Opheffing ophokplicht hobbypluimvee vanaf 6 april

icoontje kip (grote weergave)

België registreerde op 1 maart de voorlopig laatste besmettingen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert dan weer van eind januari. Doordat het vogelgriepvirus nu minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd versoepeld worden.

Het FAVV heeft de voorbije week daartoe een gefaseerde exitstrategie voor de preventieve maatregelen voor vogelgriep opgesteld en Federaal Minister van landbouw David Clarinval keurde deze goed.
Daarin is voorzien om de maatregelen gefaseerd op te heffen, mits op sanitair vlak welbepaalde voorwaarden zijn vervuld. In een eerste fase wordt de ophokverplichting voor hobbypluimvee versoepeld.  Pas in een latere fase wordt de ophokverplichting voor commercieel pluimvee versoepeld.

Versoepeling voor hobbypluimvee

Op dinsdag 6 april zal de eerste stap in het opheffen van de maatregelen geactiveerd worden. De ophokverplichting voor pluimvee en vogels van particuliere houders wordt dan opgeheven. Wanneer de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven en dit ten vroegste op 20 april.Het FAVV benadrukt dat de huidige gunstige evolutie en de eerste versoepeling van de maatregelen niet betekenen dat het H5-vogelgriepvirus al verdwenen is uit de wilde vogels in ons land. Het zwaartepunt van de vogelgriep ligt momenteel meer noord- en noordoostwaarts in Europa. Ons land bevindt zich aan de rand van de probleemzone. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land. Maar het risico dat dit virus overgedragen wordt naar gehouden dieren is wel voldoende afgenomen om met de versoepelingen te kunnen starten.

Net omwille van dit restrisico:

- blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
- worden de maatregelen voor de professionele sector in principe pas versoepeld na ten minste twee weken extra bufferperiode.

In afwachting van het verder uitrollen van de exitstrategie in de komende weken, vraagt het FAVV iedereen nadrukkelijk om alle voorzorgsmaatregelen strikt te blijven toepassen.De maatregelen kunnen op de website van het FAVV worden geraadpleegd: www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

op 06 april 2021
Nieuwsoverzicht
LCP