Goedkeuring jaarrekening 2016

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

info (grote weergave)
Op de Gemeenteraad op donderdag 18 mei werd de jaarrekening 2016 van de gemeente en de afrekening van de S-Divisie 2016 van FARYS/TMVW besproken en goedgekeurd.

De jaarrekening 2016 van gemeente

Naast het cijfermatige luik heeft de jaarrekening in de nieuwe boekhouding (BBC= beleids- en beheercyclus) ook een inhoudelijk luik. Hierin wordt toelichting gegeven over de mate waarin de vooropgestelde beleidsdoelstellingen gerealiseerd werden. Ook de actieplannen en acties voor de realisatie van het gemeentelijk beleid zijn hierin opgenomen. Het jaarverslag dat vroeger een apart document is, zit vervat in de jaarrekening van het betrokken jaar.

De belangrijkste info over de budgettaire en financiële positie van de gemeente is terug te vinden in het schema ‘Financiële toestand 2016’. Er zijn drie te onderscheiden resultaten:

  • het exploitatieresultaat (= uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de dagelijkse werking): de uitgave voor de dagelijkse werking van de gemeente bedraagt voor 2016 22,26 miljoen euro en 27,5 miljoen euro ontvangsten. Dat betekent een positief saldo van 5,23 miljoen euro.
  • het investeringsresultaat (= de investeringsprojecten in wegen, gebouwen, materialen, voertuigen,…): de investeringen in wegen, materiaal, voertuigen, rioleringswerken bedragen 6,5 miljoen euro uitgaven in 2016 en 0,3 miljoen euro in ontvangsten. Dit betekent een negatief resultaat van 6,24 miljoen euro. Het negatief resultaat wordt weggewerkt door o.a. het overschot van het exploitatieresultaat.
  • het derde resultaat heeft betrekking op de opname van nieuwe leningen en het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen. Er werden in 2016 geen nieuwe leningen opgenomen. Het negatief resultaat van 1,54 miljoen euro is het gevolg van enerzijds de kapitaalsaflossing van leningen in 2016 ten bedrage van 1,79 miljoen euro en de terugbetaling van kapitaalsaflossing op leningen ten bedrage van 0,25 miljoen euro

Omwille van het feit dat er geen nieuwe leningen zijn aangegaan, resulteren de drie resultaten samen voor het eigen dienstjaar 2016 een negatief saldo van 2,54 miljoen euro. Het feit dat er geen nieuwe leningen zijn opgenomen, is gebaseerd op het ruime overschot van de vorige jaren nl. 11,9 miljoen euro. De nieuwe som maakt dat de gemeente op 31 december 2016 over een totaal bedrag van 9,37 miljoen euro aan financiële middelen beschikt. Deze gelden zullen de komende jaren aangewend worden om o.a. de investeringen die voor 2016 werden gepland, maar die pas in 2017 en later zullen uitgevoerd worden, te kunnen betalen zonder dat daarvoor leningen moeten aangegaan worden. Het gaat bijvoorbeeld om de herinrichting van de Poelstraat, de rioleringswerken in de zijstraten van de Torhoutsestraat, wegenis- en rioleringswerken in de Hazelaarstraat en Neerstraat.                                     

S-Divisie:

Sinds 2008 staat FARYS/TMVW in voor de exploitatie van de gemeentelijke sportinfrastructuur De Valkaart en Ridefort. Hierdoor kan de gemeente via FARYS/TMVW gebruik maken van een voordelige btw-omgeving. Enerzijds moet wel 6% btw op ticketverkoop worden doorgestort, maar anderzijds kan 21% btw op aankopen en investeringen verrekend worden in de btw-aangifte. En aangezien de uitgaven veel hoger zijn dan de ontvangsten en de btw-aanslagvoet op de uitgaven hoger is dan op de ontvangsten kan de gemeente een btw-voordeel bekomen.

Op basis van de boekhouding bedraagt  de exploitatierekening 2016 (verschil tussen de kosten en de opbrengsten) een negatief saldo van 1.004.252 euro. Van dit  bedrag mogen de weddekosten ten bedrage van 942.510 euro, die de gemeente aan Farys heeft gefactureerd, worden afgetrokken zodat de gemeente als  saldo 61.672 euro aan Farys moet betalen.

Het btw-voordeel dat de gemeente met deze samenwerking voor 2016 heeft gerealiseerd bedraagt 146.613 euro. Over de periode 2008-2016 bedraagt het btw-voordeel 966.573 euro. De grootte van het btw-voordeel is vooral het gevolg van de gerecupereerde btw op de bouwwerken Ridefort en de investeringen in De Valkaart.

op 19 mei 2017
Nieuwsoverzicht
LCP