Voorlopige vaststelling gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vijvers

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuws RUP Vijvers (grote weergave)
Aan de Gemeenteraad van 18 oktober wordt gevraagd om het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Vijvers voorlopig vast te stellen. Het RUP Vijvers beschrijft de toekomstvisie voor een aantal Oostkampse zandwinningsvijvers en grote vijvers met een grote landschappelijke waarde.

Het hoofddoel van dit RUP Vijvers is het ontwikkelen van een visie met betrekking tot de functie/bestemming van deze vijvers. Dit gebeurt vanuit 2 perspectieven: enerzijds vermijden dat de vijvers die gelegen zijn in een nog bebouwbare zone verdwijnen uit het landschap, en anderzijds onderzoek doen naar de bestaande en/of nieuwe ondersteunende functies (bijv. recreatie zoals vissersport). 

Welke vijvers?

Het RUP beperkt zich in de eerste plaats tot de grotere (zandwinnings)vijvers op het grondgebied van de gemeente, meer bepaald alle vijvers die gegraven werden om zand te winnen voor de aanleg van autowegen en spoorwegtaluds, al dan niet in recreatief gebruik. Het gaat meer bepaald om put Fribona, Karperput, put van Erkegem en Driekoningenput. Daarnaast werden ook nog deze vijvers toegevoegd aan het RUP:

  • een publiek toegankelijke oude ontginningsput gelegen in woonpark (ronde put),
  • Westkantput (als visvijver vergund),
  • de Koude Puit (situeert zich binnen habitatrichtlijngebied).

De overige vijvers (parkvijvers, jachtputten in kasteeldomeinen, natuurinrichtingsvijvers en bufferbekkens, veedrinkpoelen en kleine winningsputjes en waterbekkens) werden niet meegenomen in dit RUP. 

Het RUP past perfect binnen de bepalingen van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, namelijk bescherming van de landschappelijke diversiteit en van de natuurlijke potenties binnen de gemeente, en aandacht voor een netwerk van activiteiten. 

Bestemming vijvers

Na diverse overlegmomenten en een officiële adviesronde omvat het RUP nog 7 deelplannen met telkens een aantal ontwikkelingsperspectieven en stedenbouwkundige voorschriften. Het gaat om de volgende deelplannen:

  • deelplan 1: put Fribona (Vliegweg),
  • deelplan 2: Karperput (Gevaartsestraat),
  • deelplan 3: put van Erkegem (Erkegemstraat),
  • deelplan 4: de Koude Puit (Faliestraat),
  • deelplan 5: Westkantput (Westkantstraat),
  • deelplan 6: de ronde put (Elzendreef),
  • deelplan 7: Driekoningenput (Proosdijstraat).

Twee van deze vijvers, Karperput en put van Erkegem, zijn op vandaag gelegen in woongebied en krijgen bij goedkeuring van dit RUP een open-ruimte bestemming waarbij geen bebouwing meer wordt toegelaten. De overige vijvers krijgen hoofdzakelijk een bevestiging van de huidige bestemming met voor sommige vijvers mogelijkheden tot zachte recreatie, meer bepaald bevissen. 

Openbaar onderzoek
Indien de Gemeenteraad akkoord gaat met het ontwerp RUP moet dit ontwerp in openbaar onderzoek gaan. Dit onderzoek duurt 60 dagen. Het ontwerp zal dan ter inzage liggen in loket 4 van OostCampus, 15 november 2018 tot 14 januari 2019. Eventuele bezwaren of opmerkingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro), OostCampus, Siemenslaan 1, 8020 Oostkamp tegen uiterlijk 14 januari 2019. 

De gecoro bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen 90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de Gemeenteraad. Daarna volgt opnieuw een beslissing door de Gemeenteraad om het RUP al dan niet definitief vast te stellen.

op 10 oktober 2018
Nieuwsoverzicht
LCP