Vanaf 1 april wijzigingen in het retributie- en huishoudelijk reglement van het recyclagepark

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
Een verlaging van de aanvoerprijs voor asbest en een vereenvoudiging van de toegangsbadge zijn maar enkele voorbeelden van de wijzigingen aan het retributie- en huishoudelijk reglement van het recyclagepark die de Gemeenteraad op 21 februari heeft goedgekeurd.

1. Wijziging retributiereglement

Een van de doelstellingen van de Vlaamse overheid is om de verwijdering van asbest en gebonden asbest in versneld tempo te laten verlopen. In dat kader biedt OVAM de mogelijkheid aan de gemeenten om een éénmalige premie te krijgen om de inzameling van asbestafval te bevorderen. De gemeente Oostkamp heeft deze premie aangevraagd en ontving van OVAM een toelage van 34.436,17 euro.

Als stimulans om de inwoners en ondernemingen aan te zetten om het verwijderen van asbestafval te bevorderen, is het verlagen van de aanbrengkost op het recyclagepark het ideale middel. Om de afbraak en de aanvoer op het recyclagepark veilig te laten verlopen, zal voor de aanvoer van vrije asbest en gebroken stukken gebonden asbest met verplichte verpakking worden gewerkt. De gemeente zal daartoe stevige plastiek zakken aanbieden aan de gebruikers van het recyclagepark.

Aan de Gemeenteraad werd gevraagd om volgende wijziging van aanbrengkosten op het recyclagepark in het retributiereglement goed te keuren:

- grof brandbaar vuil, afvalautobanden, stortafval behalve asbest: 0,15 euro/kg

- asbest: 0,05 euro/kg

- grote asbestzakken: 3 euro/stuk

- kleine asbestzakken: 0,50 euro/stuk

Deze wijziging werd goedgekeurd en is van kracht vanaf 1 april 2019. 

Bekijk reglement

2. Wijziging huishoudelijk reglement

De toegang tot en het gebruik van de recyclageparken wordt sinds 2009 geregeld door een huishoudelijk reglement. Dit beschrijft de manieren om toegang te krijgen tot het de parken, de regels in verband met de wegingen door de weegbruggen en de manieren waarop specifieke afvalstoffen moeten aangevoerd worden.

Evoluties op het vlak van het afvalbeheer en administratieve vereenvoudiging zorgen voor wijzigingen van het reglement die aan de Gemeenteraad van 21 februari worden voorgelegd ter goedkeuring. Deze wijzigingen maken het makkelijker voor de gebruikers van het recyclagepark.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen:

- Een vereenvoudiging wat betreft de soorten toegangsbadge:

  • In plaats van badge: “ondernemingen”, badge “tweede verblijven” en badge “tijdelijk” wordt voortaan enkel nog gesproken over “toegangsbadge”.
  • De toegangsbadges zijn gratis voor een eerste exemplaar.
  • De regeling om een toegangsbadge aan te vragen wordt vereenvoudigd, deze kan aangevraagd worden bij de gemeentelijke dienst Milieu.
  • De waarborg voor de tijdelijke badge wordt afgeschaft.

- Personen die woonachtig zijn buiten de gemeente en instaan voor een boedelruiming van een woning gelegen in Oostkamp mogen met afval naar het recyclagepark komen, mits het aanvragen van een toegangsbadge.

- De verkoop van compost wordt niet meer voorzien.

- Een nieuwe regeling wordt ingevoerd voor de acceptatie van asbest en gebonden asbest (zie hierboven wijziging retributiereglement).

- In plaats van containerpark wordt nu de aanbevolen term recyclagepark gebruikt.

Door het groot aantal veranderingen wordt een nieuwe vaststelling van het volledige reglement voorgesteld. Dit is goedgekeurd door de Gemeenteraad en is van kracht vanaf 1 april 2019. Het nieuwe reglement zal vanaf dan te raadplegen zijn op de website van de gemeente.

Bekijk reglement

op 22 februari 2019
Nieuwsoverzicht
LCP