Kwetsbare waardevolle bossen in Oostkamp

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kwetsbare waardevolle bossen (grote weergave)
Dit is een bericht van vrijdag 19 mei 2017-17.30 uur. We hebben zonet via de media vernomen dat er een engagement is van de Vlaamse Regering om de boskaarten in te trekken. Het openbaar onderzoek zou worden ingetrokken. Er is echter nog geen formele beslissing genomen.

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek van de Vlaamse Regering om de meest kwetsbare waardevolle bossen in Vlaanderen te beschermen, krijgt de gemeente Oostkamp heel veel vragen.Als de meest bosrijke gemeente van West-Vlaanderen heeft onze gemeente dan ook veel bos. Een deel daarvan is ook niet specifiek bestemd als bos. Eigenaars van dergelijke percelen stellen zich terecht vragen over wat er op hen afkomt en wat de mogelijkheden nog zullen zijn voor hun perceel. Omdat niet elke eigenaar op de hoogte is en de gemeente er veel belang aan hecht om iedereen goed te informeren, neemt de gemeente Oostkamp het initiatief om de eigenaars van de percelen die in een dergelijk gebied liggen te contacteren.

Wat wil de Vlaamse Regering?

Omdat bossen belangrijk zijn voor o.a. het landschap, zuivere lucht, hun rol in de waterkringloop en bescherming tegen hitte, wil de Vlaamse Regering de bossen beschermen, vooral de bossen die op vandaag niet bestemd zijn voor natuur, bos of park. Er werd een kaart opgemaakt met de meest kwetsbare waardevolle bossen gelegen in woongebied, industriegebied, recreatiegebied en landbouwgebied. Bij elk perceel staat ook waarom het bos als waardevol werd aangeduid.

Voor bossen aangeduid op deze kaart geldt vanaf 21 mei 2017 een verstrengde procedure voor ontbossing. Het verwijderen van die bossen is verboden. Er kan wel een afwijking aangevraagd worden bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Openbaar Onderzoek georganiseerd door Vlaamse Regering

Van 16 mei tot 14 juli 2017 loopt een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek gaat in principe over drie aspecten.

  • Is het perceel al dan niet bos?
  • Is er ‘beslist beleid’ waarmee geen rekening gehouden werd? Er is bijvoorbeeld wel een vergunning om te ontbossen.
  • Is er een fout in de toekenning van de scores (bijvoorbeeld wanneer de oppervlakte niet klopt)?

In die periode kunnen de eigenaars bezwaar indienen.

Wat betekent dit voor Oostkamp?

Oostkamp telt veel bossen. Een deel daarvan ligt niet in beschermd gebied. Ze liggen dus in woongebied, agrarisch, … gebied. Er zijn dan ook veel vragen van de eigenaars van die percelen. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de betrokkenen goed geïnformeerd zijn. Enerzijds over het feit dat zij een perceel grond hebben in dergelijk gebied, maar anderzijds ook over het openbaar onderzoek en de manier waarop zij eventueel bezwaar kunnen indienen. De eigenaars ontvangen hierover eerstdaags een brief van de gemeente.

op 19 mei 2017
Nieuwsoverzicht
LCP