Aanbevelingen voor ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeenteraad keurt aanbevelingen voor ruimtelijke ontwikkelingen tot 2030 goed.

Het is goed wonen en leven in Oostkamp en dat wil het bestuur zo houden. Omdat we op vandaag geconfronteerd worden met maatschappelijke veranderingen en klimaatsveranderingen, wil het bestuur nadenken over de zaken die aangepakt moeten worden zodat het ook in 2030 nog goed wonen en leven is in de gemeente. Eind 2015 gaf het college het startschot voor het project ‘Oostkamp 2030’. Het project heeft 3 pijlers:

 • het ruimtelijke luik: hoe zouden de centra van Oostkamp en Ruddervoorde er kunnen uitzien in 2030
 • het sociale luik: hoe zullen we met elkaar samenleven?
 • het duurzame luik: hoe kunnen we zorgen voor minder vervuiling en een duurzamer energieverbruik?

Voor de visie rond het ruimtelijke luik werkte de gemeente samen met experten. De visie werd afgetoetst bij o.a. adviesraden en ondernemersorganisaties, en voorgesteld aan de inwoners. Alle reacties werden geïnventariseerd en in een addendum toegevoegd aan de visietekst. Aan de hand van de visienota en opmerkingen keurt de Gemeenteraad de aanbevelingen voor de ruimtelijke ontwikkeling tot 2030 goed.

Oostkamp 2030, samen toekomst maken, ruimtelijke luik

1. Hoe kwam de visienota tot stand?

Om een visie te ontwikkelen rond de ruimtelijke invulling van centrum Oostkamp en Ruddervoorde besliste het bestuur om samen te werken met experten. Begin 2016 werd de WVI  aangesteld om een aantal ontwerpworkshops te coördineren en te regisseren samen met experten, Jordi Farrando, Koen Stuyven en David Vandecasteele. Dit resulteerde in een visietekst die werd voorgelegd aan belangengroepen en inwoners. 

De diverse reacties werden geïnventariseerd en in een addendum bij de ruimtelijke visie van de experten opgenomen.  

De focus werd gelegd op de dorpscentra van Oostkamp en Ruddervoorde en de interactie met de omgeving. In deze dorpskernen is er nog voldoende ruimte voor ontwikkeling. Voor de kerkomgeving van Hertsberge is in 2012 een WVI-studie gemaakt met de opsomming van mogelijke keuzes voor ontwikkeling. Deze studie ligt klaar om uit te voeren. Voor Waardamme is een ruimtelijke studie over het beschermde dorpsplein en kerk lopende.

2. Volgende aanbevelingen worden aan de Gemeenteraad voorgesteld:

* De algemene doelstelling van het ruimtelijk beleid is evolueren naar een groenere, meer geïntegreerde en duurzame gemeente om zo de levenskwaliteit te verbeteren en het samenleven te versterken.

* De centra, waar het dorpsleven zich afspeelt, moeten dynamische kernen vormen, waar wonen, leven (o.m. scholen, culturele- en sportactiviteiten) en niet omgevingsbelastende bedrijvigheid (o.m. algemene          dienstverlening,horeca, commerciële activiteiten, ambachtelijke activiteiten) geïntegreerd, verweven en versterkt worden. De kwaliteit van de publieke ruimte en het versterken van de verbindingen zijn hierbij essentieel. 

* Voor de centra van Oostkamp en Ruddervoorde worden de in visie gedane voorstellen over de wijze en de ontwikkeling van de vooropgestelde zones en projecten als leidraad.

* Het bestuur verbindt zich om deze pijlers als leidraad te gebruiken bij het nemen van beslissingen:

Verbindingen
De bestaande verbindingen moeten verbeterd worden en nieuwe verbindingen moeten aangelegd worden. Het gaat hierbij om groene/duurzame verbindingen(fiets- en wandelverbindingen, dreven, waterpartijen…), commerciële toegangen, vrijetijdsverbindingen en binnenblokpassages.

Verdichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Om de open ruimte te behouden (betonstop) en omwille van de toename van de bevolking en de vergrijzing zijn er meer en nieuwe gebouwen en woongelegenheden nodig. De bebouwbare ruimte zal intenser gebruikt moeten worden. Voldoende open ruimte en  groenvoorzieningen moeten de kwaliteit van de leefomgeving verzekeren. Bij verdichting horen ook nieuwe vormen van wonen en samenleven. 

Vergroening
Naast de vergroening van gebouwen, zowel privaat als publiek, zal er bij de inrichting van de publieke ruimte aandacht moeten zijn voor landschappelijk groen, met maximaliseren van wateropvang en energie-efficiëntie.

Erfgoed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bestaand erfgoed en waardevolle gebouwen worden bewaard.

Versterking van het dorpsleven en samenleven
Het hart van het dorpsleven wordt meebepaald door bedrijvige kernen, die best compact gehouden worden. We stimuleren het dorpsleven door gemeenschappelijke voorzieningen en ontmoetingsruimte.

De mobiliteit is een belangrijke factor in dynamische en levendige dorpskernen.

 • Het is noodzakelijk dat de centra voldoende bereikbaar zijn voor het openbaar en privaat vervoer.
 • Goed bereikbare en voldoende parkeerplaatsen ondersteunen het leven in de centra.
 • Verkeer door het centrum is dus niet uitgesloten, mits aandacht voor verkeersveiligheid en –leefbaarheid voor alle gebruikers en betrokkenheid van alle actoren in het centrum.
 • Wijzigingen in de verkeerssituatie op specifieke momenten zoals marktdag, kermis, school… kunnen uitwijzen of en hoe de mobiliteit in en de leefbaarheid van de centra in 2030 het best zullen samengaan.
 • Voor verkeer dat sowieso niet stopt in het centrum kan de N50 (ring) opgewaardeerd worden. 

Nieuwe evoluties mogelijk maken en regisseren
Het ruimtelijk beleid moet nieuwe evoluties mogelijk maken zoals bijvoorbeeld

 • hoger bouwen (Wastine, Fabiolalaan),
 • inrichtingen van pleinen rekening houdend met “smartcities”
 • evolutie in duurzame e-mobiliteit.
 • daarnaast moeten we rekening houden met ongekende zaken die op ons afkomen.

* Deze voorstellen en beslissingen uitvoeren zal over meerdere jaren lopen. Belangrijk is om de aanbevelingen om te zetten in regelgeving. Hiervoor zal overleg gepleegd worden en participatietrajecten opgezet worden met de bevolking en belanghebbenden. Er wordt voorgesteld om het uitgevoerde en nog uit te voeren ruimtelijk beleid in de centra om de vijf jaar (2022 en 2027) te evalueren en waar nodig bij te sturen.

Aan de Gemeenteraad werd gevraagd de ruimtelijke visie van de experten vast te stellen. Na de goedkeuring van de aanbevelingen zal in de Gemeenteraad van juni 2017 een visie voorgelegd worden waarin ook het sociale luik en het duurzame luik geïntegreerd is.

op 21 april 2017
Nieuwsoverzicht
LCP