Beleidsplan voor Oostkamp? Wat is de stand van zaken?

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
Sinds 1 januari is de nieuwe legislatuur gestart. Een eerste taak voor het bestuur is de opmaak van een beleidsplan. Daarin wordt vastgelegd wat de focuspunten zijn van het bestuur voor de komende 6 jaar. Dit wordt vertaald in een meerjarenplan.

Dat meerjarenplan loopt voor de periode 2020 – 2025 en beschrijft de beleidslijnen in concrete acties, gepland over de tijd en financieel gebudgetteerd per jaar. Uiteraard wordt in dat financieel meerjarenplan ook de reguliere werking opgenomen.  

Kader? 
Het bestuur start niet met een wit blad. Uiteraard zijn er nog zaken die in de vorige legislatuur opgestart zijn, die verder lopen. Daarnaast is er in de vorige legislatuur een toekomstvisie uitgewerkt: Oostkamp 2030. Uitgangspunt was te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het in onze gemeente goed leven, wonen en werken blijft, rekening houdend met een wereld in verandering. De rode draad is het creëren van extra verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid.  Het pad naar Oostkamp 2030 is een pad dat we samen moeten bewandelen. Meer dan ooit is samenwerking de sleutel tot verandering en succes. Samen betekent bestuur, bevolking (ruimte voor burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk), professionele en niet-professionele partners, adviesraden, verenigingen, samenwerking met andere gemeenten... De grote uitdagingen waarop de visie een richting wil bepalen zijn de ruimtelijke inrichting van onze gemeente en de sociale verbondenheid / zorg. Ook het aspect duurzaamheid zal bij alles meegenomen moeten worden in de afwegingen. 

Concrete projecten?  
Wat de concretisering deze legislatuur betreft, zijn al een paar grote projecten bekend. Zo zal er werk gemaakt worden van een masterplan voor het centrum van Oostkamp, zijn er plannen om de omgeving van het Dorpsplein in Waardamme aan te pakken, wordt werk gemaakt van een nieuwe polyvalente zaal in Hertsberge en wordt gekeken om de kerk van Baliebrugge multi-functioneel in te vullen, met behoud van mogelijkheden voor eredienst. Ook de aanpak van zwerfvuil is een belangrijk thema voor het bestuur.

Hiernaast zullen uiteraard ook nog andere projecten en principes aangepakt worden. Hoe en in welke mate die verder vorm krijgen, zal de komende maanden uitgewerkt worden.   

Financieel kader?
Er zijn vele mogelijkheden en goesting, maar het voorgestelde plan moet ook financieel haalbaar zijn. We willen de komende generaties niet met de factuur van al die zaken opzadelen. De gemeente zal daarom verder een strikt begrotingsbeleid blijven voeren. Dat houdt o.a. in dat de uitstaande leningen niet boven een bepaald plafond mogen uitstijgen en dat alle leningen transparant door één bestuur, de gemeente, worden opgenomen, dus geen verdoken schulden.

 De gemeente krijgt meer en meer taken doorgeschoven van het Vlaamse niveau en daar hangen niet altijd de nodige budgetten aan vast. Daardoor is de marge van beleidsruimte voor nieuwe projecten niet meer zo ruim. Nochtans is er heel veel te doen en wil het bestuur nog heel wat realiseren. Dat betekent dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden. En dat wordt geen makkelijke oefening, want elk budget kan maar 1 keer uitgegeven worden.  

Hoewel deze oefening uitdagingen met zich meebrengt, blijft de gemeente een financieel zeer krachtige gemeente die de beschikbare middelen gericht zal inzetten om verder bij te dragen aan de uitbouw van de gemeente op alle vlakken die in Visie Oostkamp 2030 aan bod kwamen.

Timing?  
Het meerjarenplan wordt in december 2019 aan de Gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. In de tussentijd wordt het plan voorbereid, uitgewerkt en overlegd. Elk idee / voorstel wordt grondig bekeken, onder meer vanuit een financieel oogpunt. Zijn er voldoende middelen, welke keuzes moet het bestuur maken, … Die oefening is nu bezig.  

Na de zomer wordt het uitgewerkte voorstel toegelicht en overlegd met de bestuurlijke partners, de adviesraden en de bevolking. Met die input wordt het plan dan verder verfijnd en afgewerkt, zodat het in december goedgekeurd kan worden.  

Eens de lijnen duidelijk zijn, wordt ook gezorgd voor een algemene communicatie naar de brede bevolking, zodat iedereen op de hoogte is van hoe verder gewerkt wordt aan een gemeente waar het goed wonen, leven, werken en ondernemen is.  

op 22 maart 2019
Nieuwsoverzicht
LCP