Aanpassen ramingen door budgetwijziging 2018 en meerjarenplan 2014-2019 en vaststellen budget 2019

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Budget (grote weergave)
De Gemeenteraad van 20 december 2018 boog zich over volgende budgetdocumenten van gemeente, OCMW en AGB-O: wijziging budget 2018, aanpassen meerjarenplan 2014-2019, en budget 2019.

De Gemeenteraad stelt deze documenten voor de gemeente vast en als toeziende overheid neemt ze kennis van de OCMW-documenten en keurt ze de AGB-O-documenten goed.

Het aansluitend behandelen van de budgetdocumenten van AGB-O, OCMW en gemeente geeft de gemeenteraadsleden een duidelijk overzicht van de budgettaire toestand van deze drie gemeentelijke instellingen. Het biedt ook een duidelijk beeld van de beleidsinitiatieven die in 2019 door deze drie bestuursorganen in overleg zullen worden uitgevoerd.

In 2019 start de nieuwe legislatuur en maakt de nieuwe beleidsploeg een beleidsplan op. Dit plan zal omgezet worden in een budgettair meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025. 2019 is het laatste jaar van het meerjarenplan 2014 – 2019.  

Budgetwijziging 2018

Het budget 2018 wordt aangepast aan de actuele situatie vanuit drie invalshoeken:

 1. Het resultaat van de jaarrekening 2017 wordt in het budget 2018 opgenomen en dit valt voor de drie besturen beter mee dan voorzien. Dit houdt in dat de drie besturen extra middelen krijgen voor de werking en de investeringen in 2018 en volgende jaren. In totaal komt dit neer op:
 • voor het AGB-O: 0,15 miljoen euro
 • voor het OCMW: 6,22 miljoen euro
 • voor de Gemeente: 9,13 miljoen euro
 1. Door de mogelijkheid om intern kredieten te verschuiven blijft het geraamde resultaat van het exploitatiebudget nagenoeg gelijk aan het exploitatieresultaat van het oorspronkelijke budget.
 2. De voorziene investeringen 2018 zijn niet allemaal dit jaar uitgevoerd en betaald. Daarom worden de voorziene investeringskredieten geheel of gedeeltelijk doorgeschoven naar 2019:
 • voor het OCMW: - 2,78 miljoen euro op 2018 als gevolg van het doorschuiven van een aantal investeringen naar 2019 zoals o.a. groot onderhoud ouderenwoningen H. Consciencestraat, het oprichten van 18 seniorenappartementen, …
 • voor de gemeente: -2,89 miljoen euro op 2018 door verschuiving van investeringen van 2018 naar 2019 voor uitvoering of verdere uitvoering van reeds opgestarte investeringen 

Aanpassen meerjarenplan 2014-2019 van de gemeente

Elk jaar wordt het meerjarenplan mee aangepast o.b.v. de reële situatie. 

1. De gewone werking (exploitatie):

De aanpassingen blijven al bij al vrij beperkt en wat belangrijker is: de doelstellingen van het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019 blijven overeind. Dit ondanks de gedaalde toelagen aan de gemeenten vanuit de Vlaamse en federale overheid, n.a.v. hun besparingsoefeningen. Met name: de uitgaven voor de werkingen (zowel personeel als aankoop goederen en diensten) blijven binnen het afgesproken kader en er wordt verder geïnvesteerd in de uitbouw van de gemeente op vlak van veiligheid, vrije tijd, zorg en wegenis- en rioleringswerken.

2. De investeringen:

Voor de gemeente zijn er tal van wegenis – en rioleringswerken die uiteindelijk vanaf 2018 in uitvoering kunnen gaan of zullen in 2019 verder worden afgewerkt of worden opgestart. Dit van zodra de nodige vergunningen binnen zijn of de toelagen met zekerheid vastliggen. Het totale investeringsvolume voor de periode 2018-2019 bedraagt 23 miljoen euro. 

Als belangrijkste investeringen voor 2019 zijn voorzien:

 • renovatie zwembad: 1.250.000 euro
 • onderhoudswerken Legendaledreef: 650.000 euro
 • onderhoudswerken Edestraat, Nieuwburgstraat, Larestraat, Kuipenstraat: 470.000 euro
 • fietspad en wegeniswerken Moerbrugsestraat: 330.000 euro
 • onderhoud diverse fietspaden: 300.000 euro
 • opstart gemeentelijk aandeel rioleringswerken Fabiolalaan: 360.000 euro
 • afwerken grachtinlaten Westkant-Torhoutsestraat: 250.000 euro
 • herinrichting doortocht Hertsberge:172.000 euro
 • heraanleg Bareelstraat – samenwerking met TucRail: 250.000 euro
 • waterbeheersingswerken Kampveld: 1.000.000 euro
 • afkoppelingswerken De Valkaart: 600.000 euro
 • aanleg openbare verlichting en ondergronds brengen nutsleidingen: 350.000 euro
 • uitvoeren parkbeheersplan Beukenpark, Hogedreef, De Valkaart: 140.000 euro
 • vernieuwen dak, goten, … in Beukenpark: 150.000 euro

3. De leningen:

Als gevolg van de verregaande integratie van werking tussen het AGB-O, het OCMW en de gemeente, neemt enkel nog de gemeente leningen op. Door de verschuiving van een aantal investeringen naar een later moment, verschuift de opname van leningen wat dan weer een gunstige invloed heeft op de intrest– en aflossingslast. Het aangepaste meerjarenplan voorziet in een opname van 7 miljoen euro aan leningen in 2018 en 2 miljoen in 2019. In de loop van 2018 werd effectief een lening ten bedrage van 7 miljoen euro opgenomen. 

Er kan nu al worden gesteld dat, ondanks het zeer grote bedrag aan investeringen over de drie besturen, de globale opgenomen leningslast van de drie besturen op het einde van de periode 2014-2019 van 41,56 miljoen euro naar 36,4 miljoen euro zal gedaald zijn. De voorziene opname van een nieuwe lening 2019 ten bedrage van 2 miljoen euro zal zeer waarschijnlijk niet doorgaan. Deze lening is afhankelijk van welke investeringen er effectief in 2019 zullen worden uitgevoerd. 

Conclusie

De gemeente, het OCMW en het AGB-O kunnen voor 2019 een meerjarenplan in evenwicht presenteren dat voorziet in de nodige middelen om de werking van de gemeente, OCMW en AGB-O blijvend te verzekeren. Er is zelfs extra ruimte voor de nodige investeringen in voornamelijk wegenis – en rioleringswerken.

op 21 december 2018
Nieuwsoverzicht
LCP