Kunstgrasveld voor KDC Ruddervoorde

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

26-27_voetbalgras (grote weergave)
Het voetbal in onze gemeente leeft! Dat is goed nieuws. Maar het gebrek aan terreinen om het hele jaar door te kunnen voetballen is een probleem. De gemeente wil hier graag een oplossing voor bieden.

Eerder al werd gekeken voor de aanleg van een kunstgrasveld in samenwerking met KSV Oostkamp en nu wil de gemeente een oplossing bieden voor Ruddervoorde. Eerst werd nagedacht over het voetbalterrein van De Knok als aanvulling, maar die piste bleek in de praktijk niet realistisch. De gemeente wil samen met KDC Ruddervoorde, de hoofdgebruiker van de terreinen, een kunstgrasveld aanleggen en – mits een financiële tussenkomst – het onderhoud van de pleinen over te laten aan KDC Ruddervoorde. Het derde voetbalveld wordt voorzien van verlichting en wordt volledig ter beschikking van de amateurvoetbalploegen gesteld. De komende maanden worden hiervoor de nodige stappen gezet. Later wil de gemeente ook werk maken van Hertsberge.

De gemeente Oostkamp heeft begin 2016 de keuze gemaakt om in samenwerking met KSV Oostkamp financieel te participeren in de aanleg van een kunstgrasveld in het domein de Valkaart. Daaraan gekoppeld werd een erfpachtovereenkomst met KSV Oostkamp afgesloten en werd het onderhoud van de voetbalvelden in gebruik door KSV Oostkamp tegen een vaste vergoeding overgedragen aan KSV Oostkamp. Deze werkwijze beantwoordt volledig aan de regierol die de gemeente ten opzichte o.a. de verenigingen wenst op te nemen.

Eenzelfde situatie doet zich eveneens voor in Ruddervoorde met KDC Ruddervoorde en in Hertsberge met SKD Dennenheem. Ook daar stellen we een groeiend aantal leden en een nijpend gebrek aan kwaliteitsvol uitgeruste terreinen die het ganse jaar goed bespeelbaar zijn vast.

De gemeente wenst dan ook het engagement op te nemen om in eerste instantie in de loop van 2018 werk te maken van de opwaardering van de voetbalinfrastructuur in Ruddervoorde en Hertsberge en voor de aanleg van een kunstgrasveld voor KDC Ruddervoorde.

Eerst werd beslist te kijken voor het gebruik van het voetbalterrein De Knok, waarvoor een huurovereenkomst van 9 jaar afgesloten werd in april. Bij de verdere uitvoering bleken er echter heel wat obstakels te zijn, zowel van financiële als van organisatorische aard. Dit heeft ertoe geleid dat in onderling overleg met de eigenaar van het voetbalterrein de huurovereenkomst wordt geannuleerd.

Daarom gooit de gemeente het over een andere boeg en zal in 2018 in samenwerking met KDC Ruddervoorde een kunstgrasveld aangelegd worden op het domein Ridefort. KDC Ruddervoorde zal daarnaast standaard gebruik kunnen maken van het eerste en tweede voetbalveld in Ridefort, waarvan een dus zal omgevormd worden tot kunstgrasveld. Het derde voetbalveld wordt voorzien van verlichting en wordt volledig ter beschikking van de amateurvoetbalploegen gesteld. Het is verder ook de bedoeling dat, net zoals KSV Oostkamp, ook KDC Ruddervoorde een jaarlijkse forfaitaire vergoeding krijgt om zelf in te staan voor het onderhoud van de hen toegewezen voetbalvelden.

Het gemeentebestuur kan zich niet voor de volgende beleidsperiode verbinden, maar het is voor de huidige bewindsploeg duidelijk dat als het in de volgende legislatuur blijkt dat de terreindruk in Hertsberge aanhoudt, eveneens zal geïnvesteerd worden in de aanleg van een kunstgrasveld in Hertsberge, ook met overdracht van het onderhoud van terreinen. Om dit mogelijk te maken in 2020 zullen de nodige budgetten ingeschreven worden in het nieuwe budgettaire meerjarenplan dat de gemeente moet opmaken voor de periode 2018 – 2020.

De gemeente Oostkamp is meer dan ooit bereid om haar regierol ten volle te spelen en voor de voetbalverenigingen de mogelijkheden te creëren om hun sportieve, maar ook maatschappelijke rol naar de jongeren toe ten volle op te nemen.

Daarnaast is het gemeentebestuur volop aan het bekijken op welke manier eenzelfde inspanning kan worden geleverd voor de binnenzaalsporten die ook te kampen hebben met gebrek aan voldoende uitgeruste zaalinfrastructuur.

op 09 augustus 2017
Nieuwsoverzicht
LCP