (parkvijvers, jachtputten in kasteeldomeinen, natuurinrichtingsvijvers en bufferbekkens, veedrinkpoelen en kleine winningsputjes en waterbekkens) werden niet meegenomen in dit RUP. 

Het RUP past perfect binnen de bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, namelijk bescherming van de landschappelijke diversiteit en van de natuurlijke potenties binnen de gemeente, en aandacht voor een netwerk van activiteiten.

Bestemming vijvers
Na diverse overlegmomenten en een officiële adviesronde omvat het RUP nog 7 deelplannen met telkens een aantal ontwikkelingsperspectieven en stedenbouwkundige voorschriften. Het gaat om de volgende deelplannen:

 • deelplan 1: put Fribona,
 • deelplan 2: Karperput,
 • deelplan 3: put van Erkegem,
 • deelplan 4: de Koude Puit,
 • deelplan 5: Westkantput,
 • deelplan 6: de ronde put,
 • deelplan 7: Driekoningenput.

Twee van deze vijvers, Karperput en put van Erkegem, zijn op vandaag gelegen in woongebied en krijgen bij goedkeuring van dit RUP een open-ruimte bestemming waarbij geen bebouwing meer wordt toegelaten. De overige vijvers krijgen hoofdzakelijk een bevestiging van de huidige bestemming met voor sommige vijvers mogelijkheden tot zachte recreatie, meer bepaald bevissen. 

Openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek liep van 15 november 2018 tot 14 januari 2019. Tijdens dit openbaar onderzoek zijn 2 gunstige adviezen en 6 bezwaren ingediend. 

De Gecoro heeft hierover op 4 maart 2019 een gemotiveerd advies opgemaakt in functie van de Gemeenteraad. De Gecoro heeft het RUP Vijvers voorwaardelijk gunstig geadviseerd mits een paar aanpassingen aan het deelplan put Fribona (naamswijziging) en aan de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften.

Gemeenteraad
De Gemeenteraad heeft het advies van de Gecoro gevolgd, met uitzondering van deelplan 4, de Koude Puit, waarvoor gevraagd werd dit uit de definitieve vaststelling te schrappen. Er zijn tegenstrijdigheden met betrekking tot de geplande bestemming en mogelijke impact op het omliggend agrarisch gebied.

Nu de Gemeenteraad het RUP definitief heeft vastgesteld , worden deze beslissing, de bijhorende kaartenbundel en de toelichtingsnota (met stedenbouwkundige voorschriften) overgemaakt aan de Vlaamse Overheid en aan de Deputatie. Beiden hebben schorsingsrecht (30 dagen). Als er geen gebruik gemaakt wordt van het schorsingsrecht wordt de beslissing van de Gemeenteraad binnen de 60 dagen na de datum van definitieve vaststelling in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 14 dagen na publicatie is het RUP van kracht.

op 17 mei 2019
Nieuwsoverzicht
LCP