Gemeente Oostkamp verleent negatief advies voor windmolenproject ‘De Zesling’ en vraagt meer data in de toekomst

noun_Wind Turbine_2190534 (1) (grote weergave)

Tot begin maart liep een aanvraagprocedure van Luminus NV, Windkracht Vlaanderen bvba en W-kracht NV voor het plaatsen van 6 windmolens, waarvan 3 op het grondgebied van Oostkamp en 3 op het grondgebied van Beernem. Ook van de gemeenten wordt hierover tegen 13 maart  een advies verwacht door de Vlaamse Overheid. Ondanks het feit dat de gemeente constructief wil meewerken aan de ontwikkeling van duurzame energie, werd beslist om voor dit project een negatief advies uit te brengen. Redenen hiervoor zijn het ontbreken van objectieve data i.v.m. de gevolgen voor de omgeving en de vaststelling dat er geen Regionaal Windplan is als kader voor doelstellingen en lokale engagementen. 

Door de nabijheid van vrij veel woningen dicht bij de turbines kwamen heel wat bezwaren en bekommernissen van inwoners naar voor. Die worden in het dossier wegens ontbreken van een volwaardige MER-studie onvoldoende weerlegd of beantwoord.

De gemeente Oostkamp vraagt dus om een volwaardige MER-studie (= milieueffectenrapport) te laten uitvoeren en zo met objectieve data de gevolgen voor de omgeving in kaart te brengen. In het dossier blijken een aantal belangrijke parameters niet onderzocht of onderbelicht: de effecten van laagfrequent en ultrasoon geluid, de invloed van reflectie van en lichten op de turbines en de gevolgen voor de biodiversiteit.

Er werd uitgekeken naar een onderbouwd regionaal Windplan, met duidelijke doelstellingen en lokale engagementen in een regionaal kader, waartegen een concreet project afgewogen zou kunnen worden. Zo’n regionaal plan met een globaal beeld van de mogelijkheden ontbreekt nog altijd. Hierdoor staat de deur open voor vele aanvragen/projecten die los van elkaar staan.

Ook Beernem verleent een negatief advies voor de plaatsing van 3 windturbines op hun grondgebied.   

 Jan de Keyser, burgemeester: “We staan als gemeente positief tegenover een toekomst met duurzame energie en ook het plaatsen van windturbines hoort daarbij. Dat werd ook vastgelegd in het burgemeestersconvenant waartoe Oostkamp is toegetreden. Inzetten op duurzaam klimaatbeleid is daarbij een belangrijk punt. Maar we willen over dit klimaatbeleid als gemeente actief kunnen meedenken. We zijn voorstander van een regionale spreiding, waarbij nagedacht wordt over de inplanting van de geplande windturbines, wat in dit dossier onvoldoende is gebeurd. Ook bij eerdere projecten ontbrak het ruimere kader, waardoor we geen overzicht krijgen van alle mogelijke en haalbare projecten. Ik roep dan ook de regio Noord West-Vlaanderen i.s.m. de Provincie West-Vlaanderen op om de handen in elkaar te slaan en werk te maken van een regionaal plan omtrent groene energie waarin we verantwoordelijkheden opnemen, maar ook samen op zoek gaan naar de plekken met de minste hinderimpact en het grootste draagvlak.”

op 12 maart 2021
Nieuwsoverzicht
LCP