Start van de renovatie van ’t Valkennest

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

't Valkennest (grote weergave)
De renovatie van de villa ’t Valkennest op het parkdomein van De Valkaart is op woensdag 10 oktober van start gegaan.

Het gebouw werd in 2017 in erfpacht gegeven aan cvba ’t Valkennest voor initiatieven gericht op het creëren van woon- en/of verblijfplaats voor mensen met een beperking. Een grondige renovatie van het gebouw maakte integraal deel uit van de erfpacht.

Het Valkennest deed lange tijd dienst als conciërgewoning voor het park De Valkaart en werd daarnaast ook als gemeentelijke vergaderaccommodatie gebruikt. In het kader van het optimaliseren van het gemeentelijke patrimonium werd beslist om het gebouw niet langer zelf te gebruiken maar een nieuwe functie te geven. Er werd bewust voor een sociale invulling gekozen waarbij de gemeente vanuit haar regierol het patrimonium ter beschikking wou stellen voor initiatieven met een sociaal doel. Na de marktbevraging werd het gebouw voor 36 jaar in erfpacht gegeven aan CVBA ’t Valkennest.

De cvba ’t Valkennest kwam tot stand onder impuls van ouders en familie van personen met een beperking. Ze vonden in de Brugse vzw Viro (de nieuwe fusie-vzw die onder andere Ter Dreve vzw omvat) een geschikte partner om mee te investeren en in een latere fase het zorgconcept te ontwikkelen en de exploitatie ter harte te nemen. Ook de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’ werd bereid gevonden om mee te participeren.

’t Valkennest is gebouwd in 1953, toen de familie Kervyn de Merendré het kasteeltje Le Chenoy liet afbreken en vervangen door de huidige villa. Het bestaande koetsgebouw werd daarbij behouden en aangepast. In 1971 kocht de gemeente ’t Valkennest aan.

De renovatiewerken, die de authenticiteit van de villa zullen respecteren, zijn gestart op woensdag 10 oktober 2018 en zullen worden afgerond in december 2019. De kostprijs is geraamd op 600.000 euro, ten koste van de cvba.

Na afloop van de werken zal het volledig gerestaureerde gebouw huisvesting bieden aan 6 personen met een beperking. Ze zullen er inclusief wonen, wat betekent dat de bewoners volop en volwaardig zullen participeren aan het maatschappelijk leven in de gemeente.

Met het oog op het creëren van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak plant de cvba infomomenten voor geïnteresseerden en buurtbewoners. De structuur van een cvba laat toe dat het project breed kan gedragen worden: belangstellende burgers kunnen immers via de aankoop van aandelen lid worden van een brede sociale beweging! Meer informatie op de website https://www.valkennest.be/.

Contact:

  • Cvba ’t Valkennest: Bart Vertriest (vice-voorzitter) - 0470 97 49 53
  • Vzw Viro: Koen Dalle (algemeen directeur) - 0495 56 65 01
op 10 oktober 2018
Nieuwsoverzicht
LCP